(13.20 hodin)

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, vážení poslankyně a poslanci, jsem tady dnes již potřetí s návrhem zákona, který dává do souladu § 5 zákona o krajích se zákonem o obcích. Jedná se o záležitost ochrany praporu kraje. Minule předseda výboru podal další pozměňovací návrhy, kdy se sjednocuje název, neboli titul prapor a vlajka. My jako předkladatelé zákona s tím nemáme žádný problém. Ve zdůvodnění zákona se také nic nemění, takže já poprosím, abychom přistoupili k dalšímu programu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Do rozpravy se přihlásila paní poslankyně Levá. Má příležitost ke svému vystoupení s legislativně technickými poznámkami.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přečetla legislativně technické úpravy k tisku 467. (Veliký hluk v sále.)

Za prvé. Návrh na úpravu názvu zákona. V případě přijetí pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 467/3 pod bodem A2 název zákona zní: Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. Legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu A2. V případě přijetí pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 467/3 pod bodem A2 se v článku II doplňuje novelizační bod, který zní:

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, promiňte. - Pánové u stolku zpravodajů, pokud se chcete bavit, doporučuji minimálně vypnout mikrofon. Jinak to, co si povídáte, je slyšet nejen ve sněmovně, ale také ve vnitřním okruhu. Spíš bych si přál, abyste se věnovali tomu, co říká paní poslankyně Levá.

 

Poslankyně Ivana Levá: V § 34a odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka". Odůvodnění: Jde o legislativně technické upřesnění předneseného pozměňovacího návrhu, které nedopatřením nebylo načteno a jež nepředstavuje věcné rozšíření již předneseného pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Také vám děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje Toma Zajíčka, aby nás provedl spletí pozměňovacích návrhů tak, abychom dospěli k závěru.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás provedl hlasováním ke sněmovnímu tisku 467. Procedura je poměrně jednoduchá.

Navrhuji, abychom hlasovali v prvním hlasování společně o obou pozměňovacích návrzích, tedy A1 a A2, tak jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku paní poslankyně Ivany Levé. Zdůvodnění pro to je takové, že při přijetí jen jednoho z těchto pozměňovacích návrhů by se vytvořil nežádoucí právní stav, kdy by některé zákony o územní samosprávě nadále používaly dosavadní pojem, tedy prapor, a jiné pro označení téhož symbolu tedy pojem vlajka. Musíme tedy hlasovat o A1 i A2, pokud s tím navrhovatelka souhlasí, společně.

Druhým hlasováním v případě přijetí tohoto návrhu by bylo schválení legislativně technické úpravy, která tady před chviličkou byla načtena, což je úprava názvu zákona. Pak už by nás čekalo jenom jedno hlasování a to by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane hejtmane, jste tu milým hostem, ale jste tady proto, abyste se věnoval zákonu, kvůli kterému jste přijel. Teď vás bude potřeba, protože je třeba, abyste se vyjádřil k návrhům, které jsou uvedeny pod písmeny A1 a A2, zdali s nimi souhlasíte. (Souhlasí.) Názor pana zpravodaje? (Souhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 575. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 158, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Tom Zajíček: Z toho důvodu, že tento návrh byl přijat, budeme teď hlasovat o legislativně technické úpravě názvu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 576. Kdo souhlasí s legislativně technickými úpravami, tak jak je přednesla paní poslankyně Ivana Levá, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 155, nikdo proti.

 

Nyní si dovolím přečíst závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 467 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 577. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 160, nikdo proti. Takže jsme vyslovili s návrhem zákona souhlas.

 

Panu hejtmanovi i jeho zastupitelstvu blahopřeji. Děkuji panu zpravodaji Tomu Zajíčkovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

131.
Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb
poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu)
/sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

 

O slovo se hlásí zastupující předseda klubu Unie svobody Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o přestávku na poslanecký klub US-DEU v době trvání dvaceti minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Sejdeme se ve 13.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP