(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Navrhoval jsem, abychom uhradili do té doby identifikovanou ztrátu České konsolidační agentury v rámci státního rozpočtu na rok 2003. To by ovšem zvýšilo opticky deficit cca o 50 mld. Kč. Byla by to pouze účetní operace. Fakticky by vláda "neprojedla" více finančních prostředků, ale díky tomu optickému dopadu na výši deficitu státního rozpočtu toto řešení bylo odmítnuto, i když by bylo racionální. Protože jestliže Česká konsolidační agentura může dlouhodobě dopředu počítat s tím, jaké prostředky dostane, může optimálněji nakládat se svými pasivy a aktivy a optimálněji nakládat s cizími zdroji, které používá na profinancování ztrátových operací.

Pokud jde o možnost použít výdaje na Českou konsolidační agenturu na něco jiného, to vždy musí podléhat souhlasu vlády nebo rozpočtového výboru. V letošním roce v tuto chvíli není žádný návrh na úrovni vlády nebo rozpočtového výboru, který by takové řešení navrhoval. A já pevně věřím a budu usilovat o to, aby žádný takovýto návrh v letošním roce nemusel být předložen, a ty potenciální problémy, se kterými se může letos potýkat státní rozpočet zejména v souvislosti s úhradou jednorázových dávek, abychom pokryli na vrub jiného typu úspor v rámci výdajů státního rozpočtu. Nám se daří v některých oblastech šetřit o něco více, než jsme původně podle návrhu zákona o státním rozpočtu předpokládali, a já věřím, že budeme schopni část těchto úspor použít i na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti se zákonem o poskytnutí jednorázových úhrad. Čili budu přirozeně jako ministr financí usilovat o to, aby žádný takový návrh nemusel být do vlády předložen a aby žádný takový návrh vláda nemusela předkládat do Poslanecké sněmovny. Koneckonců Poslanecká sněmovna tím, že - doufám - schválí návrh o dluhopisovém programu na celé ztráty konsolidační agentury, zafixuje určitým způsobem možné chování České konsolidační agentury, které by do budoucna způsobilo další ztrátu, protože tato ztráta nebude potenciálně pokryta tímto dluhopisovým programem.

Čili znovu chci jasně říci: Poslanecká sněmovna si zachovává své pravomoci, i když nebude úhradu ztráty schvalovat v rámci státního rozpočtu, bude ji schvalovat v rámci speciálního dluhopisového programu. Poslanecká sněmovna získává navíc pravomoc ovlivňovat převádění špatných aktiv do České konsolidační agentury v nadcházejících obdobích.

To, co je také důležité říci, a tím bych v tuto chvíli skončil své vystoupení - my žádné tyto operace přirozeně nemůžeme utajit. Hospodaření našich veřejných rozpočtů hodnotí Český statistický úřad v metodice ESA 95, to je jednotná metodika, kterou by měly používat všechny státy Evropské unie. Na základě této metodiky se přirozeně vykazuje i úhrada ztráty České konsolidační agentury a ta vstupuje do celkového údaje o deficitu veřejných rozpočtů. V rámci deficitu veřejných rozpočtů bude vždy možné tuto úhradu vykazovat a vždy to bude součástí příslušné statistiky.

Čili absolutně ani nemůže být ambicí předkladatelů, aby se snažili jakýmkoliv způsobem utajit nějakou operaci, která souvisí s Českou konsolidační agenturou. Naopak Český statistický úřad od března letošního roku používá srovnatelnou metodiku, která zcela přesně vyčísluje dopady veškerých takovýchto operací. A že to věru, když se podíváme do minula, není nic příznivého, protože tyto operace, které byly realizovány, ačkoliv se to v daných letech tak nezdálo, tak vedly k tomu, že už v roce 2001 se deficit veřejných rozpočtů v České republice vyšplhal na 6,4 %, aby tam na této úrovní setrval i v roce 2002. I když v té době státní rozpočet opticky vykazoval menší schodky, přesto deficity veřejných rozpočtů se již dostaly na úroveň 6,4 % na základě této srovnatelné metodiky, když statistický úřad v této metodice provedl zpětný propočet hospodaření českých veřejných rozpočtů. Čili v této metodice skutečně není možné nic ukrýt tím, že bychom se snažili v rámci zákona o rozpočtových pravidlech provádět nějaké nestandardní operace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A pan poslanec Kocourek je další, kdo se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já musím reagovat na slova pana předsedy rozpočtového výboru a pana ministra, protože pan předseda rozpočtového výboru Kalousek nám tady sdělil, že vlastně tento návrh změny metodiky vykazování výdajů a deficitu státního rozpočtu je obranou proti případnému zneužití fiktivních výdajů, jakými jsou výdaje na ztrátu konsolidační agentury. Zároveň se přitom odvolával na léta opoziční smlouvy. Pan ministr zde potvrdil opět, že mu jde o totéž a že vláda v tomto směru, tato vláda, nic podobného nechystá.

Chtěl bych oba dva ctěné pány upozornit na to, že v této sněmovně je právě související tisk č. 678, který se týká úhrady ztráty konsolidační agentury, ve kterém nám Česká národní banka ve svém stanovisku sděluje, že v podstatě tímto návrhem si vláda pro sebe vytahuje dodatečně 10,8 mld. Kč, které jsou určeny - a teď cituji - "na řešení sociálních opatření schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu v rámci druhé etapy reformy veřejných rozpočtů a na posílení výdajů kapitoly Státní dluh".

Zde bych se chtěl otázat obou dvou přítomných pánů, jak pana předsedy rozpočtového výboru, tak pana ministra: není to právě ten případ, kdy dochází ke zneužití peněz, které jsou určeny v letošním roce na financování ztráty konsolidační agentury na úkor oněch běžných výdajů? Já se domnívám, že zcela jistě. Nicméně potom se zcela mění gard tohoto zákona, protože v tom případě rozumím tomuto návrhu změny rozpočtových pravidel jako obraně předsedy rozpočtového výboru a ministra financí proti vlastní vládě. Jinak si toto neumím vysvětlit, protože jestli žádáte o tuto metodickou změnu, tak je to nikoliv proti minulosti, ale proti současnému návrhu vlády, který zde je a který se na této schůzi bude projednávat a ze kterého jasně plyne, že má dojít k přesunu peněz z úhrady ztráty konsolidační agentury na běžné výdaje státu ve výši 10,8 mld. Kč.

Tím se dostávám k obecnějšímu problému, o kterém tady pan ministr nemluvil, a pravděpodobně o tom mluvil v prvním čtení. Z těchto rozpočtových pravidel a jejich změn také vyplývá zavedení oněch střednědobých výdajových rámců, které mají být pro vlády a sestavování rozpočtů i pro Poslaneckou sněmovnu závazné. Já se opět ptám: jaký důvod pro předložení těchto střednědobých výdajových závazných rámců je? Je to proto, že to uvádí Mezinárodní měnový fond jako své doporučení pro sestavování fiskální politiky, nebo je to reakce pro přílišnou rozhazovačnost ministrů této vlády a Poslanecké sněmovny také, anebo je to pobídka k tomu, že ministři a Poslanecká sněmovna málo utrácejí, aby dosahovaly aspoň těchto výdajových rámců?

Celkově tedy chci říci - řekněme si na rovinu, k čemu tato změna rozpočtových pravidel slouží. Buď slouží k tomu, abychom zkrotili tuto rozhazovačnou vládu, ale potom si to řekněme na rovinu a neodvolávejme se na to, že jde pouze o změnu metodiky a zároveň o jakousi nezbytnou obranu do budoucna. Protože pokud bychom tento problém chtěli opravdu řešit, vážený pane ministře, v tom případě je zde nasnadě otázka úplně nového zákona o rozpočtové kázni, který by jasně definoval, jaké jsou cíle fiskální politiky v České republice, jaké jsou priority, jaké vláda hodlá používat nástroje, na jak dlouhou dobu hodlá zveřejňovat svou daňovou a rozpočtovou strategii a zároveň jakými sankcemi bude vláda potrestána v případě, že svůj fiskální rozpočtový plán na dané období nedodržuje. To v současné době postrádáme, a proto jsou zde i tyto improvizované návrhy, které ovšem neslouží k tomu, aby se naše veřejné finance projasnily, ale abychom skrytě bránili této vládě v její rozhazovačné politice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. O slovo se přihlásil zpravodaj a předseda rozpočtového výboru poslanec Miroslav Kalousek, potom bude hovořit poslanec Doktor.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Byla položena otázka a já ji chci zodpovědět, byť - omlouvám se - se diskuse začne točit dokola. To samozřejmě není obrana předlohy proti vlastní vládě. To je reflexe na praktickou aplikaci toho, co bylo, to znamená reflexe na minulost. Jestliže je naším záměrem - a je to záměr jistě správný a já jsem přesvědčen, že s tím souhlasí i pan kolega Kocourek - co nejrychleji ukončit činnosti transformačních institucí, pak je nezbytné samozřejmě co nejrychleji vypořádat jejich ztráty, v tomto případě ztrátu konsolidační agentury. A my máme praktickou zkušenost s tím, že minimálně jeden, nebo v tomto případě to byla jedna členka této Poslanecké sněmovny, ale nemůžeme nikdy vědět, kolik jich opravdu bude, prostě nepochopí v rámci diskuse o státním rozpočtu, že se diskutuje jednak o penězích, které mají být utraceny na straně jedné, a o ztrátě, která již vznikla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP