(18.40 hodin)
(pokračuje Boháčková)

Obce a kraje poskytují služby sociální péče uvedené v § 73 zákona o sociálním zabezpečení a jejich působnost vyplývá ze zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Pojem sociální služby byl zaveden pouze pro subjekty, na které se zákon č. 114/1988 Sb. nevztahuje. To je pouze pro nestátní neziskové subjekty.

Vzhledem k této změně je navrhováno upravit poskytování dotací v samostatném ustanovení, to je prostřednictvím § 73c.

Za prvé. Novela zákona o rozpočtovém určení daní převádí do daňových příjmů krajů pouze část prostředků určených na sociální služby. Tyto prostředky budou moci kraje, zejména jako zřizovatelé sociálních služeb, účelněji a efektivněji využít na sociální služby. Zároveň si stát ponechává významnou roli v této oblasti.

Za druhé. Na základě předkládané novely zákona o sociálním zabezpečení bude možné poskytovatelům sociálních služeb - krajům, obcím, nestátním neziskovým subjektům - poskytovat ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního řízení, jehož formu a pravidla upraví nařízení vlády, finanční prostředky na provoz sociálních služeb do doby přijetí zákona o sociálních službách, to je po přechodné období.

Na základě těchto skutečností doporučuji postoupit návrh této novely do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pozorně jsem naslouchal argumentům paní kolegyně poslankyně Fischerové. Myslím si, že má v mnohém pravdu, že argumenty jsou vážné. Bojím se, že mnohé její obavy se mohou naplnit v případě, že zákon bude schválen tak, jak je předložen. Problém vidím v tom, že my jsme toto rozhodnutí už učinili. My před ním nestojíme. My jsme ho učinili v okamžiku, kdy jsme schvalovali příslušné normy, které do působnosti krajů převáděly majetek, kompetence a pravomoci k dané oblasti. Je to situace naprosto analogická jako u středních škol. Obávám se, že není možné na někoho ze zákona převést majetek, kompetence, a potom říci - ale peníze ne, peníze zůstávají v centru.

Jsou dvě možnosti. Buď si řekneme, že rozhodnutí, které jsme učinili před dvěma lety, bylo rozhodnutí špatné, a vrátíme se na začátek cesty, anebo si to až tak nemyslíme a cestu dokončíme. Ale zůstat v půli cesty tím, že jsme na někoho převedli majetek, závazky, kompetence, starost, odpovědnost před veřejností, ale nepřeneseme na něj peníze, to je tak nesystémová věc, že bychom se jí neměli dopustit ani ve školství, ani v sociální oblasti. V tuto chvíli se neodvažuji říci, zda jsme rozhodli špatně tenkrát, anebo stojíme před špatným rozhodnutím teď. Ale jedno vím: že nemůžeme být částečně těhotní. Buď se vraťme na začátek cesty, anebo tuto cestu dokončeme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Jako prozatím poslední přihlášený do obecné rozpravy vystoupí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi se vám zdvořile omluvit a učinit drobnou změnu především pro steno, protože jsem se tady v té neúplné rekapitulaci návrhů na změny vládního návrhu z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí dopustil chyby, a to v tom slova smyslu, že jsem řekl, že nové kritérium, jak pro Ministerstvo pro místní rozvoj při tom rozdělování percentuálních podílů krajů, navrhované tímto výborem, je počet obyvatel do tisíce, a je to do dvou tisíc obyvatel. To je jediná změna, kterou bych prosil, aby se objevila ve stenu, a tím upravuji své původní prohlášení tady.

Dovolte mi v obecné rozpravě jenom připomenout, co učiní změna kritéria u silnic, u investic pro silnice druhé a třetí třídy. Týká se to rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato navrhovaná změna způsobuje především pro kraje, které mají velký počet obcí s malým počtem obyvatel, jsou to tedy podhorské oblasti nebo Vysočina, poměrně výraznou ztrátu. Řekněme, že v jižních Čechách je to asi 19 mil. korun, Vysočina je obdobně postižená. Proto jsem chtěl ještě v obecné rozpravě upozornit na to, co tato kriteriální změna způsobuje právě v dělení mezi jednotlivé kraje.

Děkuji vám za pochopení i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy, které by byly v tuto chvíli hlasovatelné, v obecné rozpravě nezazněly. Otevírám rozpravu podrobnou a vzhledem k tomu, že je přihlášeno šest poslanců prozatím, tak nepředpokládám, že bude zahájen nějaký další bod. Prosím všechny, kteří chtějí vystoupit ještě v podrobné rozpravě, aby se přihlásili. Přihlášeni jsou poslanci a poslankyně: Šojdrová, Eduard Zeman, Tomáš Kvapil, Jaroslava Boháčková, Vlastimil Ostrý a Alena Páralová prozatím. Jako další Ladislav Šustr. Takže slovo má paní poslankyně Michaela Šojdrová.

Dámy a pánové, prosím o klid. (Velký hluk ve sněmovně.)

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji pozměňovací návrh k tisku 365, a sice za prvé vypustit v části čtvrté bod sedmý a vypustit celou část pátou, která celá je novelou zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. V podstatě tedy předkládám návrh, kterým se vypouští z vládního návrhu zákona legislativní promítnutí záměru převést financování soukromých škol ze státu do samostatné působnosti krajů, a to z vlastních daňových příjmů.

Tento můj návrh vyplývá z obecného přístupu ke změně financování. Domnívám se totiž, že má-li kraj dostat úplnou zodpovědnost za financování krajského školství ze svých zdrojů, pak tedy pro školství všech zřizovatelů, vyjma obcí. Pokud bychom schválili vládní návrh v navržené podobě, pak by došlo k vytržení pouze jednoho segmentu škol, a to škol soukromých, zřizovaných tedy soukromými zřizovateli. Objemově pro vaši orientaci to dělá kolem 3 mld. korun. Domnívám se, že jak pro školy, tak pro kraje by došlo ke komplikované situaci. Pro kraj dokonce k paradoxní situaci, že by z vlastních příjmů byl povinen financovat školy soukromé, ale nemohl by financovat školy vlastní, které sám jako kraj zřizuje. Domnívám se, že pro převod kompetencí, pro plné samostatné financování krajského školství nejsou v tuto chvíli dostatečně zajištěné podmínky.

Musím tady velmi krátce zareagovat na kolegu Kalouska, jehož argumenty o tom, že jsme se již jednou rozhodli, že převedeme kompetence ke zřizování krajských škol krajům, jsou logické, že tedy musíme dát možnosti financovat, ale musím ho upozornit, že zodpovědnost za vzdělanost tohoto národa nemají kraje, ale má český stát.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP