(15.10 hodin)
(pokračuje Cabrnoch)

Já jsem také velmi nespokojen s tím, že zásadní pozměňovací návrhy, které mají systémový charakter, jsou přednášeny za pět minut dvanáct v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně, bez toho, aby byly podrobeny diskusi a projednávání ve výborech, a bez toho, aby ostatní poslanci dostali sebemenší šanci k těmto pozměňovacím návrhům vznášet další pozměňovací návrhy.

Dobře rozumím panu místopředsedovi Filipovi, že avizuje případné vrácení do druhého čtení. Jen chci připomenout, dámy a pánové, že tento vládní návrh již jednou do druhého čtení byl vrácen a jedním z podstatných důvodů byl nerealizovatelný termín účinnosti pozměňovacího návrhu pana poslance Kubinyiho. Jen chci upozornit, že i v opakovaném druhém čtení pan poslanec Kubinyi znovu předložil svůj návrh, znovu s nerealizovatelným termínem účinnosti. My jsme, promiňte mi, měli prostor k tomu stejně jako předkladatel toho pozměňovacího návrhu a měli jsme stejně jako předkladatel toho návrhu dostatek informací k tomu, abychom tento termín účinnosti nenavrhovali. Obávám se, že kvůli stejné věci vracet materii znovu opakovaně do druhého čtení nedává velký smysl a nepřispěje k efektivitě naší práce.

Jak budu ještě jednou vystupovat v obecné rozpravě, myslím si, že lepší cestou je zamítnutí zákona jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Filip se hlásí do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já se nedomáhám žádného zvláštního práva a zásadně nesouhlasím s kolegou Janečkem. Já jsem jen měl jasný požadavek na předsedajícího, jestli dá, nebo nedá o tomto legislativně technickém návrhu, tedy návrhu úpravy, která logicky vyplývá z přednesených pozměňovacích návrhů, hlasovat, nebo ne. Na otázku pana kolegy Janečka jste řekl, že nedáte, a já jsem navrhl, že s vámi nesouhlasím. Čili trvám na tom, že podle zákona o jednacím řádu jste povinen jako předsedající dát hlasovat o mé námitce, a pokud moje námitka bude přijata, bude o pozměňovacím návrhu řádně hlasováno ve třetím čtení. Nic jiného jsem si nedovolil namítnout podle zákona o jednacím řádu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ukončíme tento spor tím, že nechám neprodleně hlasovat o námitce vznesené panem místopředsedou Filipem. Je to námitka proti mému postupu, když jsem sdělil, že nenechám hlasovat o jeho návrhu. Je jasné, o čem budeme hlasovat?

Odhlásil jsem vás, protože se poměry v sále změnily. Ještě stále probíhá rozprava. Budeme hlasovat o námitce vznesené panem místopředsedou Filipem proti postupu předsedajícího.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana místopředsedy Filipa, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 159 poslanců pro 47, proti 63. Tato námitka nebyla přijata.

 

Pokračuje obecná rozprava, do které se zase hlásí místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane premiére, vážení členové vlády, paní a pánové, v tomto případě navrhuji opakování druhého čtení tohoto zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, resp. o všeobecném zdravotním pojištění a našeho jednacího bodu číslo 106.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Dolejše. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Pane předsedo, dámy a pánové, věřím, že moje legislativně technická úprava bude jednodušší než ten předchozí návrh. Jedná se o můj vlastní návrh, a to pozměňovací návrh I v části 3, kde se mi při načtení vloudil dvojí zápor, čímž návrh ztratil logiku. Původní znění je: "Zástupce pojištěnců musí být pojištěncem pojišťovny a nesmí zároveň nevykonávat mandát poslance nebo senátora Parlamentu České republiky." Prosil bych, aby "ne" u slovesa "nevykonávat" vypadlo. Správné znění by bylo: "Zástupce pojištěnců musí být pojištěncem pojišťovny a nesmí zároveň vykonávat mandát poslance nebo senátora Parlamentu České republiky".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dále se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona, jehož osud je pohnutý, mi dovolte, abych připomněl dva zásadní momenty.

Jedním z nich je skutečnost, že ve druhém čtení k tomuto návrhu zákona, který původně se vztahoval pouze k zákonu o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách a řešil v podstatě pouze dva okruhy problémů, a to je pravidla zacházení s fondy zdravotních pojišťoven a pravidla jednání a složení orgánů zdravotních pojišťoven a organizační strukturu Všeobecné zdravotní pojišťovny, k tomuto zdánlivě jednoduchému podkladu se ve druhém čtení a ještě více v opakovaném druhém čtení přidružily zásadní systémové novely úplně jiných zákonů z oblasti pouze okrajově související.

Chtěl bych říci, že vládní koalice se tímto způsobem za prvé pokouší obejít řádný legislativní proces. Je evidentní, že systémové návrhy typu přerozdělení, typu organizace výběru a vymáhání pojistného, typu rozsah úhrady léčivých přípravků v České republice, takové změny, které hluboce zasahují celý systém zdravotního pojištění, mají být předkládány ve vládním návrhu po řádném připomínkovém řízení, projednání s odbornou veřejností, po řádném projednání v příslušných výborech sněmovny, a pak teprve má být hlasováno na plénu. Jsme svědky zcela opačného postupu, a já jej velmi tvrdě a zásadně kritizuji. Zásadní systémové změny jsou předkládány bez analýz, bez diskusí, bez připomínkových řízení, a co více, bez toho, že by tato vláda byť jenom zařadila na program svého jednání úvahy o koncepci a dalším vývoji zdravotnictví v České republice. Vláda opakovaně vyřazuje z programu svého jednání materiály o koncepci zdravotnictví, a přitom provádí zásadní koncepční změny cestou pozměňovacích návrhů k úplně jinému návrhu zákona, pozměňovacích návrhů, které přednášejí poslanci vládní koalice.

Jsem si jist, že takový způsob je nepřijatelný a nemůže českému zdravotnictví prospět, a proto budu navrhovat hlasovat proti těmto pozměňovacím návrhům. Žádám vás, abyste se připojili k tomuto hlasování, abychom nepřijali tyto nepřímé novely zákonů z oblasti zdravotního pojištění bez řádné diskuse. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále probíhá rozprava ve třetím čtení. Pokud se ovšem nikdo další do této rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím.

Ptám se, jestli si ještě vezme slovo paní ministryně. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj.

V tom případě bychom měli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby nám oznámil, jak navrhuje, abychom postupovali. Soustřeďme se, neboť to asi nebude jednoduché.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve přečetl návrh procedury hlasování, která je poměrně komplikovaná. Potom si vás dovolím, pane předsedo, požádat, abychom proceduru odhlasovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP