(17.40 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Tento systém řešíme prostřednictvím zastupitelského úřadu ve Washingtonu. Pokoušíme se k tomu využít i externích odborných spolupracovníků.

Druhá rovina je využití Úřadu pro obnovu a rekonstrukci Iráku - ORHA tak, že máme v této organizaci a v této instituci své zastoupení, české zastoupení, které budeme i nadále posilovat. Tento úřad, pokud bude fungovat financování projektu systémem "ropa za potraviny", resp. "ropa za dodávky", by měl být garantem financování a měl by také být místem, kde se příslušné projekty budou uplatňovat.

Třetí rovinou uplatnění našich ekonomických zájmů je navázání kontaktů s nově vytvářenou státní správou v Iráku. Neprodleně, jak bude možno zřídit zastupitelský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu vyšle na tento zastupitelský úřad svého odborníka, tak abychom mohli navázat přímé vazby, přímé ekonomicko-obchodní vazby s představiteli nové státní správy Iráku. Tuto rovinu považujeme z hlediska dlouhodobého za velmi důležitou.

Na závěr mi dovolte poznamenat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude i nadále vyvíjet velmi aktivní kroky k tomu, aby český podnikatelský sektor mohl uplatnit zájmy v tomto teritoriu, neboť objem předpokládaných investic potřebných pro obnovu a rekonstrukci Iráku činí 200 miliard amerických dolarů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi Urbanovi. Táži se pana poslance Martina Římana, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, já jsem velmi pozorně vyslechl vaši zprávu a musím konstatovat, že to je pečlivě zpracovaná zpráva úředníků vašeho ministerstva, kteří se pohybují v nějakém jim známém světě, jehož součástí jsou komise, usnesení vlády atd., ale všichni dobře víme, že výjimečná situace předpokládá použití výjimečných prostředků. A válka v Iráku byla výjimečná situace, my jsme se výjimečným způsobem angažovali, a chceme-li uspět i ekonomicky, a to v záležitostech obnovy Iráku, musíme předpokládat i výjimečné kroky po skončení války.

Já se vás proto ptám, pane ministře, s kolika významnými představiteli administrativy USA a Velké Británie, což jsou země, které nepochybně budou rozhodovat o způsobu rekonstrukce Iráku, jste se v uplynulých týdnech setkal, s kolika lidmi podobného typu z administrativy Spojených států a Británie se setkali vaši náměstci, protože to pravděpodobně budou průlomové kroky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Musím říci, že jednání s těmito představiteli na úrovni ministra průmyslu a obchodu i na úrovni nižší, tj. na úrovni náměstků, dále na úrovni Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany probíhají nepřetržitě.

Zároveň musím říci, že pan poslanec se pravděpodobně mýlí, když považuje za průlomový krok jednání s administrativou těchto států. Průlomovým krokem je to, o co se pokoušíme velmi intenzivně, a to je nový prvek oproti všem předchozím přístupům, totiž jednat přímo se americkými byznysmeny, tak abychom mohli napojit naše podnikatelské subjekty na tyto budoucí dodavatele.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Václavu Menclovi, který přednese svoji interpelaci na ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček, který přednese interpelaci na ministryni školství paní Petru Buzkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, jak víte, otevření kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze vzbudilo mezi občany velkou pozornost. V této souvislosti oslovila skupina brněnských občanů předsedu vlády o osvětlení okolností a činnosti této kanceláře. Pan předseda vlády zodpovězení postoupil panu ministru zahraničních věcí. Ten jim prostřednictvím informačního oddělení odpověděl, že Sudetoněmecké krajanské sdružení v ČR dosud nebylo podle platných zákonů zaregistrováno a kancelář byla otevřena a zřízena bez vědomí českých orgánů.

Tato odpověď tazatele samozřejmě neuspokojila, a požádali mě proto, abych se zeptal vás jako ministra vnitra, zda otevření a činnost této kanceláře je v souladu s našimi zákony.

Tedy je, či není v souladu s našimi zákony? Dovoluji si vám tuto otázku položit v ústních interpelacích, protože se domnívám, že vaše odpověď bude jistě zajímat širší okruh občanů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane poslanče, chtěl bych vám nejprve poděkovat za položené otázky a chtěl bych využít této příležitosti k obecnému konstatování, že tak jak občas poslanci si stěžují, že některý z ministrů, který v tu chvíli je někde pracovně zaneprázdněn a není přítomen, tak že i já musím konstatovat, že mě mrzí, když některý z poslanců položí interpelaci, na zpracování podkladů k odpovědi na interpelaci pracují úředníci, zabere jim to čas, a dotyčný poslanec se sem potom nedostaví. Ta práce a vynaložené peníze daňových poplatníků na zpracování podkladů jsou pak vynaloženy zbytečně. Mně se to stalo jednou, jednomu z mých kolegů se to dnes také již stalo. Doufám tedy, že vzájemná praxe bude taková, že interpelovat se budou věci, které mají smysl, a institut interpelací bude vnímán oběma stranami, jak interpelujícími, tak interpelovanými, jako institut, který by neměl být znevažován.

A nyní tedy ke konkrétní otázce, která byla položena.

Odpověď na otázku, zda otevření a činnosti je v souladu se zákonem, je velmi obtížná. Pokusím se vám vysvětlit proč.

Nejprve k tomu, jakou právní formu vůbec krajanské sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft může mít.

Kdyby se postupovalo obecně a konvenčně, to znamená, když chce někdo zaregistrovat občanské sdružení, pak by měl postupovat podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a požádat Ministerstvo vnitra o registraci. My jsme obdrželi žádosti o registraci, a to konkrétně 26. 3. 2003, občanského sdružení s názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení - Sudetendeutscher Landsmanschaft se sídlem v Praze 5, Ostrovského ulice č. 3. Pro pořádek ale říkám, že zřejmě s největší pravděpodobností toto není ten subjekt, který otevřel za velké mediální přízně tu kancelář, která byla otevřena. Ale v přibližně stejném časovém období takováto žádost na Ministerstvo vnitra dorazila. Návrh podal tříčlenný přípravný výbor, který je složen z občanů ČR, a Ministerstvo vnitra v tuto chvíli musí postupovat podle zákona o sdružování občanů.

My jsme postupovali zatím tak, že jsme shledali, že stanovy tohoto sdružení vykazují vady podle § 7 odst. 2 zákona o sdružování občanů. To znamená, že z formálního hlediska návrh nemá požadované náležitosti. V tomto konkrétním případě žádosti o registraci tohoto sdružení se jedná o formální nedostatky, které se týkají neúplnosti údajů o sídle sdružení, za druhé o neupřesnění cíle tohoto sdružení a za třetí o specifikaci hospodářské činnosti, o níž se v těchto stanovách hovoří. To je tedy jedna právní věc, kterou je zapotřebí vzít v úvahu.

Čili zněla-li by otázka, zda vyvíjí toto občanské sdružení zákonně činnost, pak musím odpovědět, že nevyvíjí, protože Ministerstvo vnitra registraci zatím neprovedlo, protože jsme shledali tyto formální vady. Až budou tyto formální vady odstraněny, pokud budou odstraněny, pak teprve bude probíhat řízení a tam bude Ministerstvo vnitra posuzovat, zda například v cílech tohoto sdružení nejsou věci, které by odporovaly platným zákonům, nebo nám znemožňovaly registraci takového sdružení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP