Stenografický zápis 22. schůze, 29. října 2003


(Jednání zahájeno v 10.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Jaroslav Krákora


189. Vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miloš Melčák
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miloš Melčák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák


119. Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř


121. Návrh poslance Miloše Melčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra


174. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002 /sněmovní tisk 385/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Plachý


191. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Ivo Vykydala, Jaromíra Schlinga, Miroslava Kapouna, Mariana Bielesze, Pavla Hojdy a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý


193. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Kühnl


165. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Hojda


166. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Hojda


167. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Poslanec Pavel Hojda


168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda


169. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Lachnit
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


66. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení

Senátor Milan Štěch
Poslanec Tomáš Kvapil


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miroslav Ouzký


75. Vládní návrh zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Pavel Hojda


169. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Ivan Langer


168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Říha


77. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 16.26 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 16.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.42 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Cabrnoch


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Šulák


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999 /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 250/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Karas


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Skopal


98. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001 /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Nájemník


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - Dohoda ADN, podepsané v Ženevě dne 26. května 2000 /sněmovní tisk 327/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Helena Mallotová


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997 /sněmovní tisk 334/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2003 /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Svatomír Recman


105. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002 /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 18.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo 18.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003 /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání ukončeno v 18.55 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP