(9.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, ústavně právní výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona přijmout ve znění schválených pozměňujících návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Registruji přihlášku pana poslance Jiřího Pospíšila. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mně, abych se velmi stručně obecně vyjádřil k předložené novele zákona. Chci říct několik obecných tezí, které se týkají struktury krajských soudů v České republice. Předpokládal jsem, že se k tomuto vyjádří též ústavně právní výbor. Ač jsem byl v té době nemocen, tak mám informace, že o obecné struktuře krajských soudů u nás nehovořil. Proto si dovolím říci několik obecných apelů na pana ministra a jeho exekutivu.

Vnímám, že v tuto chvíli nám zákon o soudech a soudcích ukládá zřídit pobočky krajských soudů v těch krajích, kde doposud krajské soudy nebyly. Chtěl bych však vyzvat Ministerstvo spravedlnosti, aby uvažovalo o tom, že zřízení poboček by mělo být pouze jakýmsi mezistupněm, jakousi mezipasáží. Mám informace z praxe, že pobočky, které jsou spravovány mateřskými krajskými soudy z jiného kraje, často vzdálené i přes 100 kilometrů, bohužel nevykazují takovou kvalitu práce, jako by podle mého názoru vykazovaly, kdyby byly samostatnými soudními institucemi. Apeluji proto na Ministerstvo spravedlnosti, aby poté, co vzniknou pobočky ve zbylých krajích, připravilo v maximálně dohledné době zřízení samostatných soudních institucí.

Vedle toho bych chtěl též apelovat na to, aby Ministerstvo spravedlnosti začalo uvažovat o sladění správních obvodů krajů a soudních obvodů. Dnes totiž podle mých informací existuje stav, kdy určité okresy spadají svou správní agendou pod jeden kraj a svou soudní agendou pod jiný kraj. Takováto situace výrazně komplikuje pozici našich občanů, a hlavně komplikuje situaci při vytváření nového správního soudnictví. Dokonce existují takové okresy, které spadají i v rámci soudní agendy pod více krajských soudů. Například okres Semily spadá svými soudními agendami jak pod Krajský soud v Hradci Králové, tak pod Krajský soud v Ústí nad Labem. Myslím si, že takováto situace není dobrá a měla by být v budoucnosti napravena.

Proto prosím, dovolte mi říci na závěr, že respektuji a chápu nutnost vzniku pobočky krajského soudu ve Zlíně, ale opravdu to vnímám pouze jako jakýsi mezistupeň v cestě na dotváření celkové kvalitní soustavy krajských soudů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Takovou přihlášku nevidím, a končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku, proto se vás ještě teď zeptám, jestli někdo z vás se hlásí. Není tomu tak. Končím podobnou rozpravu a zároveň končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, bodu č. 31, sněmovního tisku 516.

 

Přistoupíme nyní k bodu č. 38. Tímto bodem je

 

38.
Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 467/ - druhé čtení

 

Doufám, že se již dostavil ústecký hejtman, který z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede. Pan hejtman přichází. Srdečně vás vítám, pane hejtmane, a prosím, abyste se ujal slova a uvedl vámi navrhovaný zákon. Prosím.

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc: Děkuji. Vážená paní předsedající, předsednictvo, vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se za chviličku zdržení, ale poprosil bych možná propříště, kdyby mě ve vrátnici jako předkladatele zákona pustili.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pokusíme se to zařídit.

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc: Omlouvám se, ale bez doprovodu jsem nebyl už podruhé sem vpuštěn. Poděkuji panu ministru Dostálovi, že mě sem dnes propustil.

Jinak k novele zákona o krajích jenom připomínám totéž co minule: je potřeba dát do souladu zákon o krajích se zákonem o obcích, a stejný paragraf, který je v zákoně o obcích, doplnit do zákona o krajích.

Znovu ho ocituji: Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor kraje, jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání praporu kraje není nutný jeho souhlas.

Obdobně, analogicky zní i zákon o obcích. Minule jsem konstatoval, že tento zákon splňuje všechny ostatní paragrafy, nečiní žádné nároky na státní pokladnu a myslím si, že k tomu nemusím už nic doplnit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane hejtmane. Prosím, abyste se posadil u stolku, a otvírám obecnou rozpravu. Ale předtím ještě, promiňte, musíme se vrátit o bod zpět, a to je k vyjádření zpravodaje k tomuto tisku.

Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 467/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru a to je pan poslanec Tom Zajíček. Pan poslanec již je v jednací síni a prosím, aby nás seznámil s tím, jak tisk č. 467 projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Omlouvám se ctěné sněmovně za zdržení, které jsem jí způsobil.

Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které přijal na své schůzi ke sněmovnímu tisku 467. Stalo se tak usnesením 174 daného výboru k návrhu zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 467 projednat tak, jak byl předložen v předmětném sněmovním tisku. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem v tuto chvíli učinil. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu přihlášku, a to od paní poslankyně Ivany Levé. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, návrh zákona překládaný zastupitelstvem Ústeckého kraje mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Expertní skupina podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny navrhuje využít tuto novelu k nahrazení nevhodného výrazu "prapor" správným pojmem "vlajka", jak to odpovídá odborné vexikologické terminologii. Rozdíl mezi vlajkou a praporem je následující: vlajka se vždy vytahuje na stožár či vlajkovou žerď pomocí lanka, ke kterému se připevňuje úvazy či karabinkami, má přesně stanovený poměr stran. Prapor je pevně spojen s žerdí, na který je navlečen pomocí tzv. rukávu, případně bývá přibit k žerdi ozdobnými hřeby, a poměr stran není přesně stanoven. Z uvedenému rozdílu tedy vyplývá, že je zcela nesmyslné při použití stávajících pojmů v zákonech, aby např. před budovou krajského úřadu byly společně vyvěšeny státní vlajka a prapor kraje, protože je to jednoduše technicky nemožné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP