(17.40 hodin)

Poslankyně Ludmila Brynychová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, k této interpelaci mě vyprovokoval návrh rozpočtu kapitoly 329 Ministerstva zemědělství pro rok 2004, a to spolufinancování Horizontálního plánu rozvoje venkova. Toto povinné spolufinancování ve výši 20 % vyplývá z přístupové smlouvy s Evropskou unií. Dohodnutý rámec této podpory pro rok 2004 je stanoven pro Evropskou unii ve výši 4,5 miliardy a Českou republiku ve výši 1,1 miliardy Kč s možností pouze maximálně 20 % přerozdělit do jiných podpor v rámci agrokomplexu. Návrh rozpočtu však počítá pouze s částkou 460 milionů z českých zdrojů a k nim odpovídající 1,84 miliardy z rozpočtu Evropské unie. To znamená snížení možnosti čerpat dohodnuté prostředky z Evropské unie o 2,66 miliardy, což je téměř o 60 %. Celkově to znamená snížení podpory hospodaření na travních porostech v horských a méně příznivých oblastech o 3,3 miliardy, vlastně pod hranici současných podpor podle "pětsetpětky", které byly 3 miliardy Kč.

Vysvětlení v důvodové zprávě, že se vycházelo z reálného předpokladu čerpání, snad ani nemohlo být myšleno vážně, protože převážná většina těchto prostředků není vázána na projekty, ale je takzvaně nároková náhradou za diferenciální renty, nehledě na to, jak jsme se již přesvědčili na SAPARDu, čeští zemědělci, pokud mají jasné zadání, dokáží i prostředky vázané na projekty získat.

Vážený pane ministře, takto hrubý zásah do podpory hospodaření v méně příznivých oblastech povede k prohloubení současné velmi nepříznivé situace a k likvidaci dalších farmářů, k vybíjení dobytka a opouštění příhraničních oblastí. Jak tomu chcete zabránit?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o odpověď ministra Jaroslava Palase.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, kolegyně a kolegové, musím říci, že v zásadě s vámi, až na závěr, souhlasím, protože skutečně je tomu tak. My jsme v Kodani vyjednali celkovou částku včetně kofinancování - dovolte mi, abych si vzal podklady, protože je to řada čísel - 5,6719 miliardy Kč, kdy 4,5 mld. jsou evropské zdroje a 1,1 mld. a nějaké drobné k tomu jsou prostředky z našeho národního rozpočtu jako kofinancování.

Ministerstvo financí a následně vláda projednaly výši kofinancování ve výši 460 milionů s tím, že zbylé prostředky budou čerpány podle potřeby z kapitoly VPS. Vláda rozhodla i přes můj protest ve sboru o tomto postupu a mně nezbývá v tuto chvíli než respektovat názor vlády. Samozřejmě, jak čas běží, tak se ukazuje, že tento postup není příliš šťastný. I zástupci naší mise v Bruselu poukazují na to, že pokud vykazujeme 2,3 miliardy čerpání prostředků z Evropské unie a k tomu stavíme 460 milionů kofinancování národních zdrojů, mohou se domnívat, že jsme připraveni čerpat pouze prostředky v objemu 2,3 miliardy Kč, což by ve svém důsledku mohlo znamenat to, co zmiňujete.

Cesty jsou následující. Buď upozornit Evropskou unii, Brusel, na to, že máme tyto finanční prostředky - a vláda jednoznačně řekla, že kofinancování evropských programů, tedy čerpání peněz z Evropské unie, je prioritou této vlády, že má finanční prostředky ve VPS na to, aby pokryla tento zbytek - tedy upozornit Brusel na to, že postupujeme tímto způsobem, nebo prostě přesunout finanční prostředky z VPS do kapitoly Ministerstva zemědělství do výše 1,1 miliardy Kč a jasně deklarovat, že jsme připraveni přijmout tyto nárokové finanční prostředky, nikoliv tedy prostředky, které čerpáme prostřednictvím programů.

Podobná situace jako čerpání finančních prostředků z HRDP je i u operačního plánu, kde taktéž není pokryto plné kofinancování, tedy pokryto v kapitole Ministerstva zemědělství, kdy jsem byl ujištěn ministrem financí, že ve VPS budou dostatečné prostředky na doplnění těchto finančních prostředků. Tam bych relativně mohl souhlasit s takovýmto postupem, neboť tam jdou finanční prostředky prostřednictvím programů, tam bychom mohli o takovéto variantě uvažovat. V žádném případě bychom neměli vyvolat dojem vůči Bruselu, že nemáme finanční prostředky na kofinancování celkové částky 4,5 miliardy Kč, která by z Bruselu měla projít.

Jsme v době projednávání státního rozpočtu, takže je relativně určitý čas, byť krátký, k tomu, abychom se dohodli, jak budeme postupovat. Já jsem informoval předsedu rozpočtového výboru, že jsme v takovéto "šlamastyce", a jsem pevně přesvědčen, že najdeme cestu k tomu, abychom tento problém vyřešili, protože já v žádném případě nejsem schopen připustit, abychom připravili našim zemědělcům nějaké komplikace toho typu, jak jste se zmiňovala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra. Zeptám se paní poslankyně, zda chce přednést doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Já snad ani nechci přednést dotaz, jen připomínku, že alternativa B je správná, protože si opravdu myslím, že z těch vašich dvou alternativ A nebo B je správné B, protože si myslím, že pokud to Brusel neuvidí v kapitole zemědělství, tak prostředky ve VPS nebudou, nenajdou je tam, a myslím si, že i jejich reakce na to by byla adekvátní podle mých zkušeností a znalostí, které mám. Moc bych prosila, aby se prostředky právě na tento program, který je pro okrajové příhraniční oblasti prioritní, našly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, proto můžeme přistoupit k šesté interpelaci a tou je interpelace pana poslance Kohlíčka na ministra financí Bohuslava Sobotku ve věci kontroly dovozu odpadů a neplnění zákona. Jen upozorním, že pan poslanec Kohlíček se dohodl s panem ministrem Sobotkou, že mu odpověď bude poskytnuta písemně.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane ministře, dovoz odpadu do České republiky je regulován, jak jistě víte, velmi přísným zákonem. Přesto jsme dnes a denně svědky toho, jak někteří návštěvníci České republiky přivážejí pytle s odpadem. Zejména obce v okolí hranice se SRN se potýkají se stále znovu se objevujícími pytli s odpadem, s dovozem automobilových vraků, s vysloužilou tzv. bílou technikou, koberci, sedacími soupravami atd. Protože tato situace je v poslední době v některých místech republiky již neudržitelná, obracím se na vás, vážený pane ministře, s touto interpelací ve věci nezákonného dovozu odpadu.

Po poslední návštěvě ve Varnsdorfu a po diskusi se starostou města bych vám rád položil několik otázek:

1. Bylo by možné požadovat od pracovníků celní správy letmou kontrolu zavazadlového prostoru, kterou by mohly být odhaleny pytle s odpadem u návštěvníků?

2. Bylo by možné při dovozu autovraků a zařizovacích předmětů bílé techniky, koberců, sedacích souprav atd. požadovat od dovozců úhradu poplatku, který by hradil likvidaci jimi dováženého odpadu?

3. V případě odhalení dovozu pytlů s odpadem opravdu nelze takovému dovozci dát do pasu razítko "vstup do ČR nežádoucí" a udělit mu blokovou pokutu?

Vážený pane ministře, jistě nejsem prvním, kdo se touto tematikou zabývá. Ujišťuji vás, že v některých místech v pohraničí bude vaše odpověď velmi pečlivě sledována, a v případě, že je třeba upravit nějakou část naší legislativy, případně podzákonné normy, věřím, že ve sněmovně - nejen u mne - naleznete oporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Sedmým vylosovaným je místopředseda sněmovny Ivan Langer, který bude interpelovat ministra Stanislava Grosse ve věci působení pana Antla ve společnosti Telecom.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP