(14.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit na pořad jednání zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ustavené ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human a navrhuji tento bod zařadit jako druhý bod ve středu příští týden po obědě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhý bod ve středu příští týden po obědě. To byla paní poslankyně Šedivá a její návrh.

A nyní pan poslanec Vrbík, pak to bude pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dobrý den. Já bych chtěl navrhnout vyřadit z jednání této schůze sněmovny bod č. 54, návrh poslanců Vrbíka, Kühnla, Vokáče na vydání zákona o příspěvku na nájemné a o změně některých zákonů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřadit bod č. 54.

Nyní pan poslanec Josef Janeček a pak pan místopředseda Vojtěch Filip. A nyní tedy pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že materie, která je obsahem tisku 415, byla po letech zapracována do tisku 602, navrhuji vyřazení z této schůze bodu č. 28 plus 112.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 28 a 112.

Nyní pan poslanec Vojtěch Filip a potom pan kolega Vymětal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl do programu této schůze Poslanecké sněmovny nový bod jako první bod do bloku zpráv, nebo chcete-li před bod č. 114, a to zprávu vlády České republiky o důvodech odmítnutí licence nebo odnětí licence na vývoz pasivního radiolokátoru Věra.

Jsem přesvědčen, že jde o neopodstatněnou špionománii, která se zahnízdila v České republice. Pasivní systémy, jako je systém radiolokátoru Věra, přijímají pouze veřejně vyzařované radarové signály. Každý, kdo má vhodný přijímač, je může přijímat, analyzovat nebo zaměřovat; samotné parametry signálu tedy nepředstavují tajemství, mají pouze fyzikální povahu.

Všechny pasivní radiolokátory mohou přispět a přispívají k větší bezpečnosti letového provozu, mohou zabránit katastrofám, a zachránit tak lidské životy.

Co bych chtěl v tomto konkrétním bodu od vlády slyšet.

Nejprve to, zda vláda úmyslně zvyšuje nezaměstnanost v České republice, a to ve prospěch jiných států. Připomínám, že zrušením vývozu pasivních radiolokátorů Tamara došlo k likvidaci - v roce 1994 - Tesly Pardubice a o práci přišlo šest a půl tisíce zaměstnanců.

Za druhé bych chtěl vědět, zda existuje skutečně dopis Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických, abychom licenci udělenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR odebrali, a v této souvislosti mám na vládu otázku, zda naše zahraniční politika je podřízena zahraniční politice Evropské unie, tedy jako jednoho z členských států Evropské unie, anebo zda je podřízena Spojeným státům americkým, a jaký je tedy vztah Evropské komise k takovému postupu české vlády, která snižuje ekonomický efekt Evropské unie jako celku.

A za třetí bych měl zájem vědět, jestli česká vláda je toho názoru, že Čína nemá právo na ochranu svého vzdušného prostoru před napadením, protože pasivní radiolokátory nemohou navádět žádné letadlo, mohou pouze zjistit letadlo cizího státu, případně ho identifikovat nad svým vlastním výsostným územím.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, mám poznamenáno.

Další návrh je návrh pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Mám pocit, že nezačínáme nejšťastněji, protože v této sněmovně mluví všichni, akorát řečníka není slyšet.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já přeruším i vás a poprosím všechny, abychom se soustředili na to, co je navrhováno do programu panem poslancem Vymětalem.

Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já vám děkuji, pane předsedo. Doufám, že se pokusíme chovat se k sobě slušně.

Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřazení bodů 128 a 129. To je jistě milý návrh pro vás pro všechny. Činím to proto, že tyto informace o činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní banky byly doručeny do sněmovny před čtrnácti dny, tudíž výbor hospodářský je nemohl projednat. Z toho důvodu navrhuji vyřazení těchto bodů a jejich zařazení na příští schůzi. Nic se nestane. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 128 a 129 vyřadit. Pochopil jsem.

Prosím vás, zapomněl jsem na někoho z těch, kteří se hlásili, nebo jsem někoho nezaregistroval? - Prosím, hlásí se pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já vystupuji v tuto chvíli ještě jednou, abych odstranil případnou pochybnost, protože pan ministr obrany není zároveň poslanec a vznesl tady jistý procedurální návrh.

Pro jistotu tedy ještě jednou navrhuji, aby bod č. 127, sněmovní tisk 694, byl zařazen na jednání ve čtvrtek 24. června, a to po dohodě s předsedou zahraničního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, místo 29., 24.

Ještě jednou se ptám, jestli ještě někdo chce přednést nějaký návrh na změnu návrhu pořadu schůze, který předložil organizační výbor. Pokud nikdo, budeme hlasovat. Jen sdělím těm, co jsou venku, že budeme hlasovat o návrzích, které tu zazněly.

Vážené kolegyně a kolegové, začneme nejdříve návrhy, které jsem předložil sám na základě jednání grémií. S těmi se tedy vypořádáme nejdříve.

Je tu návrh na to, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji - on to nebyl návrh na odhlášení, ale já už jsem vás odhlásil, takže se znovu přihlaste.

Pan poslanec Ostrý má náhradní kartu č. 25.

 

První bod, o kterém budeme hlasovat, je návrh, o kterém musíme hlasovat, i když myslím, že už jsme se na tom dohodli, že v pátek 25. června nebude sněmovna příští týden jednat. Musíme o tom hlasovat, takže to dávám k hlasování.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom příští týden v pátek nejednali, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 se z celkového počtu 168 pro vyslovilo 139, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Dále tady je návrh, který přednesl předseda výboru - nebo spíše mi ho dal písemně - pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Walter Bartoš, který požádal, aby body 26, 27, 28 a 29 byly projednány v úterý 22. června jako první čtyři body odpoledního jednání. To je návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 174 pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh pana poslance Bartoše byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP