(10.10 hodin)

Senátor František Kopecký: Děkuji za slovo. Ještě jednou vám přeji pěkný den. Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k průběhu projednávání tohoto zákona v Senátu a krátce okomentoval důvody, které vedly Senát k tomu, aby vrátil tento návrh zákona Poslanecké sněmovně. Rád bych úvodem předeslal, že Senát nemá žádné výhrady k novele zákona o dani silniční a že celá rozprava a obsažná diskuse probíhala k přílepkům tohoto zákona v části druhé a v části třetí.

Část druhá obsahuje změnu zákona o dani z přidané hodnoty, která se týká prodejen duty tax free. Senát dlouhodobě zastával k této problematice konzistentní stanovisko, které není v souladu s předkládanou novelou. Při diskusi bylo poukazováno na retroaktivnost zákona, která se týká zejména § 45h), kde je uvedena povinnost osobám provádějících takovýto prodej provést inventarizaci k 31. 12. 2003 všeho nezdaněného vybraného zboží za účasti celního úřadu. Vzhledem k předcházejícím usnesením Senátu, vzhledem k uplynutí termínu, k němuž se inventura a následné operace měly uskutečnit, a vzhledem k absenci nezbytných přechodných ustanovení pro takovou operaci Senát navrhuje zrušit celou část druhou novely zákona o dani silniční.

Senát rovněž navrhuje zrušit celou třetí část novely zákona o dani silniční, která obsahuje změnu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Změna zákona se snaží vyřešit poměrně velký problém spojený s přeměnou investičního fondu na otevřený podílový fond. Navrhované řešení však vyvolává značné pochybnosti právního rázu.

Obě komentované části zákona jsou v příloze usnesení Senátu zahrnuty jako pozměňovací návrh číslo tři. Pozměňovací návrhy číslo 1 a 4 jsou pouze technickou úpravou na základě zrušení druhé a třetí části zákona.

Tolik krátký komentář k průběhu projednávání tohoto zákona v Senátu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování opět nejprve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, podle sněmovního tisku 465/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 465/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 57. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro návrh 85, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prosím o nastavení kvora.

Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 465/3.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 58. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro návrh 156, proti 11. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi a zahajuji projednávání bodu číslo 13, kterým je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 466/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si vám v tuto chvíli krátce připomenout návrh zákona, který budeme nyní projednávat. Jak již vyplynulo z úvodu, který přednesl pan místopředseda Langer, tak se jedná o návrh zákona, který vstupuje do zákona o matrikách. Zde máme za cíl vyřešit jeden problém, který jsme měli řešit a chtěli řešit již ve druhém pololetí loňského roku, nicméně vzhledem k nabitému programu sněmovny se to bohužel nepodařilo, to je vyřešit onu otázku, kdy od 1. 1. tohoto roku by měly vést obce matriky duplicitním způsobem - jak matričními knihami, tak i pomocí výpočetní techniky. V tomto zákoně navrhujeme, aby tato duplicita zůstala zachována, ale nikoliv jako povinná, ale jako možnost pro tyto obce.

Spolu s touto změnou, která je praktická a vyplývá z potřeb, které dnes obce mají, a z nemožnosti z technických a finančních důvodů realizovat onu původní verzi, tak jsou v tomto návrhu obsaženy i některé změny, které si vyžádala praxe. Týkají se následujících věcí.

Tento návrh umožňuje provést změnu správního odboru matričního úřadu nejen k počátku kalendářního roku jako v současné době, ale i v průběhu roku, kdykoliv dojde ke změně hranic kraje nebo okresu. Umožňuje uznat zkoušky odborné způsobilosti jako splnění podmínky pro výkon funkce matrikáře úředníkům, kteří přešli z okresních úřadů na obecní úřady z obcí s rozšířenou působností, reaguje se na novelu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a také na novelu zákona o občanských průkazech, které předpokládají výdaj a rozsah údajů z informačních systémů evidence obyvatel pouze na základě zvláštního zákona, aplikují se některé poznatky z praxe, umožňuje se prominout ověření cizozemských listin, které by měly být podkladem pro zápis do matriční knihy, je-li jejich opatření spojeno s nepřekonatelnými překážkami, a ještě některé další technické drobnosti.

Mohu snad v závěru říci, že za prvé děkuji za dosavadní průběh projednávání tohoto návrhu a konstatuji, že se všemi pozměňovacími návrhy, tak jak byly zatím uplatněny, mohu předběžně vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 466/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zástupce výboru pro veřejnou správu bych vás rád seznámil s usnesením č. 171 tohoto výboru, který projednal předložený sněmovní tisk 466 a po odůvodnění náměstka ministra vnitra Ing. Vladimíra Zemana, po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 466 projednat a schválit s přijatými pozměňovacími návrhy.

Tady si dovoluji jen informovat, že předmětem těchto pozměňovacích návrhů je změna účinnosti. Původně se předpokládalo, že bude zákon účinný od 1. ledna 2004.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP