(17.20 hodin)
(pokračuje Václavek)

Připojuji se k tomu, aby oponentní zpráva menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí uvedená v tisku 480/3 byla zahrnuta do pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Václavkovi. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu.

Je to trochu protimluv, co tady říkám, protože výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednával obě tyto předlohy, tedy sněmovní tisky 480 a 481, již podruhé. První stanovisko, s tím jste již byli seznámeni v rámci prvého druhého čtení, bylo stanovisko zamítavé, to znamená, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navrhl Poslanecké sněmovně tuto předlohu zamítnout.

V průběhu projednání v tom prvém druhém čtení se Poslanecká sněmovna rozhodla vrátit tuto předlohu výboru k novému projednání. V souvislosti s tím byl připraven komplexní pozměňovací návrh, který byl předložen výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který jsme projednávali na poslední výborové schůzi s tím, že nebylo přijato žádné usnesení. Vzhledem k tomu, že nebylo usnesení přijato, rozhodla se skupina poslanců předložit Poslanecké sněmovně menšinové stanovisko, což se také stalo, a máte ho všichni k dispozici.

Chtěl bych jenom říci, že bohužel tato předloha má v sobě všechny nedostatky, které postihují mnoho předloh předložených sem do Poslanecké sněmovny, které prodělávají velmi složitý legislativní proces, včetně toho, že se k němu vyjadřuje Legislativní rada vlády, že se k němu vyjadřuje vláda, teprve poté ho předkládá do Poslanecké sněmovny, a když se tak stane, z takové předlohy zůstane v podstatě jenom obálka, košilka, protože vnitřek, obsah, věcný obsah se v průběhu projednání v Poslanecké sněmovně stoprocentně změní.

Také tak se to stalo v tomto případě. Projednáváme tu předlohu celou řadu měsíců a výsledkem bylo napravení některých závažných vad, pro které se rozhodl výbor pro veřejnou správu doporučit v minulých měsících tuto předlohu, nebo obě dvě, jak sněmovní tisk 480, tak 481, zamítnout. V další spolupráci s Ministerstvem financí byl předložen další materiál, kterému teď říkáme komplexní pozměňovací návrh, který sice odstranil některé nedostatky a z toho důvodu tady také vzniklo ono menšinové stanovisko, přesto v té předloze podle mého soudu zůstává celá řada nedostatků.

Není to v žádném případě, a to zdůrazňuji, euronovela, to znamená to, co je potřeba, aby Poslanecká sněmovna schválila z toho důvodu, aby mohly eventuálně být čerpány nějaké prostředky z EU. Bylo na výboru také navrhováno, aby se týkal přezkum hospodaření územních samosprávných celků jenom těch prostředků, které na nás vyžaduje EU z toho důvodu, že bychom je dokázali čerpat ze strukturálních a jiných fondů.

Protože tuto zásadní chybu, která způsobuje další vrstvu kontroly samosprávných celků i jednotlivostí poté, co byly odstraněny duplicitní, triplicitní kontroly, např. souladu vyplácených mezd, uvádím jenom jako příklad, přesto konstatuji, že obě dvě předlohy vykazují celou řadu tak zásadních neopravitelných nedostatků, což se projevilo v tom, že jsme dostali poněkolikáté materiál zpracovaný Ministerstvem financí, že jsem přesvědčen, že vlastní filozofie toho zákona je nepřepracovatelná, a z toho důvodu budu navrhovat v rámci opakovaného druhého čtení Poslanecké sněmovně, aby předlohu 480 i 481 Poslanecká sněmovna zamítla.

Dávám tedy návrh na zamítnutí. V případě, že se objeví nějaký jiný návrh nebo nebude tento návrh Poslaneckou sněmovnou přijat, myslím si, že bude vhodné dát návrh na společnou rozpravu k oběma tiskům, z nichž ten sněmovní tisk 480 je vlastní zákon a 481 je jenom úprava zákonných norem, které souvisí s přijetím sněmovního tisku 480.

To je v této chvíli z mé strany vše a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Radko Martínek, který je zpravodaj menšiny výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se nejdříve připojil k tomu, co je jednodušší z celé materie, to znamená ten návrh, aby k tiskům 480 a 481 pokud možno probíhala společná rozprava, protože spolu opravdu velmi úzce souvisejí, a nevím, jestli by se o tom nemělo dát hlasovat neprodleně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Může probíhat společná obecná rozprava a potom to můžeme rozdělit na podrobnou rozpravu zvlášť.

 

Poslanec Radko Martínek: Dobře. Čili já bych si vás dovolil seznámit stručně s tiskem 480, posléze 481. Tato materie byla u nás na výboru projednávána velmi podrobně a velmi dlouho. Musím říci, že jsme tomu věnovali opravdu nezměrné úsilí, a musím říci, že ta jednání byla velmi složitá. Nicméně na závěr se vykrystalizovala podoba, která je v podstatě akceptována Asociací krajů, až na drobné poznámky, a v podstatě odpovídá i stanovisku Svazu měst a obcí. A to je vlastně to, co máte před sebou v tisku 480/3 a 481/3.

To závěrečné jednání nad komplexním pozměňovacím návrhem, který v zásadě mění obsah zákona, zejména z hlediska toho, kdo kontrolu vykonává, tak došlo víceméně ke shodě. Nicméně tam, kde se názory členů výborů rozdělily, byl paragraf 3 odst. 2, ve kterém byla popisována možnost kontrolních orgánů hodnotit účelnost vynakládání příslušných finančních prostředků. Po konzultacích s Ministerstvem financí v té oponentní zprávě v bodě čtyři máte odst. 2 zrušený. To znamená, že ten hlavní neuralgický bod, který byl předmětem toho, že hlasování skončilo v podstatě nerozhodně, to znamená sedm na sedm, byl víceméně odstraněn.

Já souhlasím se svým předřečníkem v tom, že je to je novela, která je opravdu velmi složitá, a její důsledky jsou poměrně vážné, pokud se týká kontroly hospodaření územně samosprávných celků, nicméně jsem přesvědčen o tom, že ten návrh, který jsme dopracovali po velmi složité a rozsáhlé debatě, je rozumný, je jakýmsi rozumným východiskem mezi požadavky na kontrolu hospodaření územně samosprávných celků. Je tam také rozděleno to, co jsme požadovali od začátku, to znamená, aby se zvlášť hodnotilo obecně hospodaření měst a obcí a zvlášť aby se hodnotilo hospodaření s evropskými prostředky, to znamená s penězi, které jdou z evropských fondů. A myslím si, že v tomto smyslu právě tento pozměňovací návrh je tím rozumným kompromisem.

Já bych si proto dovolil vám doporučit, abyste nehlasovali pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, s tím, že budou uplatněny pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tisku 180/3 (správně 480/3) a tisku 181/3 (481/3).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP