(9.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci za jeho názor a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy k návrhu zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Příležitost k vystoupení má ještě pan hejtman i zpravodaj, ale pokud nikdo nevystoupí, tak budeme muset hlasovat o návrhu na zamítnutí, který tady zazněl z úst pana poslance Skopala. Kvůli tomu se pokouším svolat poslance do jednacího sálu. Takže prosím všechny, kdo mají zájem hlasovat, aby se dostavovali na svá místa. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Jestli dovolíte, já vás odhlásím v této chvílí a požádám vás, abyste se všichni znovu přihlásili. Prosím, přihlaste se a budeme hlasovat o návrhu pan poslance Skopala na zamítnutí tohoto návrhu novely zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování pořadové číslo 127. Z přítomných 148 poslanců pro hlasovalo 88, proti 46. Tento návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji i předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, je bod číslo

 

55.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 437/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji vás, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 437/1 a z pověření zastupitelstva Moravskoslezského kraje návrh zákona uvede hejtman Evžen Tošenovský, kterému přeji dobré ráno tady ve sněmovně, a prosím pana hejtmana, aby se ujal slova jako první. Prosím.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl návrh novely zákona číslo 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů. O podání návrhu rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 21. srpna 2003 a k tomu ještě dodávám, že to bylo po dohodě dalších dvou krajů, protože se to týká tří krajů, tak abychom do Poslanecké sněmovny zbytečně neposílali třikrát záležitost týkající se stejné věci.

Návrh novely úzce souvisí se záměrem transformace státního podniku Česká správa letišť. Cílem návrhu novely je převod regionálních letišť Karlovy Vary, Olšová Vrata, Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov z vlastnictví státu do vlastnictví příslušných krajů, tedy kraje Karlovarského, Jihomoravského a Moravskoslezského. Uvedená regionální letiště jsou v současné době vnitřními organizačními jednotkami státního podniku Česká správa letišť.

V případě převodu regionálních letišť budou kraje respektovat následující podmínky tak, jak je dohodnuto po dohodě s ministerstvy, s jednotlivými správci, tedy i s Českou správou letišť. Čili převedený majetek zůstane ve vlastnictví příslušných krajů, které zajistí provoz a rozvoj letišť; nedojde k zatížení státního rozpočtu. Po oddělení letišť od mateřského podniku Česká správa letišť na jednotlivé kraje současně přejdou veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a provoz letišť bude i nadále zajišťován kvalifikovaným personálem. Nedojde k znehodnocení letištní infrastruktury pro letecký provoz a kraje zajistí jejich provoz a rozvoj. Budou uspokojovány závazky resortů obrany a vnitra tak, jak jsou vázány k těmto letištím v současné době.

Pro legislativní úpravu převodu regionálních letišť byla zvolena cesta novelizace zákona číslo 157/2000 Sb. z důvodu rychlosti a tak, jak jsme hledali nejjednodušší způsob převodu. Protože se však tento zákon v současném znění vztahuje pouze na státní příspěvkové organizace a organizační složky státu, navrhuje se rozšířit působnost zákona v ustanovení § 1 odst. 1 také na státní podniky. Stejně jako u převáděných státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu, také v případě převodu regionálních letišť jako části státního podniku počítá návrh s vydáním rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu, v tomto případě Ministerstva dopravy. Konkrétně převáděné vnitřní organizační jednotky státního podniku Česká správa letišť, tedy regionální letiště, které jsou upraveny v návrhu novely, jsou jmenovitě zařazeny do přílohy číslo 1 zákona příslušným krajům, na které by měly být převedeny.

Změna vlastnictví k regionálním letištím ze státu na kraje by umožnila čerpat prostředky pro jejich rozvoj ze strukturálních fondů bezprostředně po vstupu do Evropské unie v roce 2004, případně i z jiných regionálních zdrojů. Upozorňuji, že v této době, tak jak jsou dnes zařazena jednotlivá letiště, toto není možné a mohlo by to být velkým problémem. Zároveň je to i problémem pro Českou správu letišť, lépe řečeno pro další rozvoj letiště Ruzyně, protože v této chvíli tato letiště jsou velmi úzce spjata právním způsobem.

Závěrem bych uvedl, že všechny tři příslušné kraje jsou připraveny zajistit kontinuitu veškerých činností pro provozování letišť po jejich převodu a je samozřejmě velkým zájmem, aby tato letiště byla provozována - troufám si říci - lépe, s větším nasazením, se zájmem místních samospráv. Chtěl bych také sdělit, že netrváme na přijetí předkládané novely zákona číslo 157/2000 Sb. v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Tento návrh jsme vznesli z důvodu rychlosti, tak aby převod byl možný k 1. 1. 2004, tak aby byla zjednodušena fakturační záležitost, veškeré audity s tímto spojené a samozřejmě i možnost čerpání prostředků z Evropské unie tak, abychom zahajovali tuto činnost organizačně od 1. ledna.

Dovolte mi, vážené dámy a vážení pánové, na závěr vyslovit přesvědčení, že návrh novely přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů podpoříte. Já osobně jsem přesvědčen, že je to velmi důležitý krok nejen pro jednotlivá letiště, nejen pro zajištění dopravních vztahů těchto letišť a rozvoje regionálních letišť, ale je to důležitý krok i pro ruzyňské letiště. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane hejtmane. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážený pane hejtmane, kolegové. Je nám tady předkládána novela zákona číslo 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetků krajů, s tím úmyslem, že budou převedena regionální letiště do majetku krajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP