(18.20 hodin)

Poslanec Václav Mencl: Já se velmi omlouvám, ale pan kolega zpravodaj mě tady informoval o svém názoru. Já se tedy omlouvám a dovolte, abych přednesl v rozpravě legislativně technickou poznámku.

Dosavadní poznámka pod čarou číslo 1 se označuje jako poznámka pod čarou číslo 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vaše poznámka byla oceněna. Protože se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím. A o této legislativně technické poznámce dám hlasovat vzápětí poté, co dám prostor panu poslanci Třešňákovi. Takže dohoda mezi zpravodaji na dálku snad bude pro nás přijatelná.

 

Takže v tuto chvíli dám hlasovat o legislativně technické poznámce pana poslance Mencla v hlasování 428, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo pro 106, proti 43. Tato poznámka byla přijata.

 

A já bych v tuto chvíli požádal o chvilku času, především o spolupráci pracovníka legislativy, zdali opravdu bylo hlasováno o všech návrzích. Já si tím až tak úplně totiž jist nejsem.

A proto, abyste měli o čem přemýšlet, chci jenom upozornit všechny z nás, kteří nadšeně hlasují pro přikazování jednotlivých předloh mnoha výborům - toto jsou ty konce. Toto jsou ty konce! (Potlesk ve sněmovně.)

Dámy a pánové. Nehněvejte se na mne. Já za této situace jsem na pochybách, že lze hlasovat o závěrečném usnesení, protože se mi zdá příliš mnoho nejasností, a doporučuji následující postup.

Nejsou nejasnosti? Nejsou, dobře. Takže se hlásí jako první pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Jediná nejasnost, která byla vznesena, bylo, jestli mé tvrzení, a podle toho jsme hlasovali, že jestli jsme odhlasovali kladně bod A7, nedá se hlasovat o bodě G1. Já konstatuji, že bod A7 v sobě obsahuje, že není možné odejmout autorizaci z důvodu neplacení členských příspěvků, a bod G1 to sice rozvíjí, ale říká, že je možné odejmout autorizaci v jistém případě, jestli nejsou placeny členské příspěvky. Podle mého názoru se tyto návrhy vylučují, byť je tento návrh rozvitější.

Takže já bych skoro poprosil, jestliže pan kolega vznáší námitky, jestli byste rozhodli o tom, zda je správné mé tvrzení, nebo kolegy Třešňáka. Nemohu si počínat jinak. Já konstatuji, že trvám na tom, že se vylučují.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan zpravodaj Třešňák, potom pan ministr Pavel Němec.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem přesvědčen, že tyto dva pozměňovací návrhy nejsou zcela totožné. A pokud by byly totožné, jak říká kolega zpravodaj, tak mělo být provedeno podle § 72 orientační hlasování, když jsou dva návrhy totožné. A to se nestalo. A protože se to nestalo, tak já trvám na tom, aby se zvlášť hlasovalo o mém pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem G1. A to z toho důvodu, že tam to není v rozporu, protože jsme odhlasovali, že to, že se neplatí členské příspěvky v komoře inženýrů nebo architektů, není důvod k odejmutí autorizace. Můj pozměňovací návrh to potvrzuje, ale v případě, že se neplatí členské příspěvky, se zavede disciplinární řízení a autorizace se pouze pozastaví do doby, než vyrovná tento viník tyto poplatky. Ale protože se může teoreticky stát, že bude trucovat a nebude platit déle jak pět let, a tam v jiném paragrafu je, že člověk, který dostane autorizaci, ale po dobu pěti let nevykonává žádnou činnost, tak po pěti letech musí zase udělat zkoušky. Tak aby se to dalo do souladu, tak ten můj pozměňovací návrh vlastně řeší to, že v případě, že prokazatelně neprojektuje déle jak pět let a je mu pozastavena autorizace, a ta je mu proto pozastavena, že trucuje a neplatí příspěvky, tak po době delší jak pět let musí složit zkoušky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, tak už jste skončil, děkuji. Takže v tuto chvíli se hlásí pan poslanec Aubrecht.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, dámy a pánové. Aby to nebylo jednoduché, tak já zpochybňuji hlasování 419. To je o té délce platnosti, protože na sjetině mám ano a hlasoval jsem ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je hlasování kolik? 419. To je deset hlasování předtím. O délce platnosti. To bylo v době, kdy jsme hlasovali o návrhu I2. Rozumím tomu tak.

Dámy a pánové, já nebudu pokračovat do doby, než si všichni sednete. Předstoupí pouze ti, kteří chtějí vystoupit s faktickými poznámkami. Platí to pro pány poslance Martínka, Schlinga a další. Já se omlouvám za tuto strohost až přísnost, ale v podobné atmosféře už jsme přijali řadu velmi pozoruhodných norem a já bych se nerad na tomto podílel.

Hovořit bude pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Já bych navrhoval následující postup. Já jsem se držel věcného smyslu, a nikoli přesných formulací, protože to beru tak, že ta věc je pro mne shodná. Samozřejmě navrhuji, aby se o této věci rozhodlo hlasováním, to znamená, aby bylo rozhodnuto, zda o návrhu G1 ještě budeme hlasovat, nebo nebudeme hlasovat.

Za druhé. Byla zde vznesena procedurální poznámka proti hlasování, nicméně bych požádal váženého kolegu, abychom napřed dokončili vyřešení hlasování o G1. - Ano, souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím postupem v podstatě souhlasím tak, jak jste to navrhl.

 

Takže je námitka proti názoru zpravodaje pana Mencla, že by se mělo dát hlasovat o G1. Ten, kdo bude v tuto chvíli hlasovat ano, umožní, aby se o G1 hlasovalo.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 429. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 180 hlasujících bylo pro 77, proti 75. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o námitce pana poslance Aubrechta týkající se hlasování o těch termínech. Připomenu - prvně jsme váženým hlasováním rozhodli, že budeme jako o prvním hlasovat o návrhu I2. To hlasování dopadlo ve prospěch I2. Ale pan poslanec Aubrecht zpochybňuje toto hlasování.

 

Čili teď hlasujeme o námitce o hlasování o I2. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Hlasování (pořadové číslo 430) skončilo. Ze 179 přítomných bylo pro 111, proti 9. Takže námitka byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP