(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho krátkou zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Nepadl ani žádný návrh na zamítnutí zákona, příp. vrácení výborům k novému projednání, přestože nemáme žádné usnesení výboru. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana zpravodaje Tomáše Kvapila. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Milé kolegyně, vážení kolegové, mám dva pozměňovací návrhy. První se týká čl. I navržené právní úpravy, a to kritéria nově navrhovaného - 500 obyvatel pro možnost prohlásit obec za město. Domnívám se, že toto kritérium není tak zásadní. Důležité podle mého názoru je, zda daná obec má městský charakter, či nikoli. Proto navrhuji, aby čl. I odst. 2 zněl: "Na žádost obce, která nesplňuje podmínku počtu obyvatel uvedenou v odst. 1, ale má městský charakter a prokáže, že byla městem před 24. listopadem 1990, může předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády stanovit, že i tato obec je městem."

Druhý pozměňovací návrh se týká účinnosti. V předloženém tisku 377 je navržena účinnost 1. lednem 2004. Proto navrhuji, aby v čl. II se slova "dnem 1. ledna 2004" nahradila slovy "dnem jeho vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Nemám žádné písemné přihlášky do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, podrobnou rozpravu uzavírám.

Ptám se, jestli pan senátor Štěch má zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Milan Štěch: Velmi stručně. K navrženým pozměňovacím návrhům nemám připomínek. Myslím, že zákon ještě vylepšují. Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, to znamená na vrácení výborům k novému projednání nebo na zamítnutí návrhu zákona, končím druhé čtení tohoto návrhu a končím bod číslo 33. Děkuji panu senátorovi Milanu Štěchovi, děkuji zpravodaji a budeme pokračovat dále.

 

Vzhledem k rozhodnutí Poslanecké sněmovny z dnešního odpoledne budeme pokračovat bodem číslo 35. Bodem číslo 35 je

 

35.
Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých
zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945,
kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta
/sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

 

Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Václav Exner, Žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň žádám pana poslance a zpravodaje výborů Jiřího Patočku, aby také zaujal své místo.

Kolegu Exnera nevidím. Ptám se tedy, jestli pan kolega Turek je připraven na uvedení příslušného tisku 406 ve druhém čtení. Věřím, že jako navrhovatel je připraven.

Ještě počkáme, pane kolego, na pana poslance Patočku. Také není? Aha, tak máme ještě jednu komplikaci. Pan kolega Patočka není přítomen. Je možné, aby sněmovna schválila jako náhradního zpravodaje pro sněmovnu pana poslance Doktora. O tom dám bezprostředně hlasovat bez rozpravy, jen vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

 

A budeme hlasovat, že ve druhém čtení bude zpravodajem pan poslanec Michal Doktor. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 93 pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zpravodajem pro druhé čtení bude pan poslanec Doktor.

 

Nyní žádám pana poslance Václava Exnera, aby se ujal slova k tisku 406 ve druhém čtení.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se na začátku druhého čtení vyslovil ke stavu jednání o sněmovním tisku č. 406, návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československé zahraniční armády a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta.

Zdůvodňovali jsme návrh toho, proč byl zákon předložen, nejen v důvodové zprávě, ale také při vystoupení v prvním čtení. Chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně, že rozhodla o tom, že se zákonem má zabývat rozpočtový výbor, a propustila ho do druhého čtení. Bohužel se nepodařilo při jednání v rozpočtovém výboru, aby došlo na věcné jednání o podrobnostech návrhu zákona, a v obecné rozpravě rozpočtový výbor navrhl zamítnutí návrhu zákona. Přitom jsme jako předkladatelé už v rozpočtovém výboru argumentovali, že námitky, které má vláda České republiky, je možné odstranit a že by se dosáhlo přijetím návrhu zákona odstranění křivdy, kterou mnozí z účastníků boje za národní osvobození pociťují vzhledem k tomu, že nesplnili kritérium tří měsíců účasti v konkrétním boji, ačkoli mnozí z nich samozřejmě nasazovali život ve velmi složitých podmínkách. Upozorňovali jsme také na to, že vládní a parlamentní činitelé už v minulých volebních obdobích několikrát vyjádřili názor, že požadavky těch osob, kterých se to týká, jsou oprávněné, že mezi nimi byl současný předseda Senátu, minulý předseda vlády, minulý předseda Poslanecké sněmovny a že bohužel ti dotčení lidé jsou zklamáni z toho, že se nepodařilo celou věc zajistit.

Vláda nám vytýkala, že především jsme navrhli částku, která je vyšší, než bylo odškodnění, resp. vyplacení jednorázové peněžité částky v předchozích řešeních podle zákona č. 39/2000 Sb. a podle zákona č. 261/2001 Sb., což je věc, kterou navrhujeme napravit. Dále nám vláda vytýkala, že není přesně popsán postup, kterým by se o žádosti mělo rozhodovat. Dovolili jsme si jako předkladatelé reagovat na tyto připomínky zpracováním komplexního pozměňovacího návrhu k tisku 406, který vám byl předložen písemně a který v podrobné rozpravě uvedu. Myslím si, že tento komplexní pozměňovací návrh, který mohl být už projednán v rozpočtovém výboru, ale vzhledem k průběhu projednávání se tak bohužel nestalo, řeší všechny připomínky vlády, které byly věcného charakteru.

Dámy a pánové, byl bych velice rád, kdyby se podařilo, aby křivda na několika stovkách lidí, která se mi zdá být z jejich strany pociťována oprávněně, mohla být napravena, a tím se udělala definitivní tečka za celou problematikou bojů za osvobození.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP