(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 196 hlasujících bylo pro 102, proti 86.

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Alexander Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, velice se omlouvám. Snažil jsem se hlasovat jinak, než se objevilo na sjetině. Zpochybňuji hlasování. Chtěl jsem se zdržet hlasování, nicméně na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Černý zpochybňuje hlasování. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 196 hlasujících pro 140, nikdo proti. Námitka byla přijata.

 

Hlasování budeme opakovat. Doufám, že text usnesení už číst nemusím a mohu přímo zahájit hlasování pořadové číslo 38. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných pro 101, proti 84. Věřím, že nyní je všechno v pořádku, a mohu konstatovat, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 350/5/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko pana prezidenta s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 350/6.

Táži se nejdříve zástupce navrhovatele pana ministra zemědělství Jaroslava Palase, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon byl vrácen panem prezidentem republiky dopisem dne 29. ledna 2004.

Návrh má za cíl upravit nově evidenci zemědělských podnikatelů. Dosud byli soukromě hospodařící zemědělci evidováni u obecních úřadů. Zemědělským podnikatelem za podmínek stanovených tímto zákonem se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Těmito osobami mohou být i občané České republiky, právnické osoby se sídlem na území České republiky, občané Evropské unie nebo právnické osoby se sídlem na území Evropské unie a dále fyzické nebo právnické osoby z tzv. třetích zemí. Pro osoby ze třetích zemí se navíc požaduje podmínka trvalého pobytu na území České republiky a prokázání znalosti českého jazyka. Vzhledem k tomu, že stát zvyšuje poskytování finančních prostředků do zemědělství a značná část prostředků bude poskytována Evropskou unií, měl by být také větší zájem na tom, aby příjemci dotací splňovali předpoklad určité míry odpovědnosti, vzdělání a bezúhonnosti.

Zastávám názor, že požadavky na zemědělce musí být srovnané s živnostenským podnikáním, které má být ziskové a není dotováno státem. Podotýkám však, že tyto požadavky jsou daleko nižší, než je tomu u živnostenského podnikání, jak uvádím dále.

Navrhovanými kvalifikačními požadavky jsou minimální vzdělání nebo splnění zemědělské praxe nejméně po dobu pěti let nebo absolvování akreditovaného rekvalifikačního kursu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností. Tímto zákonem se ruší stávající právní úprava obsažená v § 12 - 12e) zákona č. 105/1990 Sb., s tím, že přechodná ustanovení řeší postavení zemědělského podnikatele ke dni účinnosti tohoto zákona, že ten, kdo provozuje zemědělskou výrobu ke dni účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, považuje se za zemědělského podnikatele podle tohoto zákona, pokud se ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přičemž osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle stávající právní úpravy zákona č. 105/1990 Sb., v platném znění, bude platit pět let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Požadovaná bezúhonnost je v návrhu zákona specifikována velmi úzce na fyzické osoby, zemědělské podnikatele a odpovědné zástupce právnické osoby s cílem preventivně zabezpečit, aby se tyto osoby výhradně s podnikáním v zemědělství nedopouštěly zejména opakované trestné činnosti. Především je potřebné klást důraz na dosavadní zkušenosti s trestnou činností, které se osoby podnikající v zemědělství dopouštějí v souvislosti s neoprávněně získanými nebo používanými dotacemi, tedy finančními prostředky ze státního rozpočtu. Specifikace bezúhonnosti, která je uvedena v § 2e) odstavce 5 návrhu, nikterak neomezuje osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, ale tato trestná činnost byla menší společenské nebezpečnosti, nebo se nevztahuje k podnikání v zemědělství. To vůbec nebrání možnosti vlastníka či uživatele zemědělské půdy v případě, že není bezúhonný ve smyslu tohoto návrhu zákona, zajistit výživu sobě, případně své rodině, avšak mimo režim podnikatelské činnosti. Promiňte.

Na navrhovanou právní úpravu navazuje novela zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, který byl vládou schválen 1. října a je projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a ve kterém se upravuje přechodné období po vstupu do Evropské unie pro nabývání půdy tvořící lesní půdní fond a půdy tvořící zemědělský půdní fond. Po dobu přechodného období bude tuto půdu moci nabývat také osoba evidovaná podle tohoto zákona.

Součástí tohoto zákona je také novela zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Je velice důležité, aby novela, úprava těchto norem, byla přijata ve znění tak, jak ji doporučuje Poslanecká sněmovna, neboť by mohlo dojít k velice zásadním národohospodářským škodám. Proto doporučuji, dámy a pánové, aby Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o zemědělství schválila ve znění, které předložila prezidentu republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi a ptám se pana poslance Skopala, zdali jako zpravodaj zemědělského výboru hodlá vystoupit. Zdá se, že tomu tak není, takže otevírám obecnou rozpravu a zvu k mikrofonu pana poslance Jiřího Papeže, který je prvním a zatím jediným přihlášeným.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, prezident republiky nám vrátil zákon o zemědělství. Já k tomu musím říci - špatný zákon o zemědělství. To, že návrh předložený v tisku 350 není dobrý a nebyl dobrý a že je zbytečný a nepotřebný, že nedůstojným způsobem omezuje svobodu podnikání a navíc není vyžadován Evropskou unií, jsem již řekl ve svém vystoupení v červnu loňského roku. Opakovali jsme to pak mnohokrát. Omezení a nastavení podmínek pro vstup do podnikání je dle mého názoru skutečně protiústavní. Naprosto se shoduji s prezidentem a jeho názorem na projednávanou novelu, který jsme obdrželi ve sněmovním tisku 350/6. Také já si myslím, že požadavek navrhovaného vzdělání a rozsah bezúhonnosti jsou zbytečné a znamenají omezení vstupu do podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP