(Jednání pokračovalo v 10.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a kolegové, můžeme začít.

 

Začneme procedurálním hlasováním dle návrhu pana poslance Šustra.

Zahajuji toto hlasování, které má pořadové číslo 61. Táži se vás, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 61 skončilo. Z přítomných 196 hlasovalo pro 76, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat dalším programem… Pardon, hlásí se pan ministr Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, omlouvám se, ale hlasoval jsem ano a nerozsvítilo se mi světýlko. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 62, které zahajuji, a táži se, kdo je pro.

Registruji žádost o odhlášení. (Hlasovací zařízení nefunguje.)

Zkuste se nyní zaregistrovat znovu. Prosím, aby mi někdo oznámil, pokud vám nefunguje hlasovací zařízení. Zda jste se přihlásili a nemáte signál. Není tomu tak. Můžeme hlasovat o námitce pana ministra Škromacha.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 63 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63 skončilo. Z přítomných 195 pro 105, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat původní hlasování o zařazení rozpočtového určení daní ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 64. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64 skončilo Z přítomných 197 pro 100, proti 89. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat bodem 44 našeho schváleného pořadu, kterým je

 

44.
Návrh zákona o spotřebních daních
/sněmovní tisk 317/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 317/4. Vítám mezi námi pana senátora Milana Balabána a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu nejprve k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, návrh zákona o spotřebních daních, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen v červenci tohoto roku, byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Při senátním projednávání jsem s některými návrhy souhlasil, u některých návrhů jsem zaujal negativní stanovisko a musím říci, že Senát schválil i některé návrhy, ke kterým jsem jako zástupce předkladatele na půdě Senátu zaujímal negativní stanovisko.

Nechci se v tuto chvíli zabývat všemi jednotlivými pozměňovacími návrhy Senátu, protože jejich konkrétní posuzování ani nemůže být z procedurálních důvodů předmětem našeho dnešního jednání, ale chtěl bych uvést příklad, že návrh na odložení zvýšení sazby spotřební daně z lihu vyrobeného v pěstitelských pálenicích až od 1. července 2004 je v přímém rozporu se smlouvou, kterou Česká republika uzavřela s Evropskou unií, a je podle mého názoru porušením závazků České republiky.

Z výše uvedeného důvodu doporučuji, aby zákon o spotřební dani byl schválen ve znění, které již jednou Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Ano, je tomu tak, prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jako zpravodaj bych chtěl zdůraznit, že podporuji stanovisko Ministerstva financí a doporučuji schválení ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě, pokud o to žádá, vystoupí jako první pan senátor Milan Balabán. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Milan Balabán: Paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás informovat o důvodech, které vedly Senát při projednávání tohoto návrhu zákona dne 11. září k tomu, že vám jej vrací s pozměňovacími návrhy.

Zákon byl projednáván v Senátu ve dvou výborech, přičemž garanční výbor, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, doporučil plénu Senátu návrh tohoto zákona zamítnout. Důvodem pro tento postoj výboru byly právní a legislativní nedostatky koncepčního charakteru, a to např. neprovázanost navrhované právní úpravy se živnostenským zákonem, ale zejména, a to zdůrazňuji, absence ustanovení zákona, podle kterého výrobce a dovozce tabákových výrobků, který je podnikatelem - fyzickou osobou, by mohl být pokutován za porušování části druhé hlavy V., tj. za porušování ustanovení týkajících se povinnosti při nakládání a značení tabákových výrobků. Absence tohoto ustanovení znamená jednak nerovné podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob, na něž by mohlo být ze strany právnických osob poukazováno, ale rovněž je velmi pravděpodobné, že by tento stav vedl k nedodržování zákona a tím k umožnění daňových úniků.

Při projednávání na plénu Senátu převážila nakonec nutnost rychlého přijetí tohoto zákona, a tak se Senát pokusil tento zásadní nedostatek odstranit alespoň v minimální míře pozměňovacím návrhem, který je pod bodem 8 usnesení Senátu.

Dále byla na plénu Senátu projednána a přijata řada změn věcných. Z těchto bych především chtěl uvést změnu sazby u těžkých plynných, středních a topných olejů, což je nový název pro naftu, kde Senát svým rozhodnutím tuto položku z původní výše 9959 Kč na tisíc litrů navrhl snížil na 9500 Kč na tisíc litrů - je to pozměňovací bod číslo 3 usnesení Senátu - což představuje minimální úroveň daně, kterou předepisuje Evropská unie od 1. 1. příštího roku. V důsledku tohoto snížení se samozřejmě musí upravit některé navazující části, tzn. sazba daně u bionafty, jejíž sazba tvoří 70 %, a dále bylo nutné tuto úpravu promítnout i do částky, která se bude vracet uživatelům minerálních olejů pro výrobu tepla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP