(18.00 hodin)
(pokračuje Gross)

Mrzí mě, že tak postupováno nebylo. Nemuseli jsme se do těchto problémů, podle mého názoru zbytečných, dostat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance Mencla, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Chtěl bych nejprve panu ministrovi poděkovat, že se zevrubně věnuje tomuto citlivému problému, a naprosto s ním souhlasím, že se jedná o situaci velmi nestandardní, kterou koneckonců rozhodně nezavinily české orgány, nýbrž skutečně Sudetoněmecké krajanské sdružení.

Nicméně otázka těch občanů je samozřejmě velmi jednoduchá, to je, jestli otevření a činnost je v souladu s českým právním řádem, či není. Bohužel musím konstatovat, že na tuto otázku jste, pane ministře, neodpověděl, i když chápu složitost možné odpovědi. Chtěl bych se vás přece jen ještě jednou zeptat, a pokud nemůžete zodpovědět tuto otázku nyní, jestli je možné říci, kdy budete moci tuto otázku zodpovědět.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane poslanče, paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, pokusím se teď být naprosto jednoznačný. Samotné otevření nikoli kanceláře landsmanšaftu, ale samotné otevření kanceláře SKS Informačního střediska Praha, s.r.o, je v souladu s naším právním řádem, protože svoji kancelář otevřela společnost s ručením omezeným, která byla zaregistrována u obchodního soudu. Otevření této kanceláře je v souladu s naším platným právním řádem. Nebylo by v souladu s naším platným právním řádem, kdyby tato kancelář pod hlavičkou tohoto s.r.o vyvíjela jinou činnost než tu, která je v souladu s obchodním zákonem a v obchodním rejstříku zaregistrovaným předmětem činnosti tohoto s.r.o. V tuto chvíli to je v souladu. Od samého začátku je samozřejmě divné, že se tomu mediálně dává nálepka jakoby něčeho jiného, ale právně je to otevření sídla této společnosti s ručením omezeným a to je zatím v souladu s naším právním řádem, dokud se neprokáže, že činnost tohoto s.r.o je v rozporu s obchodním zákonem a předmětem činnosti této společnosti s ručením omezeným.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který přednese svoji interpelaci na ministryni školství paní Petru Buzkovou.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, milí kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych přednesl svoji interpelaci.

Při povodni doznala úhony řada cenných objektů i mobiliáře. Myslím tím povodně loňského roku. Takřka nenahraditelné mohou být ztráty písemných materiálů, ať už se jedná o archivní dokumenty, nebo knihovny. Protože od povodně uplynulo již drahně měsíců, obracím se na vás, vážená paní ministryně, s interpelací ve věci postupu prací na záchraně dokumentů narušených při povodni. Ptám se vás, vážená paní ministryně:

1. Lze odhadnout objem škod na písemnostech archivů a knihoven?

2. Jsou dosud některé knihovny mimo své normální prostory, ve kterých je mohla před povodní užívat veřejnost?

3. Jaký je současný stav druhé největší sbírky lužickosrbských písemností - Hórnikovy knihovny?

Vážená paní ministryně, věřím, že moji interpelaci berete jako pouhé upozornění na problém, jehož řešení je třeba zajistit, a to spoluprací všech zainteresovaných. Jinak nám hrozí ztráta nenahraditelných hodnot.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, odpověď na první otázku pana poslance Kohlíčka zní: v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla vyčíslena škoda na povodněmi zničených knihovnách a archivních dokumentech následujícím způsobem. 353 mil. Kč - knihovna Akademie věd. Jedná se o Archeologický ústav, Filozofický ústav, Sociologický ústav a Ústav dějin umění, tedy jejich knihovny, a o archiv Akademie věd. Z této částky přes 180 mil. je škoda na knihách a archiváliích, zbytek je škoda na zařízení. Univerzita Karlova vyčíslila škody 114 mil. Kč, z toho Matematicko-fyzikální fakulta, kde byla škoda největší, je 56 mil. Kč, dále Právnická fakulta - 52 mil. Kč a Fakulta sociálních věd - 6 mil. Kč.

Co se týká druhé otázky pana poslance Kohlíčka, a sice o zpřístupnění těchto knihoven, tady je třeba upozornit na to, že se nejedná o veřejné knihovny, byť samozřejmě jsou v různé míře veřejnosti přístupné. Většinou se jedná o určitý omezený režim, ale s tím, že je třeba upozornit, že např. knihovna Archeologického ústavu byla zničena zcela kompletně, to znamená, že není možné hovořit o tom, v jaké míře byla veřejnosti znovu zpřístupněna. Zde samozřejmě je velká snaha především Akademie věd prostřednictvím různých darů, sbírek apod. fondy těchto knihoven obnovovat, ale bude to velmi těžká a dlouhotrvající činnost.

Co se týká otázky na Hórnikovu knihovnu, Hórnikova knihovna není ve správě resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud se mi podařilo zjistit - a nebylo to zjišťování úplně snadné - je nadále odpovědným subjektem Národní muzeum, které nadále nechává spravovat tuto knihovnu Kruhem přátel Lužice. Většina knihovny je v současné době deponována v mrazicích zařízeních a podle mých informací jsou slíbeny prostředky na její restaurování z různých nadací. Tato knihovna sídlila před povodněmi v organizaci přímo řízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, což je Centrum rozvoje vysokého školství. V současné době společně s touto přímo řízenou organizací hledáme způsob, jak umožnit, aby mohla na rozumných právních základech tato knihovna nadále využívat prostory patřící Centruje rozvoje vysokého školství.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni a táži se pana poslance Jaromíra Kohlíčka, zda chce položit doplňující otázku paní ministryni. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Chtěl bych poděkovat paní ministryni především za ujištění, že bude spolupracovat při dalším hledání toho správného statutu Hórnikovy knihovny, a že mě ujistila, že Hórnikova knihovna bude znovu fungovat v místech obvyklých, to je u Lužického semináře. Věřím, že ty nadace, o kterých se zmiňovala, budou schopny dát dohromady prostředky, tak aby cenné tisky byly zachráněny. Pokud vím, i Lužičtí Srbové se svou střechovou organizací Domowina nabízejí 1000 eur na tyto práce, takže doufám, že se ty práce v nejbližší době rozjedou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo paní poslankyni Kateřině Dostálové, která přednese interpelaci na ministra kultury pana Pavla Dostála. Připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, která přednese interpelaci rovněž na ministra kultury pana Pavla Dostála. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Ministerstvo kultury uděluje mnoho grantů v oblasti vydávání knih, časopisů a pořádání filmových přehlídek a literárních podniků. Zajímalo by mě, jestli existují nějaká vnitřní pravidla Ministerstva kultury pro udělování těchto grantů. Zatím to vypadá, že žádná neexistují a že grant dostane ten, kdo na Ministerstvu kultury někoho zná, nebo dokonce ten, kdo sedí přímo v grantové komisi. Jak jinak lze vysvětlit tento příklad: Člen literární rady odboru umění a knihoven je uveden jako editor tří knih, na které nakladatelství Pediplum (?) získalo od Ministerstva kultury celkový grant ve výši 140 000 Kč. Není to střet zájmů?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP