(17.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

A samozřejmě eventuálně další pozměňovací návrhy, které by potom k těmto tiskům padly v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Připomínám, že z jeho úst zazněl návrh na sloučení obecné rozpravy k tiskům 480 a 481. O tomto návrhu rozhodne sněmovna svým hlasováním bez rozpravy, takže prosím, aby ti, kteří chtějí hlasovat o sloučení rozpravy, přišli do sněmovny.

 

Ptám se, dámy a pánové, kdo souhlasí, aby proběhla obecná rozprava k tiskům 480 a 481. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 35 skončilo. Ze 147 hlasujících bylo pro 12, nikdo proti.

 

Výsledek tohoto hlasování mi umožňuje, abych pro tuto chvíli přerušil projednávání tisku 480 a zahájil projednávání tisku 481, což je

 

12.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí
/sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

 

Ptám se či vyzývám pana ministra Bohuslava Sobotku, zda hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má příležitost.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, stejně jako v prvním případě bych chtěl vyjádřit svoji podporu oponentní zprávě menšiny poslanců výborů pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal pan zastupující zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 23. schůzi, kde doporučil Poslanecké sněmovně souhlas beze změn.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Oponentní zprávu menšiny výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí jste obdrželi jako sněmovní tisk 481/3. Ptám se pana poslance Toma Zajíčka, zda hodlá vystoupit - je tomu tak - jako zpravodaj výboru. Potom vystoupí pan poslanec Radko Martínek jako zpravodaj menšiny výboru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane místopředsedo, za udělené slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že ve svém úvodním slově jsem tady řekl téměř vše o tom, jak probíhalo projednání sněmovních tisků 480 a 481 ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že tady bude v blízké budoucnosti prezentována oponentní zpráva menšiny tohoto výboru, dovolte mi, abych v této chvíli přidal ještě jednu informaci, kterou myslím, že byste měli dostat. Je to informace o stanovisku Parlamentního institutu, kterému byly položeny určité otázky týkající se právě zmiňovaných a projednávaných sněmovních tisků. To jeho stanovisko je velmi obsáhlé, já z něj vyjmu jen některé pasáže, které potvrdí jenom to, co jsem ve svém úvodním slově již ctěné Poslanecké sněmovně sdělil.

Parlamentní institut po prozkoumání evropského práva konstatuje následující: Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s požadavky na právo EU. Oblast přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí není předmětem práva Evropské unie, Evropského společenství. Úprava přezkoumávání hospodaření, resp. úprava kontrolních systémů finančního hospodaření ve veřejné správě náleží výhradně do kompetence členského státu Evropské unie. Smlouva o založení Evropského společenství však upravuje oblast ochrany finančních zájmů Evropských společenství. Článek 280 SVS ukládá členský státům Evropské unie čelit podvodům a jiným protiprávním jednáním postihujícím finanční zájmy společenství a zavazuje členské státy, aby přijímaly stejná opatření na ochranu finančních zájmů společenství, jaká přijímají na ochranu vlastních finančních zájmů.

To, co jsem vyňal ze stanoviska Parlamentního institutu, neříká nic jiného než to, co jsem tady zmínil. Nemáme žádnou výhradu proti tomu, aby byl přijat zákon, který právě tento závazek Evropské unie zakotví do našeho práva. To znamená kontrolu všech prostředků, které bude Česká republika čerpat z evropských fondů. Předloha tisku 480 - a o 481 se teď nemusím zmiňovat, protože tou věcnou podstatou je právě tisk 480 - pracuje s mnohem širším prostředím, než je ohlídání zájmů Evropské unie. Komplikuje kontrolní systém několikanásobnou, zdvojenou nebo v některých případech ztrojenou kontrolou hospodaření samosprávných celků. Zástupce předkladatelů při jednání výboru dokonce zmínil, že kontrolní mechanismus, kontrolní systém v České republice je tak komplikovaný a tak nepřipravený se zabývat jednotlivými věcmi toho kontrolního předmětu jakoby samostatně, nýbrž že je mnohavrstevný, několikanásobný, a že pokud by se na jednu věc sešli všichni kontroloři, kteří mají kompetenci některé předmětné věci v samosprávách zkoumat, pak bychom se dočkali na jednom místě pěti, šesti, sedmi kontrolních orgánů, které kontrolují totéž. To se v praxi samozřejmě stává. Nejsou to tedy případy, kdy jeden kontrolní orgán kontroluje něco v obecné rovině, další, na něj navazující kontrolní orgán se zabývá jednotlivými podstatnými částmi do nějakého většího detailu, aby rozpracoval usnesení či ten kontrolní nález toho předcházejícího kontrolního orgánu. Každý, kdo se v samosprávě nějakou dobu pohyboval, vám potvrdí, že tak to opravdu v praxi vypadá, že kontrola stíhá kontrolu a že kontrolují naprosto stejnou věc, mnohdy samozřejmě s odlišnými kontrolními výsledky. To je věc, která je pro nás nepřijatelná, a znovu zdůrazňuji, že tato předloha není schopna toho, aby byla Poslaneckou sněmovnou v této podobě schválena.

Protože teď určitě bude pracováno s představou, že Poslanecká sněmovna se do takto složité materie, kterou přepracovávalo Ministerstvo financí podle mého soudu aspoň pětkrát a předkládalo v různých verzích výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jsem přesvědčen o tom, že když to nedokázalo Ministerstvo financí jako resortní ministerstvo zodpovědné za předložení tohoto zákona do Poslanecké sněmovny, pak Poslanecká sněmovna nemá sebemenší šanci z toho vytvořit nějaký smysluplný zákon.

Z toho důvodu trvám na zamítnutí obou předloh. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Nyní se slova ujme zpravodaj menšiny a tím je poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já už jsem ve svém úvodním slově v podstatě hovořil o obou tiscích, takže je nebudu opakovat. Jen bych chtěl na pravou míru uvést svou chybu v závěru své řeči, kde jsem mylně uvedl, že se jedná o tisk 181 a 180. Samozřejmě je to 480 a 481/3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP