(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo námitku proti návrhu pana zpravodaje? Prosím, pan kolega Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové, domnívám se, že v bodě A12 je v kolizi s C2 jenom část druhá návrhu, zatímco část týkající se § 13 odst. 5 není v kolizi. Myslím si, že o té části by bylo možné hlasovat, i kdyby byla přijata změna v C2.

 

Poslanec Lubomír Suk: Souhlasím. Je to tak. Kolize A12 a C2 se týká výhradně části § 13 odst. 7.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili to bude hlasováno samostatně, případně to bude vyloučeno z hlasování pro změnu názoru sněmovny.

Pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jen bych upozornil na to, že ve třetím čtení lze přednést nejen legislativně technické návrhy, ale také úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů tak, jak o tom hovoří § 95 zákona o jednacím řádu. Přece jen si myslím, že návrhy, které jsem přednesl, by se pod toto vejít měly. A tudíž si myslím, že by mohly být hlasovatelné. Neprojdou-li, pak platí původní usnesení příslušného výboru a budeme hlasovat o původním znění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo vlády, máte samozřejmě pravdu, zejména po usnesení, které jsme přijali na minulém jednání Poslanecké sněmovny, kdy zpravodaj je odpovědný za text zákona až do odevzdání do Senátu. Myslím, že to podrobíme tomuto druhu hlasování.

Bude tedy samostatně hlasováno jako návrh logicky vyplývající z textu přijaté změny zákona. Rozumíme si tak s panem zpravodajem? Má někdo námitku proti postupu předsedajícího proti tomu, co přednesl pan ministr vnitra? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Lubomír Suk: Nemám taktéž námitek, takže bychom eventuálně tento postup mohli přijmout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také jsem žádnou námitku nezaznamenal a můžeme začít hlasovat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Nejdříve bychom hlasovali tak, jak jsme se shodli, o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, to znamená pozměňovací návrh pod písmenem A s výjimkou A4 v části týkající se § 6 písmeno a) bodu 8 a s výjimkou A12 v části týkající se § 13 odst. 7.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S výjimkou těchto dvou částí celý komplex A. Všichni rozuměli, o čem budeme hlasovat. (Zpravodaj doporučuje. Předkladatel souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 174 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu petičního výboru jako celku a to je tedy pozměňovací návrh pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel si není jistý, jestli se nejprve nemělo hlasovat o jeho pozměňovacích návrzích, respektive těch logicky vyplývajících návrzích, a pak o celku.)

To pan zpravodaj nenavrhl, protože to budeme hlasovat jako logicky vyplývající ze schváleného textu. Jinak prohlašuji hlasování číslo 105 za zmatečné, protože jsem spustil hlasovacího zařízení před vaším stanoviskem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já se, pane předsedající, domnívám, že když jednou schválíme v hlasování usnesení výboru petičního, tak pak těžko můžeme hlasovat o jeho změně, protože bychom to nejprve museli revokovat. Takže ve své podstatě procedura podle mě musí být hlasována jako o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu, to znamená nejprve o dvou upřesňujících částech, které jsem přednesl, a ať projdou, nebo neprojdou, tak poté o usnesení petičního výboru. Když projdou mé návrhy, tak ve znění tohoto zpřesnění, když neprojdou, tak v původním znění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, pane místopředsedo vlády. Problém je v tom, že jsme se dostali do procedurální pasti s postupem podle § 95. Pokud nikdo nenamítá ve sněmovně nic proti tomu, co navrhl místopředseda vlády a ministr Gross, nechám to hlasovat v tomto pořádku. Je námitka proti postupu předsedajícího? Není. Budeme hlasovat nejdříve o změně textu proti schválenému textu petičního výboru, tak jak ji navrhl pan ministr vnitra Gross. Souhlasíte? Děkuji, námitku nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 174 pro 127, proti 37.

 

Budeme tedy pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Souhlas? Ano. (Předkladatel doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 174 pro 164, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dále bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem C, a to tak, že bychom hlasovali samostatně o části jedna, to znamená C1. (Předkladatel doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 174 pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C2 až C5 a tím bychom v podstatě eliminovali námitku pana ministra k tomu, jak by si představoval, aby to bylo pro něj v přijatelné podobě, a hlasovali bychom v podstatě jako o celku, který spolu přímo souvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozuměli všichni návrhu zpravodaje? C2 až C5 jako celek. Nejdříve podle textu tisku.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Tady nebyla výhrada, tady bylo jenom upozornění, že nemůže být přijata jenom jedna část a druhá ne. Čili pan zpravodaj tady navrhuje správný postup. (Předkladatel doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 174 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP