(18.50 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Ukončení jednání se předpokládá do konce letošního roku, podpis asociační dohody začátkem příštího roku. Zahájení těchto jednání lze považovat za významný krok na cestě k přijetí Chorvatské republiky do Evropské unie.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a doufám, že s dohodou vyslovíte souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal výbor zahraniční, hospodářský a výbor pro evropskou integraci. Jejich usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 185/1, 185/2 a 185/3. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Mládka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výboru na své 14. schůzi dne 23. dubna 2003 se vyjádřil k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Vorlíčka a po zpravodajské zprávě Jana Mládka, doporučuje zahraniční výbor Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané v Záhřebu dne 5. prosince 2002.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já jsem před chvilkou žádal všechny zpravodaje o laskavost, aby sněmovnu ušetřili informací o tom, kdo byl pověřen a koho výbor zmocnil, protože nás to neobohacuje.

 

Poslanec Jan Mládek: Omlouvám se, pane místopředsedo. Tím jsem tedy skončil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za pochopení. Nyní prosím pana poslance Jaroslava Kohlíčka, aby odůvodnil usnesení výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Dovoluji si upozornit, že se jmenuji Jaromír Kohlíček, ale to je jenom detail.

Výbor pro evropskou integraci po prvním čtení, ve kterém jsem konstatoval, že je třeba přednést a předložit výborům srovnání stavu, který je za platnosti naší účasti v CEFTA a poté, co Česká republika přestane být účastna na Evropské dohodě o volném obchodu jako členský stát EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu se s tímto úkolem vyrovnalo velmi chvalitebně a já se domnívám, že jsme měli velmi dobrý přehled o tom, jak bude vypadat situace našich podniků na chorvatském trhu. To byla také hlavní část naší diskuse na výboru pro evropskou integraci, který nesporně ocenil, že Chorvatská republika je jednou ze součástí naší tradiční exportní zóny, která zahrnuje Balkán a jihovýchodní Evropu jako celek.

Usnesení výboru pro evropskou integraci jste jistě prostudovali, vyjmu z něj tedy pouze doporučení přijmout stejné usnesení, jaké přijal výbor zahraniční.

Domnívám se, že přestože se podmínky našich podniků nebudou lišit od podmínek jiných států EU, přesto jejich podmínky při vývozu průmyslového zboží se nesporně zhorší. Každý z vás, který ví, jak vypadají ty tlusté fascikly smluv o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, mi to jistě potvrdí. Je dobré, a to bych chtěl konstatovat jako velmi pozitivní u této smlouvy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžně dohodlo provádění této smlouvy ještě před její ratifikací v parlamentech obou zemí. A to jsme také konstatovali jako pozitivní jev při projednávání na výboru pro evropskou integraci.

Tím končím svoji zprávu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hospodářský výbor se předloženou smlouvou zabýval na své schůzi 6. května. Musím říci, že při projednávání v hospodářském výboru se zejména jednalo o dalším podkladu, který Ministerstvo průmyslu a obchodu dodalo ve vazbě na žádost pana poslance Kohlíčka, aby se vyjasnily vztahy po vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo tedy hlavním předmětem jednání hospodářského výboru.

Musím také říci, že to, co zde říkal pan ministr, je pravda, že po vstupu ČR do Evropské unie budou mít stejné podmínky jak členské státy stávající, těch patnáct, tak i těch deset nových přistupujících států, ale zapomněl říci, že vstupem ČR do Evropské unie všechny smlouvy tohoto typu padají a všechny státy, staré i nové, se musí řídit smlouvami, které uzavírají s jednotlivými členskými státy orgány Evropské unie. To je to podstatné.

Co to znamená? Schválením této smlouvy, kterou projednáváme, dochází vlastně k vynulování celních sazeb. Přistoupením ČR do EU budou znovu některé celní sazby zavedeny. Týká se to v současné době asi 21 % objemu obchodu mezi Chorvatskem a Českou republikou. Ty vztahy se potom budou řídit prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou, která se samozřejmě vyvíjí. V současné době to vypadá tak, že by celní sazby na nulu měly klesnout v roce 2007. Padla také zajímavá otázka při jednání hospodářského výboru - jak by bylo možné, abychom toto zhoršení obchodních vztahů mezi Chorvatskem a Českou republikou vstupem do Evropské unie vynulovali. Má to jenom jedinou cestu řešení: kdyby Česká republika přistoupila do Evropské unie k 1. 1. 2007, v tom případě by přešla volně z podmínek CEFTA do nulových sazeb EU, které budou sjednány s Chorvatskem.

To je jenom jedna poznámka, co všechno bylo diskutováno na hospodářském výboru, který také doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám rozpravu… Takže rozpravu končím.

Přečtu návrh na usnesení, který je shodný u všech tří výborů, které materiál projednávaly: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Záhřebu dne 5. prosince 2002.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

V hlasování, které skončilo, bylo z přítomných 152 poslanců 134 poslanců pro, nikdo proti.

 

Dámy a pánové, to byl poslední bod dnešního jednání. Zítra podle schváleného pořadu budeme začínat projednáním bodu 76, což jsou návykové látky, a dalším bodem bude úvěr na rekonstrukci Fakultní nemocnice Motol.

Přeji vám hezký májový večer v Praze a loučím se s vámi. Na shledanou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP