(15.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dále podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo

 

115.
Vládní návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 255/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslankyně Zdeňka Horníková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 255/2. Zároveň otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.

Hlásí se paní zpravodajka, poslankyně Zdeňka Horníková. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě před hlasováním o zákonu přednesla legislativně technické úpravy tohoto zákona.

První legislativně technická úprava se týká části šesté a navrhuji do výčtu novel zákona číslo 131/2000 Sb. doplnit zákon č. 311/2002 Sb. a zákon č. 312/2002 Sb.

Dále navrhuji druhou legislativně technickou úpravu - upřesnit text v § 62 takto: V § 62 se na konci textu doplňují slova "nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak".

Jde pouze o vložení uvedených slov, nikoliv o změnu obsahu. Jedná se o vyloženě legislativně technickou úpravu, kterou se jen upřesňuje text novelizačního bodu v souladu s legislativně technickými pravidly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě se ptám, jestli je to přesně upraveno v tisku 255/2. (Paní zpravodajka odpovídá mimo mikrofon, že je to v dohodě s legislativou.) Je to v té části, která je pod písmenem A? Ano, v § 60 základního textu. Tak to je samozřejmě možné. Jestliže to jako zpravodajka máte dohodnuté s legislativou, nebude asi problém, jestli to je, nebo není legislativně technická úprava. Pan ministr jako navrhovatel nic nenamítá, můžeme tak postupovat.

Má pan ministr zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka také ne. Způsob hlasování, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, tak jak jste již sněmovnu informoval, pozměňovací návrhy byly rozdány pod tiskem 255/2. Pozměňovací návrhy jsou návrhy, které přijal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a jsou celkem čtyři. Další pozměňovací návrhy v obecné rozpravě a v podrobné rozpravě při druhém čtení v Poslanecké sněmovně nezazněly.

Moje procedura je následující. Navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích 1, 2 a 3 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí v jednom hlasování a samostatně o bodu 4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A potom legislativně technické úpravy. Dobře. Provedeme tři hlasování. Má někdo námitku proti návrhu paní zpravodajky? Není tomu tak. Je to velmi jednoduchá procedura. Věřím, že budeme souhlasit a že o proceduře nemusím nechávat hlasovat. Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Můžeme hlasovat rovnou.

 

Nyní hlasujeme pozměňovací návrhy pod písmenem A, číslo 1, 2 a 3.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro. (Předkladatel i zpravodajka stanoviska souhlasná.) Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 170 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A číslo 4. Navrhovatel i zpravodajka mají stanoviska souhlasná.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 170 pro 152, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení, s nimiž vyslovili souhlas jak zástupce navrhovatele, tak paní zpravodajka.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro tyto legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 170 pro 158, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy včetně legislativně technických a můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o místním referendu a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 255, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 169 pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru vnitra, místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi i zpravodajce, paní poslankyni Zdeňce Horníkové a končím bod 115.

 

Pokračovat budeme bodem

 

116.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

 

Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů. Žádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Lubomíra Suka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 259/3.

K tomuto tisku otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Za navrhovatele se hlásí místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP