(15.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zeptám se na případná závěrečná slova nejprve pana ministra a paní zpravodajky. V tuto chvíli pravděpodobně nemají zájem vystoupit, děkuji. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dovolte mi, abych nyní přednesla avizovaný procedurální návrh, který jsem během polední pauzy obdržela z organizačního výboru. Tento procedurální návrh zní tak, kdy se jedná o výjimečný případ, kdy bych vás požádala o to, abychom přeřadili bod č. 34 schváleného pořadu schůze - jedná se o návrh kraje Vysočina, sněmovní tisk 379 - z důvodu toho, že hejtman kraje Vysočina pan Dohnal je tento týden mimo Českou republiku, na konec bloku druhých čtení. Vznáším tento procedurální návrh v tuto chvíli, nebylo možno jinak, a s odkazem na to, že jsme se dohodli, že bude-li to nutné ve výjimečných případech, závisí na řídícím schůze, zda tento návrh považuje za natolik výjimečný. A dovolte mi, abych jej vznesla.

Budeme tedy o tomto procedurálním návrhu v tuto chvíli hlasovat. Přestože jde o procedurální návrh, svolávám naše kolegy, aby mohli být u tohoto hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Táži se vás, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 110 bylo pro 81, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem - ale registruji přihlášku pana poslance Karla Vymětala. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nyní podle schváleného programu mají následovat tři body 21, 22 a 23. Všechny se týkají celní správy, celních řízení. Navrhuji, abychom odhlasovali, že u všech tří bodů dohromady povedeme obecnou rozpravu. Podrobné rozpravy by pak byly zvlášť. Ale jde o to, abychom nehovořili třikrát ke stejnému tématu.

Navrhuji tedy spojenou obecnou rozpravu u bodů 21, 22 a 23. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro, abychom vedli tuto sloučenou rozpravu k bodům č. 21, 22 a 23. Kdo je proti tomuto návrhu?

 

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 123 hlasovalo pro 100, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy projednávání dalšího bodu, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb.,
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vstupem České republiky do Evropské unie se stanou základní komunitární právní předpisy v oblasti celnictví pro Českou republiku přímo vnitrostátně účinné. Z tohoto důvodu je nutné řadu ustanovení dosavadního celního zákona zrušit nebo odpovídajícím způsobem upravit tak, aby odpovídala terminologii komunitárního práva. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dostáváme se k závažnému bodu naší schůze. Úvodní slovo má místopředseda vlády. Prosím vás o klid a o soustředěnost. Děkuji.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Novelizovaný celní zákon musí rovněž obsahovat úpravu těch oblastí činnosti celních orgánů, které komunitární právo ponechává národní právní úpravě, nebo je vůbec neupravuje. V některých případech musí být vnitrostátní právní úprava podrobnější než úprava komunitární s ohledem na platné ústavní principy a potřeby celní praxe. Navržené změny v oprávněních a povinnostech celníků vycházejí z praktických zkušeností a z potřeb, jakož i z faktu, že Celní správa České republiky je podle zákona č. 361/2003 Sb. bezpečnostním sborem.

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá nové nároky na státní rozpočet a nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty.

Návrh byl projednán ve výborech Poslanecké sněmovny. V hospodářském výboru Poslanecké sněmovny byla diskutována otázka možné nepřehlednosti právní úpravy v důsledku přímé vnitrostátní účinnosti celního kodexu společenství a s tím související nutnosti zrušení řady ustanovení stávajícího celního zákona. Pokud by zůstal stávající text zákona, znamenalo by to, že by na našem území platila dvojí právní úprava, což je z hlediska práva Evropského společenství nepřípustné. To souvisí i s diskusí, proč vláda nepředložila srovnávací tabulku s právem ES. Ta nebyla předložena právě proto, že nebylo co porovnávat, protože čtvrté nařízení Rady platí přímo.

K tomu je nutné uvést, že obdobná situace byla při vstupu ve všech zemích společenství.

Chtěl bych zdůraznit, že podnikatelská sféra byla a je informována o příslušných změnách, které se týkají celní problematiky, a všechny základní právní předpisy společenství, které upravují celní problematiku, jsou dostupné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o normu, která úzce váže na harmonizaci s legislativou Evropského společenství, dovoluji si doporučit propuštění návrhu do třetího čtení a jeho následné schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru, jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 504/1 a 504/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miloslav Vlček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Děkuji, paní místopředsedkyně, za udělení slova. Váženou Poslaneckou sněmovnu bych rád seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 23. schůze dne 22. ledna 2004 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 504.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí paní Legierské, zpravodajské zprávě poslance Vlčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 504, vyslovila souhlas s touto připomínkou:

Za bod 227 se vkládá nový bod 228, který zní: V § 237e odst. 2 se za slova "ve lhůtě 12 měsíců" vkládají slova "a jde-li o motorová vozidla, plavidla a letadla, ve lhůtě 24 měsíců."

Dosavadní bod 228 se označí jako bod 229.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval zpravodaj výboru pan poslanec Josef Hojdar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych vás také seznámil s usnesením hospodářského výboru z naší 24. schůze. Jeho znění je následující:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra financí Mgr. Bohuslava Sobotky, zpravodajské zprávě poslance Ing. Josefa Hojdara a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 504 bez připomínek. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Podepsáni jsou ověřovatel, zpravodaj a předseda výboru.

Chci k tomuto jenom dodat, že jsme dostali také legislativně technické připomínky od našeho legislativního odboru, ale vzhledem k tomu, že jsme je dostali na stůl, nebyli jsme s to se jimi zabývat tak detailně, abychom je mohli projednat. A proto je načtu v podrobné rozpravě, tak aby se mohly projednávat v normálním druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Návrh dále projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 504/3. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Milana Ekerta, aby nás seznámil s jeho usnesením. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP