(17.20 hodin)
(pokračuje Dostál)

Naopak je příkladem maximální transparentnosti.

Znovu bych chtěl ještě zdůraznit, že v dopise se píše, že nejde o centrální restaurátorské pracoviště, jak to bohužel chybně vidí část restaurátorů, ale především o konzervační vědeckovýzkumné a výukové centrum pro ochranu movitého kulturního dědictví, zejména muzejních sbírek, které obsahují více než 65 milionů předmětů. Stejně důležitý je i preventivní charakter takového centra. Při rozsáhlých katastrofách, a nemusí to být vždy povodeň, je rychlost reakce základního konzervátorského šetření předmětů kruciální pro další zachování předmětů. Zasažené sbírky mohou být v případě nutnosti převezeny, odborně ošetřeny a vhodně po nutnou dobu uloženy.

Jaká je investiční stránka projektu? Rozpočet maximální varianty na zřízení centra je 373 mil. korun. Disponibilní prostředky ze státního rozpočtu pak činí 295 mil. korun. Této částce se prostě musí vybavení centra přizpůsobit. Více peněz na to nedostanu. Ze zahraničních zdrojů zatím má centrum přislíbenu materiální pomoc ve výši cca 15 mil. korun.

Píši vám, že doufám, že moje odpověď přispěje k vaší lepší informovanosti o cílech tohoto projektu, který má hlavně také pomoci řešit situaci v souvislosti s urychleným restaurováním listin archiválií zasažených povodní, jejichž skladování v mrazírnách Mochov stojí všechny postižené resorty denně cca 60 tisíc korun ze státního rozpočtu.

Zapomněl jsem vám ve své odpovědi napsat ještě velice důležitou záležitost. Po povodních byl vládou určen tým, který bude rozhodovat o způsobech a financování nápravy škod, včetně nápravy v oblasti archiválií a listinných materiálů. Tato vládní komise je plně v garanci pana místopředsedy vlády Mareše. Tato komise také probírala tento materiál a také souhlasila a doporučila zřízení tohoto centra. V komisi pana místopředsedy vlády Mareše zasedá velice široká škála odborníků z oblastí muzejnictví, z oblastí galerií, z oblastí vedení archivů.

Pořád přemýšlím, jestli jsem vám odpověděl na všechno, ale budete mít ještě možnost upřesnit svůj dotaz, nebo nesouhlasit.

Chtěl jsem vám říci toto. Vím, oč se vaše interpelace opírá. Měla jste pouze jediný veřejný pramen, promiňte, dva prameny, tj. internetovou stránku Technického muzea, kterou jste, jak vidím, naprosto nepoužila, o které jste zřejmě nevěděla. Nemůžete samozřejmě vědět o všech. Kdybyste ji zřejmě použila, tak mnoho dotazů už by asi bylo zbytečných. Vaše interpelace se celá zakládá na interpretaci této otázky televizí Nova. Televize Nova samozřejmě popsala případ úplně jinak. Já jsem vám říkal, že zvažuji nebo už se připravuje žaloba. Požádal jsem o využití práva na odpověď. Chtěl bych vám jen říci, že televize Nova o tomto centru informovala asi stejným způsobem, paní místopředsedkyně, jak informovala o vašem ubytování v poslanecké ubytovně v Nerudově ulici, asi tímto klasickým nekorektním stylem.

Samozřejmě jste čerpala informace z tohoto veřejného sdělovacího prostředku. Prosím, věřte mi, že informace byly nekorektní a že mám zájem na tom, abych vás získal naopak pro podporu tohoto projektu, protože bude řešit spoustu problémů, například knihoven, ke kterým máte v důsledku svého bývalého povolání velice blízko.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Dostálovi. Příležitost k minutové replice má místopředsedkyně Poslanecké sněmovny paní Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Mám proti vám, pane ministře, tu nevýhodu, že mám k dispozici pouze jednu minutu, takže z toho je asi jasné, co asi vám mohu v tomto čase říci. Za prvé. Chci říci, že určitě jsem pro, aby památky, které byly postiženy povodněmi, byly zrestaurovány, byly zachráněny. Za druhé. Chápu, že to stojí nějaké peníze. Mé dotazy směřovaly k tomu, zda peníze, které budou náležet vybudování metodického centra, by nebylo možno lépe využít prostřednictvím těch příspěvkových organizací, které ministerstvo má. Je mi jasné, že současně s vybudováním tohoto centra se splní ambice některých, kteří by prostřednictvím státního rozpočtu nedosáhli na peníze a jejichž muzeum by toto centrum nezískalo. Chápu, že cestičky jsou různé.

Chtěla jsem jenom říci, že jsem čerpala v závěru z parlamentní knihovny. Tady mám od ní výtisk všech informací, které se objevily kolem této věci, takže bych vás touto cestou chtěla ujistit, že mým primárním zdrojem nejsou pouze zprávy elektronického média, ať už se konkrétní stanice jmenuje jakkoliv. Od toho tady máme instituty parlamentní. Jsem ráda, že z jejich zdrojů mohu čerpat.

Na závěr tedy pouze dovolte, abych vás znovu požádala o vyjádření, zda vám tyto peníze nebudou chybět jinde a zda jste je nemohl použít rozumněji, tak aby památky zachráněny byly.

Řeknu úplně poslední větu. Milostnou korespondenci bych si představovala poněkud jinak a budeme to muset nějak napravit, protože takovouhle by nám nikdo nevydal a už vůbec nikdo by si ji nekoupil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Hovořit bude opět ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Na vaše dvě otázky musím odpovědět takto. Peníze, které na to dostaneme, jsou peníze tzv. povodňové. To nejsou peníze, které by šly ze státního rozpočtu, respektive z rozpočtu Ministerstva kultury na tento rok. Jsou to povodňové peníze a jsou účelově vázány na zřízení tohoto centra. Neexistují žádné jiné příspěvkové organizace - to je druhý dotaz - které by mohly stejným způsobem a ve stejné kvalitě nahradit toto centrum. Existují malá manufakturní restaurátorská pracoviště, která samozřejmě nemohou zvládnout v takové míře tolik materiálu. V této souvislosti vůbec nepřijdou o práci, protože, jak jsem řekl, mnoho věcí bude jenom napřed technicky připravených a pak bude předáno restaurátorům.

Teď malou poznámku k tomu, co jste řekla, že si někdo nedosáhl na peníze, takže bylo zřízeno centrum. Osobně se domnívám, že někteří restaurátoři se bojí, že ztratí zřízením tohoto centra práci, že ztratí příležitost uplatnění. Mohu je tímto způsobem uklidnit. Není to pravda. Toto centrum jim práci nevezme.

Pokud se týče vaší poslední poznámky o milostné korespondenci ministra kultury se stínovou ministryní kultury - musíme se polepšit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte na to určitě ještě dost času oba dva.

Takže tím jsme vyčerpali všechny možnosti, jak se vyrovnat s interpelací. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Mencl, který bude interpelovat pana ministra financí Bohuslava Sobotku ve věci změny rozpočtového určení daní.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, krajům a obcím byla svěřena rozsáhlá odpovědnost za státní správu, za veřejné služby a za rozvoj území. Pro tuto věcnou odpovědnost však obce a kraje nemají odpovídající finanční prostředky a i ty, které dostávají, tvoří z převážné části dotace. U krajů kryjí vlastní příjmy pouze 3,10 % výdajů, u obcí se poskytuje okolo 50 % a mají rovněž klesající tendenci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP