(11.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vzhledem k tomu, že paní Šabatová zastupuje ombudsmana v plném rozsahu, tak si myslím, že není třeba o její přítomnosti hlasovat.

Ještě jednou ji tedy srdečně vítám a prosím, aby předloženou zprávu uvedla. Prosím, paní zástupkyně, máte slovo.

 

Zástupkyně veřejného ochránce práv Anna Šabatová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte nejprve, abych omluvila dr. Otakara Motejla, veřejného ochránce práv, který byl včera večer zcela neočekávaně odvezen do nemocnice a je hospitalizován, takže mě požádal, abych ho ve sněmovně zastoupila.

Veřejný ochránce práv dnes předkládá již svou druhou souhrnnou zprávu, to znamená, po dvou letech existence podruhé předstupuje před Poslaneckou sněmovnu s výsledky své práce.

První rok naší práce byl poznamenán budováním kanceláře, zajišťováním materiálně technických podmínek a orientací v nakládání se zákonem vůbec. První rok jsme se museli vypořádat s neuvěřitelně velkým nápadem, kterému zpočátku neodpovídal dostatečný počet spolupracovníků. To byly potíže prvního roku.

Musím říci, že ve druhém roce můžeme předstoupit s bilancí podstatně radostnější. Podařilo se nám v podstatě dobudovat kancelář veřejného ochránce práv tak, že pracuje v plném počtu právníků, kterých je dnes 38. V tuto chvíli se dostáváme do situace, kdy prakticky nemáme resty. To znamená, když jsme začínali, vlekli jsme před sebou asi 3000 nevyřízených stížností, dnes jsme ve stavu, kdy se nám jakž takž daří stížnosti vyřizovat.

Za rok 2002 dostal veřejný ochránce práv 5422 podnětů, z toho 45 % jich bylo mimo působnost a 55 % v působnosti veřejného ochránce práv. Je to číslo obdivuhodně vysoké. Ve srovnání se všemi evropskými zeměmi se v podstatě pravděpodobně již nepodaří zvýšit počet stížností, které jsou v působnosti. Vždy se budou na veřejného ochránce práv obracet lidé s věcmi mimo působnost. Je to tak i v zemích, kde existuje takzvaný poslanecký filtr.

Nejvíce podnětů bylo z oblasti sociálního zabezpečení, stavebního řízení, restitucí, soudní správy a jejích průtahů, daně, cla, poplatky, věci související s výkonem policejní služby a výkonu trestu odnětí svobody. Měla-li bych srovnat agendu letošní s loňskou agendou, trochu ustoupily do pozadí restituce a dostávají se dopředu otázky sociálního zabezpečení. To je asi takový nejcharakterističtější moment.

Máte před sebou zprávu - doufám, že ji máte před sebou - která je členěna do pěti částí. V první se zpracovává činnost kanceláře, ve druhé jsou kazuistiky a ve třetí - myslím, že byste jí měli věnovat největší pozornost - jsou zevšeobecněny výsledky práce veřejného ochránce práv, a to tak, že některé body se opakují z minulého roku. Bohužel tam, kde jsme již loni konstatovali velké problémy a potřebovali jsme na ně upozornit, se to od té doby nezlepšilo, tak jsme se rozhodli na ně upozornit Poslaneckou sněmovnu a všechny orgány znovu tím, že jsme je zveřejnili v naší souhrnné zprávě. Doporučuji poslancům, aby se zejména této části věnovali pečlivě.

Ve čtvrté části jsou drobné návrhy na legislativní úpravy zákona o veřejném ochránci práv a pátá část je závěrečná.

Myslím, že v tuto chvíli už nechci říci nic, a jsem ochotna zodpovědět jakékoli otázky. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. Zprávu projednal petiční výbor, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 273/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, jak již řekl pan předsedající, petiční výbor projednal zprávu. Konstatovali jsme, že zpráva je velmi obsáhlá, že se to týká všech oblastí, které ombudsman, resp. veřejný ochránce práv projednává a jimiž se zabývá. Konstatovali jsme také, že ze zprávy jednoznačně vyplývá, že veřejný ochránce práv se velmi významně podílí na zajišťování práv lidí v celé oblasti, v celém širokém spektru problémů, se kterými se naši občané setkávají.

Doporučujeme proto v duchu přijatého usnesení, aby Poslanecká sněmovna zprávu schválila. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsem obdržel písemné přihlášky. Jako první se přihlásil poslanec David Šeich. Prosím ho, aby se ujal slova jako první. Dalším přihlášeným je pak poslanec Václav Exner. Ale nyní bude mluvit pan poslanec Šeich. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi učinit několik poznámek k souhrnné zprávě veřejného ochránce práv za rok 2002.

Jedná se v pořadí již o druhou zprávu veřejného ochránce práv a domnívám se, že po předložení druhé zprávy je již čas bilancovat, neboť tyto zprávy by neměly být jen formální, zákonnou povinností, ale měla by to být především příležitost, abychom vyhodnotili efektivnost vynakládaných veřejných prostředků, protože pokud se vynakládají prostředky z veřejných zdrojů, je vždy třeba pečlivě zkoumat jejich efektivnost. Prostředky ve výši 80 milionů korun z kapes daňových poplatníků jistě nejsou malé prostředky k tomu, abychom využili předkládané zprávy jako zprávy, která umožní zhodnotit efektivnost těchto prostředků a varianty vynakládání těchto prostředků ve prospěch občanů.

Nyní bych si dovolil konstatovat několik čísel. Ve stavu zaměstnanců institutu veřejného ochránce práv došlo k navýšení počtu zaměstnanců o dvě osoby a současně k poklesu podnětů z 6002 podnětů na 5442, což se jedná o pokles ve výši 580 podnětů. Myslím, že číslo samo o sobě ještě není číslem nejpodstatnějším. Velmi podstatné je, že plných 45 % podnětů je dáno mimo působnost, obracejí se lidé, kteří podávají své podněty, a to podněty ve výši plných 45 % podnětů. Jsou to podněty, které nejsou v působnosti veřejného ochránce práv. Jedná se tedy zejména o lidi, kteří jsou dezorientováni v právní soustavě a neodůvodněně se obracejí na veřejného ochránce práv ve věcech, které nepřísluší ze zákona do jeho kompetence. Číslo 45 %, tedy téměř polovina všech podnětů, které jsou dávány jako zcela neodůvodněné, a odpověď veřejného ochránce práv pak může být pouze taková, že občané se zmýlili a obracejí se na špatnou adresu, domnívám se, že to je číslo opravdu obrovské. Čili od čísla 2713 podnětů je třeba si odečíst podněty neodůvodněné. Zůstává tedy posléze další číslo, a to je 2981 podnětů, kterými se ochránce práv může zabývat a může být nápomocen řešení situace občanů.

Kromě prostého konstatování, že instituce veřejného ochránce práv není dostatečně veřejně známa a informovanost o ní je poměrně nízká, je třeba si položit zásadní otázku o efektivitě vynakládání veřejných prostředků v tomto směru. Rozpočet je 80,8 milionu korun ročně, přičemž v minulém roce bylo vráceno 14,2 milionu korun. Přesto náklady na činnost veřejného ochránce práv v roce 2002 činí plných 66 milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP