(18.10 hodin)
(pokračuje Konečná)

Dovolte mi, abych to krátce zdůvodnila paní ministryni. Ani její úředníci mě bohužel nepřesvědčili, jak s tímto majetkem bude nakládáno, a proto si myslím, že tímto ctěná sněmovna zabrání minimálně tomu, aby tyto mládežnické organizace byly vystěhovány nebo aby byly nastaveny podmínky, které pro ně nejsou vhodné nejen k práci, ale i k působení v těchto objektech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné. Dále vystoupí pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na rozdíl od mé předřečnice se nesnažil předjímat, jak se naloží s majetkem, protože věřím, že příslušná skupina, která se tím bude zabývat, pečlivě zváží, komu majetek má přistoupit.

Chtěl bych upozornit, že na straně jedna nazvané "zbytek majetku po druhém kole k 31. 7. 2003" - je to příloha sněmovního tisku 336/2 - je pod číslem objektu 3227, název nemovitosti OS Broumov č.p. 75, špatně napsána obec, jejíž jméno není Zadní Chodov, ale ačkoliv poštovní směrovací číslo je správné, 348 12, ale je to Broumov. Chtěl bych tedy, aby tato legislativně technická připomínka byla přijata, protože abychom mohli něco s nemovitostí dělat, musíme mít naprosto jasno, o kterou nemovitost se jedná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Dále bude hovořit pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si podat tento pozměňovací návrh: V bodu 2 návrhu zákona se navrhuje toto rozšířené znění:

2) Článek 1 bod 5 písm. i) zní: převede likvidační zůstatek na zvláštní účet vedený Ministerstvem financí, kde bude uložen do vydání zvláštního předpisu, kterým vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určí jeho využití na podporu práce s dětmi, mládeží, sportu a tělovýchovy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šustrovi a ještě je přihlášena paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: S ohledem na stanovisko ministerstva školství a v podstatě na stanovisko vlády si dovoluji podat pozměňovací návrh - článek I., body 6, 11, kde se datum mění na 31. prosince 2004 a na datum 1. ledna 2005.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Šedivé, dále se hlásí pan zpravodaj Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Navrhuji vypustit bod E a zařadit nemovitosti v něm uvedené do třetího kola výběrového řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novotnému. Doufám, že s vaším svolením mohu podrobnou rozpravu ukončit. Děkuji paní poslankyni Haně Šedivé a panu poslanci Zbyňku Novotnému i všem, kteří v rozpravě vystoupili.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

 

Já zvu k mikrofonu pana ministra financí Bohuslava Sobotku, který z pověření vlády tento návrh uvede.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych odkázal na své vystoupení v prvním čtení při projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Připomínám, že jsme právě rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento tisk k projednání přikázali a že usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisk 365/1 a 365/2.

Nyní má slovo pan zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pro tento bod se sešel na společném zasedání rozpočtový výbor i výbor pro veřejnou správu v prvním čtení, potom bylo přerušeno a výbory jednaly samostatně. Závěr rozpočtového výboru máte všichni na stole, nebudu ho číst, ale oficiálně říkám, že ho máte všichni na stole. Pokud by měl ale platit a měl by projít, tak jak jsme usnesli, tak má návaznost na pozměňovací návrh, který přečtu v podrobné rozpravě. Musí být doplněn, aby platila tato první polovina.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Ladislavu Šustrovi. O jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nás bude informovat pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás stručně informoval o průběhu projednání vládního návrhu zákona, novely zákona č. 243 o rozpočtovém určení daní. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své poslední schůzi tuto novelu projednal a přijal k ní pozměňovací návrhy, které jsou v psané podobě na lavicích.

Chceme-li porovnat rozdíl mezi tím, co je obsahem pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru, chci konstatovat, že v části první, která se týká úprav a navýšení osobních výdajů krajského školství, jsou tyto dva návrhy identické. Co se týče výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, rozšířil pozměňovací návrhy ještě o část, která se týká navýšení rozpočtového určení daní na částku o dopravní obslužnost, a navrhuje ještě percentuální dělení, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentu části celostátního hrubého výnosu daně 2 - dva kriteriální návrhy, z nichž první mění tu část, která pracovala s počtem obcí do dvou tisíc - tento návrh je změněn na počet obyvatel v obcích do jednoho tisíce, a v části druhé je tím navrhovaným kritériem počet kilometrů silnic druhé třídy, které jsou ve správě kraje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Táňa Fischerová. Dávám jí slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, vážení poslanci, možná že se mnohým z vás zdá nepatřičné, že vystupuji právě k novele zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní. Zdánlivě to nepatří do mé kompetence, ale opravdu jen zdánlivě. Jedním z motivů, pro které jsem vstoupila do politiky, bylo přispět k proměně stávajícího systému sociálních služeb na systém moderní péče, jaký je už dávno běžný v zemích kolem nás.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP