(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

2. Položka číslo 49/21 kapitola Ministerstvo kultury, pokračování rekonstrukce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Tuto částku, která je zde uvedena ve výši 3 milionů korun, navrhuji zvýšit na částku 13 milionů korun.

Dovolte mi krátký komentář. Před týdnem jsem se byla podívat v Kutné Hoře, která - zdůrazňuji - opět není mým volebním krajem a nemám zde žádný osobní interes na tom, jak proběhla první etapa rekonstrukce tohoto chrámu, která proběhla dle doložené dokumentace, dle filmu, který jsme mohli všichni zhlédnout, opravdu v hodině dvanácté. Jedná se o památku UNESCO, která je ve velmi varovném stavu, a já bych vás chtěla požádat i vzhledem k solidnosti těch, kteří se o tuto rekonstrukci starají, abychom tento návrh podpořili. Solidnost spatřuji v tom, že přestože v loňském roce organizace, která se touto rekonstrukcí zabývá, dostala na první etapu 20 milionů korun, tak vyčerpala pouze to, co skutečně reálně potřebovala, nenadsazovala tam žádné částky, nepřilepšovala ani kamarádským firmám a ani sama sobě a 4 miliony, které jí z této etapy zbyly, vrátila do státního rozpočtu k použití potřebnějším. Proto si myslím, že i na toto bychom měli brát zřetel, na takovéto chování, a proto si dovoluji vás požádat o podporu pro tento pozměňovací návrh. Jeho krytí, tak jako předchozí, navrhuji z kapitoly Všeobecná pokladní správa snížení položky dluhová služba.

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předtím, než předám slovo panu poslanci Miroslavu Krajíčkovi, dovolte mi jedno technické oznámení. Paní ministryně zdravotnictví Marie Součková se omlouvá z našeho dnešního odpoledního jednání z důvodu účasti na dlouho plánovaném jednání, které se nazývá "pražské zdravotnictví".

Nyní tedy pan poslanec Miroslav Krajíček a připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést pouze jediný pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2004. Do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa k programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství zařadit novou položku Dolní Životice, víceúčelový sportovní areál základní školy ve výši 10,5 milionu korun a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Odůvodnění tohoto návrhu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zpracování investičního záměru rekonstrukce Základní školy Dolní Životice v roce 1999 a v roce 2000 zpracovala tato obec svým nákladem projektovou dokumentaci. V tomtéž roce byla předložena první neúspěšná žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. V roce 2002 obec ze státního rozpočtu finanční prostředky získala na realizaci první etapy, to je rekonstrukce vlastního objektu školy, s tím, že po jejím dokončení budou přiděleny finanční prostředky na dokončení celé této investice. Přestože obec realizovala tuto první etapu rekonstrukce v souladu s rozhodnutím o realizaci této investiční akce, to znamená, že byla dodržena cena i termín dokončení rekonstrukce a následné uvedení této školy do provozu, v následujícím roce již finanční prostředky přiděleny nebyly a ani v návrhu státního rozpočtu na rok 2004 se finanční prostředky na dokončení této investice neobjevují. Tato škola nemá ani vlastní tělocvičnu, ani hřiště a je nutné vybudovat víceúčelové hřiště pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní činnost školní družiny. Pro podporu tohoto návrhu svědčí i nárůst žáků navštěvujících tuto školu a tento nárůst lze očekávat i v příštích letech. Jedná se, pane ministře, o investici dokonale připravenou, takže nehrozí žádné komplikace při její realizaci a dokončení v roce 2004. Platnost vydaného stavebního povolení pro tuto investiční akci končí v roce 2004 a dokončení této investice není v možnostech obce.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miroslavu Krajíčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Hrnčíř, a po něm požádám o slovo pana poslance Toma Zajíčka.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, páni poslanci, paní poslankyně, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 460/2 bod II., schválení návrhu podle přílohy 3. Dovoluji si tak pozměnit čtyři tabulky rozdělující finanční prostředky v kapitolách státního rozpočtu z důvodu nepřijetí vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, které rozděluje jednotlivé prostředky mezi kraje.

Návrh rozpočtového výboru se tak elegantně vypořádal se situací, kdy státní rozpočet byl připravován na jiné rozpočtové určení daní. To určitě chválím, ale v každém případě zachovává dělení prostředků podle vládních kritérií. Tu podle metrů čtverečních, tu podle hektarů, kilometrů, počtů, kusů něčeho - a v každém případě výsledkem tohoto návrhu rozpočtového výboru je, že z chudších krajů dělá ještě chudší a z bohatých ještě bohatší.

Můj návrh, který předkládám, rozděluje finanční prostředky pro kraje mimo Prahu, která zůstává konstantní, přesně podle počtu obyvatel. Považuji to za jediné správné, dobře měřitelné a hlavně nezpochybnitelné kritérium. Tento pozměňovací návrh vám, dámy a pánové, byl ještě před polední přestávkou rozdán na vaše lavice a je nazván Pavel Hrnčíř - pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 460/2 a obsahuje nové návrhy zmíněných čtyř tabulek, které jsou součástí usnesení rozpočtového výboru.

Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Toma Zajíčka, aby přednesl své pozměňovací návrhy. Po něm bude hovořit pan poslanec Petr Bratský, dále pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přečíst jeden pozměňovací návrh k vládnímu návrhu státního rozpočtu pro rok 2004.

Navrhuji z kapitoly VPS převést částku 10 milionů korun do kapitoly Ministerstva zdravotnictví do programu 235 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - na akci Rekonstrukce oddělení ARO nemocnice Písek. O stejnou částku, to je o 10 milionů korun, navrhuji snížení objemu vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji vám za podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi a prosím pana poslance Petra Bratského.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré odpoledne. Paní předsedající, pane ministře, chtěl jsem oslovit členy vlády, ale zřejmě příliš věří svému ekonomickému lídrovi panu ministrovi Sobotkovi, že správně bude transformovat veškerá zdůvodnění kolegyň poslankyň a poslanců z dnešního zasedání. Paní ministryně zdravotnictví byla omluvena. Mrzí mě, že právě nevyslechne krátkou část mého vystoupení, které se bude týkat právě její kapitoly, ale nedá se nic dělat.

Dovolil bych si přednést tři pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu pro rok 2004 s krátkým zdůvodněním.

V kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví z programu 335 010 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví - položku 335 010-1402 Městská nemocnice Ústí nad Labem, dostavba, snížit o 100 milionů korun a o tuto částku zvýšit v programu 335 110 Podpora rozvoje a obnova MTZ fakultních nemocnic položku 23511 E0001 Fakultní nemocnice Motol na 174 milionů korun. Čili zvýšit o 100 milionů korun, neboli stejná částka, o kterou navrhuji snížit Nemocnici v Ústí nad Labem.

Zdůvodnění je toto. V loňském roce schválenou částku pro Fakultní nemocnici Motol ve výši 100 milionů korun za celý letošní rok Ministerstvo zdravotnictví nezadministrovalo a díky tomu tyto prostředky nemohly být pro tuto nemocnici uvolněny, a tak byly dle mých informací posíleny položky rozpočtu pro výstavbu právě Nemocnice v Ústí nad Labem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP