(14.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

To je můj první pozměňovací návrh.

Dále si dovolím předložit soubor legislativně technických změn, tak jak nám doporučil k přijetí legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny.

První změna se týká § 24 odst. 1. V § 24 odst. 1 se slova "členských států Evropské unie" nahrazují slovy "členského státu".

Druhá změna. Je to podmíněný pozměňovací návrh k § 37. Podmínka je definovaná pouze tím, pokud bude přijat pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví tak, jak je uvedený v usnesení č. 116 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze 6. listopadu pod bodem 1. V § 37 se slova "§ 3 odst. 2" zrušují.

Třetí legislativně technická změna se týká § 41, kdy v § 41 se slova "§ 45 odst. 9" nahrazují slovy "§ 44 odst. 8".

Poslední legislativně technická změna se týká opět podmíněného pozměňovacího návrhu k § 44 odst. 2. Podmínka je opět dána eventuálním přijetím pozměňovacího návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V § 44 odst. 2 se slova "specializovanou způsobilost v oboru všeobecné lékařství" nahrazují slovy "specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé" a slova "dětské praktické lékařství" se nahrazují slovy "praktické lékařství pro děti a dorost".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Dám teď slovo panu poslanci Maštálkovi, mám tady jeho písemnou přihlášku, a dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Kubinyi.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se doplnit v tisku 445 pozměňovací návrhy, které by měly zmenšit korupční prostor, který je tímto návrhem podle mého soudu vytvořen. Tedy konkrétně.

Za prvé. § 5 odst. 2 se doplňuje o větu: "Ministerstvo může stanovit vyhláškou nižší kvalifikační stupně, než jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu." Dovolte mi krátké zdůvodnění. V praxi se může ukázat jako účelné stanovit nižší stupně specializačního vzdělávání, a to zejména u oborů, které mají teoretické i praktické základy.

Druhý pozměňovací návrh. § 5 odst. 3 slova "výzkumná a vývojová" se vypouštějí. Zdůvodnění: Zejména v teoretických oborech může lékař samostatně vykonávat povolání, aniž by měl atestaci. Ta ostatně v mnohých teoretických oborech ani neexistuje. Výzkumná a vývojová činnost, byť prováděná lékařem, by se za výkon povolání lékařem neměla pokládat. Stejně tak může lékař podávat soudní posudek v oboru, v němž atestace neexistuje. Předpokládejme, že je zřejmé, že zákon má na mysli posudkovou činnost v oboru posudkového lékařství, a nikoliv soudní posudky.

Třetí pozměňovací návrh. § 15 odst. 10 se vypouští. Zdůvodnění: Ministr nenese žádnou odpovědnost za akreditační komise, protože nerozhoduje o jejich obsazení a musí čekat, až mu někdo nějaké členy navrhne. Je absurdní, aby se nemohl rozhodnout, kdo bude členem jeho poradního orgánu. Formulace, která je použita v předložené novele, stejně neznamená, že musí akceptovat všechny návrhy. I když člen morálně nebo odborně selže, ministr ho nesmí odvolat, musí čekat, až mu to navrhne odborná společnost, která je občanským sdružením, a ani není jasné, kdo ji zastupuje. Může to být dokonce předseda sám. Akreditační komise např. opakovaně nezpracuje stanovisko, nebo ho zpracuje vadně. Její členové by však byli ministrem neodvolatelní, pokud by odvolání nenavrhla některá uvedená instituce, třeba i úplně jiná, než která navrhla jmenování téhož člena, což je podle mého názoru absurdní.

Čtvrtý pozměňovací návrh. Text v § 17 odst. 5 se vypouští a nahrazuje textem: "Akreditační komise podá ministerstvu stanovisko k žádosti nejdéle do 90 dnů od doručení úplné žádosti ministerstvu. Žadatel je povinen spolupracovat při ověření všech údajů ministerstvem." V současném zdůvodnění je § 17 pochybný, neboť ukládá ministerstvu předložit žádost svému vlastnímu poradnímu orgánu. Předpokládá se, že akreditační komise pracuje autonomně a např. si ověřuje údaje. K tomu v praxi evidentně nebude mít podmínky. K tomu však musí být zmocněno ministerstvo a žadateli musí být uložena povinnost spolupracovat.

Pátý pozměňovací návrh. Na konec § 17 se doplňuje odst. 9, který zní: "Podmínky udělení akreditace stanoví ministerstvo vyhláškou."

Šestý a poslední pozměňovací návrh. Dále se doplňuje odst. 10, k § 17, který zní: "Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace, jestliže žadatel splní podmínky akreditace." Zdůvodnění: Doplnění těchto dvou podmínek uvedených v navržených odstavcích je nutné, protože bez nich by mohlo snadno dojít k neoprávněnému zvýhodňování žadatelů. Toto představuje korupční prostor. Dále by úprava bez takto stanovených podmínek usnadňovala vznik monopolního postavení školitelů se všemi z toho plynoucími důsledky, od degenerace vzdělávání až k vymáhání neúměrných plateb.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Kubinyiho.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Jak už jsem avizoval, stahuji svůj pozměňovací návrh, který máte v pozměňovacích návrzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod bodem 1. Týká se § 3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že to procedurálně není dost dobře možné, neboť v tomto okamžiku to není návrh kolegy Kubinyiho, ale je to návrh přijatý výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, takže by bylo potřeba, aby před konečným hlasováním kolega Kubinyi si pouze vymínil možnost hlasovat o tomto návrhu zvlášť a tento návrh nedoporučil. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že zpravodaj později tento problém vyřeší. Probíhá podrobná rozprava. Ptám se, kdo další se do ní hlásí. Pokud jsme vyslechli všechny návrhy, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se paní ministryně jako předkladatelky, jestli chce vystoupit. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vím, že je velmi citlivá otázka bezúhonnosti zvláště v oblasti, jako je lékař, zubní lékař, farmaceut. Velmi vnímám tyto pozměňovací návrhy, které byly vzneseny, které byly předloženy a upraveny. Nicméně jedno bych chtěla zde podotknout. Každý člověk má právo z Listiny základních práv a svobod, aby s ním bylo zacházeno tak, jak tato listina určuje a ukazuje. A jestliže hovoříme o tom, že i ve vězeních mají tito lidé práva, byla bych nerada, kdyby měli být diskriminováni a měl by je ošetřovat někdo, kdo nemá kompetenci nebo který výkonem svého povolání způsobil takovou újmu, za kterou byl pravomocně odsouzen. Pokud se tomu tak děje, tak by tyto věci neměly být takto řešeny. Myslím si, že to bude chtít ještě delší diskusi, abychom ošetřili práva i těch, kteří mnohdy nemají na náhradní plnění a jsou nuceni podstoupit nápravná zařízení tak, aby bylo zacházeno se všemi stejně podle Listiny základních práv a svobod.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Ještě se zeptám paní poslankyně - která nebude vystupovat. Zeptám se, jestli je něco, o čem bychom měli hlasovat. Zdá se mi, že ne. Pokud není nic k hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zpravodaji i paní ministryni a končím projednávání prvního bodu dnešní schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP