(10.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím pana ministra Sobotku, aby i tento tisk uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si doporučit Poslanecké sněmovně, aby s tímto tiskem naložila stejným způsobem jako s tiskem předchozím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jsou to sněmovní tisky 481/1 a 481/2. Prosím pana poslance Vlčka, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Rozpočtový výbor projednal sněmovní tisk 481 a přijal usnesení takové, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sněmovní tisk 481, vyslovila souhlas bez připomínek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Toma Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 187 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z jeho 32. schůze ze dne 10. března 2004, kdy se zabýval sněmovním tiskem 481.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Pavla Šafaříka a po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 481 zamítnout. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, jak jsem avizoval v předchozím bodě, nyní navrhuji opět vrácení tohoto sněmovního tisku k novému projednání výborům.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Vypadá to, že nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Znovu zopakuji, že stejně jako u minulého bodu i zde zazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. To zaznělo z úst pana poslance Haška. Pan poslanec Zajíček navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona. To jsou dva návrhy, o kterých bychom měli nyní hlasovat.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Haška o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 160 poslanců pro 150, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

V této chvíli přerušuji projednávání bodu 21, protože návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání. Končím projednávání bodu 21.

 

Dalším bodem je

 

22.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004
/sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Sobotku, aby nám něco řekl k tomuto návrhu zákona.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, návrh tohoto zákona vychází ze schváleného státního rozpočtu na rok 2004, kde byl schválen rozpočtový schodek ve výši 114,9 mld. Kč, s tím, že na jeho úhradu budou vydány státní dluhopisy ve výši 103,6 mld. Kč. Zbývající část rozpočtového schodku ve výši 9,9 mld. Kč bude uhrazena dlouhodobými úvěry a použitím finančních prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 1,4 mld. Kč. Státní dluh se na konci roku 2004 vydáním těchto dluhopisů zvýší na cca 626 mld. Kč.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení byla rozdána jako tisk 570/1. Sdělím, že tady původně byl jako zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek. Mám informaci, že jeho roli by převzal v této chvíli pan poslanec Doležal. Myslím, že o tom ve druhém čtení sněmovna hlasovat nemusí. Prosím pana poslance Doležala, aby se ujal role zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zastoupil kolegu Kocourka a informoval vás o projednání tohoto tisku v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor tento sněmovní tisk projednal, a jak máte všichni k dispozici, schválil jej bez připomínek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Doktor, pak poslanec Doležal. Pana poslance Doktora jsem viděl jako prvního, přesto to bude pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto sněmovnímu tisku č. 570. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu navrhl zamítnutí tohoto návrhu v obecné rozpravě. Důvodem je to, že my jsme vyslovili nesouhlas jak se státním rozpočtem, tak samozřejmě nemůžeme v daném okamžiku souhlasit se splátkami tohoto neuvěřitelného dluhu.

Jen pro informovanost bych chtěl sněmovně říci, jak pečlivě pracuje Ministerstvo financí. Já si myslím, že na drobnostech se ukazuje, jak je nakládáno s financemi tohoto státu. Když si porovnáte zákon č. 457/2003 Sb. a přečtete si § 1 odst. 1 písm. a), vydání státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 103 641 129 000 Kč, a přečtete si návrh, který nám byl Ministerstvem financí předložen, to je sněmovní tisk č. 570, a přečtete si § 1 odst. 2, maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 103 641 130 000 Kč. Já nevím, jestli na Ministerstvu financí se už nuly odškrtávají, to znamená, že tisíce se už nepovažují za peníze, ale je zde zásadní nesoulad. Proto si myslím, že i v tom ostatním není proč Ministerstvu financí věřit.

Nechci tady otevírat otázky, které zaznívaly na rozpočtovém výboru, proč už vláda začátkem roku si úplně otevírá vrátka, aby mohla vydávat státní dluhopisové programy. Je to z toho důvodu, že finance nemá, nebo není pokladna plněna tak, jak bylo slibováno? Z čeho pak bude vyplácet ty dávky, které slibuje občanům v červnu? Nebo je to právě na tyto splátky?

Domnívám se, že to je mnoho důvodů, proč nepřijmout tento návrh v obecné rozpravě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo první vystoupení v obecné rozpravě. Hlásí se pan ministr Sobotka a pak vidím pana poslance Mládka. To je to, co vidím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Rád bych okamžitě reagoval na dotaz, který zde byl položen. Vydání státních dluhopisů podle zákona o státním rozpočtu se navrhuje ve výši 103 641 129 000 Kč. Vzhledem k tomu, že vydávané státní dluhopisy mají nejnižší nominální hodnotu 10 tisíc Kč, navrhujeme do zákona o státním dluhopisovém programu zaokrouhlit rozsah vydaných dluhopisů na 103 641 130 000 Kč s tím, že samozřejmě podle zákona o dluhopisech schvalujeme horní limit pro emisi, která nemusí být čerpána v případě, že v celém rozsahu nebude emitována.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli chce pan poslanec Doležal reagovat? Prosím, máte slovo jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP