(18.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 217 ze 148 přítomných pro 147. Návrh byl přijat.

 

Ukončil jsem bod číslo 100 - Zprávu České národní banky o měnovém vývoji.

 

Zahajuji bod

 

101.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2002

 

Schůze sněmovny se může zúčastnit samozřejmě guvernér ČNB, projeví-li o to zájem. I na tomto bodu vítám pana guvernéra.

Než přistoupíme k projednávání, ještě přečtu způsob projednávání této roční zprávy. Česká národní banka nám tuto zprávu předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor na své 13. schůzi dne 13. dubna letošního roku a přijal usnesení č. 160, které vám bylo rozdáno. Nejdříve bych dal slovo zpravodaji výboru panu poslanci Martinu Kocourkovi, aby uvedl zprávu rozpočtového výboru s tím, že po této zprávě bychom pokračovali pravděpodobně vyjádřením pana guvernéra.

Pane zpravodaji, prosím o uvedení usnesení, protože nevím, jestli ho pan guvernér dostal.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane guvernére, rozpočtový výbor Roční zprávu o hospodaření České národní banky za rok 2002 projednal na své 13. schůzi dne 30. dubna 2003 a přijal usnesení č. 160, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna podle § 47 odstavec 4 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, bere na vědomí roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2002.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen pan kolega Recman a guvernér ČNB. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Zpravodaje bych jenom doplnil, protože předloženou materii, to znamená zprávu o výsledcích hospodaření ČNB za rok 2002, projednala rovněž stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Zabývala se jí na své páté schůzi, která proběhla minulý týden 15. května. Zprávu předložil stálé komisi guvernér ČNB doc. Tůma a jeho spolupracovníci. V diskusi, která probíhala k této materii, nezazněly žádné náměty, podněty, kritické připomínky ze strany poslanců. Proto stálá komise pro bankovnictví přijala usnesení, ve kterém vzala předloženou zprávu o hospodaření ČNB za loňský rok na vědomí.

Obdobným způsobem bych chtěl doporučit i přijetí usnesení, které přednesl zpravodaj rozpočtového výboru - aby Poslanecká sněmovna předloženou zprávu rovněž vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Recmanovi za zprávu ze stálé komise pro bankovnictví. Nyní bych požádal guvernéra ČNB pana Zdeňka Tůmu, aby se ujal slova v obecné rozpravě. Podotýkám, že projednávání je jiného charakteru, než byla zpráva o měnovém vývoji, protože postupujeme podle § 52 odstavec 3, kdy je vztah mezi ČNB a Poslaneckou sněmovnou jiného charakteru než ve zprávě, která ze zákona o ČNB vychází.

Prosím, pane guvernére máte slovo.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, zpráva je poměrně obsáhlá, protože zahrnuje celou oblast hospodaření centrální banky. Proto si dovolím zdůraznit jen ty nejvýznamnější faktory, které ovlivnily konečný hospodářský výsledek.

Celková ztráta nakonec byla zhruba 9,5 miliardy, přičemž rozhodujícími faktory byly pochopitelně devizové rezervy a precizace kursu koruny. Tady je třeba si uvědomit, že pro vývoj hospodaření centrální banky je klíčová struktura její bilance. V našem případě zhruba 90 % našich aktiv je v zahraničních měnách - mám na mysli investováno do cenných papírů v denominovaných zahraničních měnách. Jakýkoliv pohyb kursu zásadním způsobem ovlivňuje hospodářský výsledek. V současné době se devizové rezervy blíží úrovni 25 miliard eur, což znamená, že např. zhodnocení o 1 korunu znamená zvýšení naší ztráty o 25 miliard korun.

Pro ilustraci mohu uvést vývoj za první měsíce tohoto roku, kdy koncem března jsme byli celkově v zisku zhruba kolem 5 miliard, potom došlo k mírnému posílení koruny, a okamžitě jsme se přehoupli opět do ztráty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane guvernére, promiňte, já vás přeruším. Požádám sněmovnu o klid. Připomínám - i když to zatím nezaznělo - že Poslanecká sněmovna může tuto zprávu schválit, vzít na vědomí, nebo odmítnout. Odmítne-li Poslanecká sněmovna zprávu o výsledku hospodaření, Česká národní banka je povinna do šesti týdnů předložit zprávu novou. Žádal bych vás, abyste velmi pozorně sledovali výklad pana guvernéra ČNB, abyste věděli, jak se máte po podrobné rozpravě zachovat.

Věřím, že teď už bude klid. Kolegové, kteří ještě hovoří - pan kolega Bartoš jistě může hovořit i mimo sněmovnu. Stejně tak i ostatní - pan ministr zemědělství s panem předsedou Kováčikem a další.

Můžete pokračovat, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji, pane předsedající. Mohu slíbit, že můj výklad nebude dlouhý.

Celkové kursové ztráty v loňském roce dosáhly 26 miliard korun a naprosto zásadním způsobem ovlivnily celkový hospodářský výsledek.

My jsme ze zákona povinni rozlišit výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz. To znamená, že to, co jsou náklady měnové politiky, je naprosto jasně zřetelné, to, co jsou výdaje na provoz, také, co je na pořízení majetku, je naprosto jasně uvedeno.

Co se týká nákladů na provoz centrální banky, což je zásadní z hlediska toho, nakolik efektivně centrální banka jedná, jak se chová, tam tlačíme náklady - domnívám se - co se dá. Držíme je v posledních letech kolem dvou miliard. V loňském roce byly těsně nad 2 miliardami, v letošním roce jsme udělali rozpočet těsně pod 2 miliardy. Doufám, že tento trend se nám podaří udržet i do budoucna.

Zřejmě poslední poznámka. V této souvislosti si možná ne vždy uvědomujeme, že účetní závěrka centrální banky je ověřována externím auditorem, který kromě statutárního auditu a výroku se soustřeďuje i na oblast řízení rizik v jednotlivých činnostech banky. Spolupráce v posledních letech je velmi dobrá. Podařilo se identifikovat některá rizika, která následně na doporučení auditora likvidujeme.

Tolik na úvod. Pokud by byly dotazy ke specifickým oblastem, rád se na ně pokusím odpovědět. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu guvernérovi za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Kdo ještě další má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou, do které nemám žádnou přihlášku.

Eviduji přihlášku pana zpravodaje, který nám předloží návrh na usnesení. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Jak už jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna podle § 47 odstavec 4 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, bere na vědomí Roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB za rok 2002.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl návrh na usnesení. Nevidím žádnou jinou přihlášku do podrobné rozpravy, proto i podrobnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP