(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Hlásí se pan kolega Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, seděl jsem vedle kolegy Vykydala, hlasoval jsem pro, a bohužel, mám tam X. Nerozumím tomu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozdíl byl jeden hlas. Musíme vzít tuto námitku proti výsledku hlasování zcela vážně.

 

V hlasování 101 rozhodneme bez rozpravy o tom, zda přijímáte, nebo nepřijímáte námitku pana poslance Karla Vymětala. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 170 pro 142, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu paní poslankyně Páralové o vrácení předlohy navrhovateli k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 171 pro 83, proti 85. Návrh nebyl přijat, a to potřetí - pokud opět někdo nezpochybní výsledek svého hlasování ověřený na písemném podkladu.

 

(Opět krátká pauza na kontrolu výsledků hlasování.) Všechno v pořádku, děkuji vám. Návrh na vrácení nebyl přijat. Protože jsme ukončili rozpravu, budeme pokračovat v návrzích na přikázání a ještě předtím na zkrácení lhůty k projednání.

Paní kolegyně Emmerová navrhla zkrátit lhůtu k projednání ze 60 o 55 dnů, což souhlasí s návrhem navrhovatele pana poslance Říhy, který tím pádem dal souhlas, protože také řekl, že chce zkrátit lhůtu k projednání na 5 dnů.

 

Dám hlasovat o tomto návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 103, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 55 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 170 pro 88, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Budeme rozhodovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 104, které jsem právě zahájil, rozhodneme o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 170 pro 141, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 55 dnů, takže výboru nezbývá, než aby ještě v tomto a příštím týdnu zákon projednal.

Děkuji panu navrhovateli, děkuji paní zpravodajce. Žádám ji, aby mi odevzdala písemný nesouhlas, tak jak mi slíbila, s projednáním podle § 90 odst. 2, a tím budu moci ukončit bod č. 51. Děkuji.

 

Končím bod č. 51 a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

52.
Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící
v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně
zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády k předloženému návrhu pana poslance Haška jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 378/1. Žádám, aby se u stolku zpravodajů usadila paní poslankyně Marta Bayerová, která je zpravodajkou pro prvé čtení, a nyní prosím, aby předložený návrh uvedl pan navrhovatel poslanec Michal Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci, předstupuji před vás s odůvodněním podání návrhu novely zákona č. 290/2002 Sb., ve znění sněmovního tisku 378, a dovolte mi, abych tuto drobnou technickou novelu zmiňovaného zákona velmi stručně odůvodnil. Tento zákon leží ve sněmovně od června minulého roku a z procedurálních důvodů zatím nebyl projednán na dvou schůzích Poslanecké sněmovny, kde byl vždy zařazen do bloku prvních čtení, tedy na této třetí schůzi mám možnost vám jej stručně odůvodnit.

Zákon souvisí s anomálií, která vznikla v souvislosti s přijetím zákona č. 290 o přechodu některých věcí a závazků České republiky na kraje a obce, případně na další organizace. Tento zákon stanovil, že Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, což je specializovaná agentura zabývající se agendou životního prostředí, dostala takříkajíc do vínku záležitosti související s hospodařením s pozemky, které ke dni účinnosti přechodového zákona byly příslušné obhospodařovat okresní úřady a které alespoň zčásti souvisely se zvláště chráněnými územími. Jedná se zejména o zastavěné pozemky, které nesouvisejí s předmětem činnosti agentury, a v těchto případech Agentura pro ochranu přírody a krajiny jako specializovaný orgán v oblasti životního prostředí dostala ze zákona za úkol řešit převody související s takto dotčenými pozemky. Velmi stručně uvedu příklad. Jde např. o pozemky pod družstevními domy, které se nacházejí alespoň zčásti ve zvláště chráněných územích, tedy v sídelních útvarech na území národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Agentura na ochranu přírody a krajiny nebyla věcně ani personálně vybavena k tomu, aby takovéto záležitosti spojené s majetkovou agendou mohla řešit. Naopak, máme v našem právním řádu jiný orgán, který vznikl po ukončení činnosti okresních úřadů, a tím je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kam většinou přešli příslušní úředníci bývalých okresních úřadů, kteří jsou dostatečně kvalifikovaní k tomu, aby takovouto agendu mohli provádět.

Vláda k předloženému návrhu zákona dala negativní stanovisko. Přesto mi dovolte, abych vás požádal, aby tato předloha byla propuštěna do druhého čtení, aby všechny nejasnosti, které si kladete vy nebo které naznačuje stanovisko vlády, mohly být kvalifikovaně posouzeny na půdě příslušného výboru, kterým je výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a aby případně mohlo dojít k takovým úpravám, které povedou k cíli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP