(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nikdo nezpochybňuje hlasování o námitce, takže se ještě jednou pokusíme hlasovat o návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Já vás ještě všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 25. schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení tohoto pořadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 187 poslanců pro hlasovalo 93, proti 57. Návrh pořadu přijat nebyl.

 

Vyčkáme kontroly hlasování. Hlásí se poslanec Váňa.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych zpochybnil své hlasování. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme zpochybnění a budeme hlasovat o této námitce. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 187 poslanců hlasovalo 105 pro, 41 proti. Námitka byla přijata.

 

Čeká nás ještě jedno hlasování o návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 187 poslanců pro hlasovalo 94 poslanců, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Počkejme, co přinese kontrola. (Předsedající chvíli čeká.) Pokud nikdo nezpochybňuje toto hlasování, konstatuji, že návrh pořadu schůze byl schválen, a my se můžeme začít zabývat programem, jak byl navržen.

 

Přistoupíme k bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
/sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by předložený návrh měla uvést ministryně zdravotnictví Marie Součková. Prosím paní ministryni, aby se ujala slova a vás žádám, abyste se utišili. (V sále je velký hluk, předsedající zvoní.) Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, na jednání této schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny tři vládní návrhy zákonů, které spolu souvisejí, a to nyní projednávaný vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, tedy takzvaný zákon o lékařích, a dále potom dvě doprovodné novely k tomuto zákonu.

Dovolte mi, abych v krátkosti informovala o výsledcích projednávání tohoto zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. K většině pozměňovacích návrhů podaných členy výboru Ministerstvo zdravotnictví zaujalo kladné stanovisko. Nesouhlas byl vysloven s pozměňovacím návrhem, který je uveden v bodu 1 usnesení č. 116 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a který se týká formulace § 3. Jedná se o novou formulaci zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V tuto chvíli bych chtěla uvést, že by bylo dobré, aby stejně jako je to řešeno v dříve již projednávaném zákonu o nelékařích, byl kvalifikován i tento paragraf ve smyslu daného zákona, to znamená, aby nedocházelo k rozdílům. Navrhovaný pozměňovací návrh nám naopak toto pozměnění ve prospěch lékařů úplně mění. Proto nebudu souhlasit, pokud by tento návrh byl ještě vznesen v průběhu projednávání dnešní schůze.

Další věcí, které se dotýká zákon, který budeme dnes projednávat, je otázka harmonizace s právem Evropské unie. Je to právní norma, která je podmínkou pro vstup České republiky do Evropské unie. Musím říci, že v této oblasti právě Česká republika zaostávala. Jak jistě víte, Evropská komise vypracovala závěrečnou monitorovací zprávu, podle které Česká republika nesplnila své závazky týkající se právě kapitoly volný pohyb osob, konkrétně vzájemného uznávání profesních kvalifikací. V této souvislosti je uváděna nyní projednávaná právní norma. Podle sdělení velvyslance České republiky při Evropských společenstvích v Bruselu mohou být pro Českou republiku v případě nesplnění závazků zavedena po vstupu do Evropské unie takzvaná ochranná opatření, jež vyplývají z ochranné klauzule obsažené v přístupové smlouvě.

Důvodem zpracování a předložení projednávaného vládního návrhu však není jen harmonizace s právem Evropské unie, ale i to, že platná právní úprava lékařských povolání je již překonaná. Tento stav je nepřijatelný a jeho řešení již nelze odkládat. Vládní návrh zákona o lékařích podrobně upravuje tři zdravotnická povolání, jejichž úroveň je regulována Evropskou unií, a to povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Pokud jde o požadavky na volný pohyb osob uvedených ve specificky regulovaných povoláních a podmínky pro jejich usidlování, je návrh plně slučitelný se směrnicemi Evropské unie.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vidíte, že z uvedeného vyplývá naléhavost řešení problematiky upravované předloženým vládním návrhem zákona, a proto vás zdvořile žádám, abyste tomuto návrhu i dalším souvisejícím návrhům věnovali pozornost a podpořili jejich schválení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Připomínám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 445/1. Nyní prosím, aby v zastoupení zpravodaje se ujala slova paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, máme před sebou již devátý návrh tohoto zákona, který byl Parlamentu České republiky předložen. Žádný z předchozích nebyl přijat, což je evidentní vzhledem k tomu, že se tímto návrhem zákona opět zabýváme.

Návrh zákona obsahuje podmínky, za kterých je osoba způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky, a stanoví podmínky odborné způsobilosti, specializované způsobilosti, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP