(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza, která byla vyměřena pro jednání některých výborů a poslaneckých klubů a zároveň byla přestávkou na oběd Poslanecké sněmovny. Vrátíme se k programu, který byl schválen.

První bod, který budeme nyní projednávat, je bod č. 7, sněmovní tisk 120, tak jak bylo avizováno před polední pauzou. Druhým bodem bude bod č. 12, sněmovní tisk 214. Po těchto dvou bodech se vrátíme k rozjednaným bodům, u nichž byla sloučena obecná rozprava, k bodům, které se týkají zákona o České televizi. To jenom na úvod našeho odpoledního jednání, u kterého vás vítám.

 

Můžeme tedy začít bodem, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Prosím, aby se pan ministr v tuto chvíli ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně bych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že tento zákon byl dostatečně odůvodněn v prvním čtení.

Připomenu tedy, že úkolem předkládané novely je zejména transpozice evropského práva upravující vzájemné uznávání profesní kvalifikace za účelem volného pohybu osob v rámci Evropské unie. Stejně jako všechny členské státy EU, tak i Česká republika zavádí tyto směrnice do právního řádu. V případě návrhu této novely jde konkrétně o uznávání kvalifikace profese architektů a inženýrů činných ve výstavbě, získané studiem a praxí v jiných členských státech EU. Vedle toho se navrhuje i dílčí úprava některých ustanovení, která se ukázala jako nevyhovující nebo v praxi překonaná.

S ohledem na stejnou věcnou problematiku, kterou zmíněné evropské a národní předpisy řeší, tj. stanovení podmínek pro výkon odborných činností ve výstavbě, bylo rozhodnuto, že zavedení dotčených evropských směrnic do našeho právního řádu bude řešeno formou novely autorizačního zákona. Tímto zákonem je zabezpečena preventivní ochrana veřejných zájmů ve výstavbě, kterými se podle stavebního zákona rozumí zpracování projektové dokumentace staveb a odborné vedení jejich realizace.

Účinnost té části zákona, kde jsou transformovány směrnice EU, je navrhována ke dni vstupu ČR do EU.

Rád bych, vážené kolegyně, vážení kolegové, poděkoval za podrobné projednání předloženého návrhu zákona v přikázaných výborech a za podrobné projednání všech pozměňovacích návrhů a také za váš zájem na tom, aby byl zákon nejen zákonem transformujícím evropské právo, ale aby byl současně přínosem pro praxi.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za uvedení návrhu zákona, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, hospodářskému výboru a výboru pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 120/2 a 120/3, hospodářský výbor usnesení nepřijal - záznam byl rozdán jako tisk 120/z.

Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval zpravodaj pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 16. schůzi po odůvodnění náměstkyně ministra paní Mgr. Hanačíkové a po zpravodajské zprávě poslance Václava Mencla a po rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 120 projednat a schválit s pozměňovacími návrhy, které máte uvedeny v již řečeném tisku 120/3,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za sebe jako zpravodaj vám doporučuji přijmout všechny tyto pozměňovací návrhy.

Dovolil bych si ještě jako poslanec vystoupit v rozpravě ještě k jednomu problému, který nepodkládám za plně dořešený. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaši zprávu o jednání vašeho výboru.

Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Třešňák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Dovoluji si vám oznámit, že hospodářský výbor po projednání tohoto vládního návrhu zákona nepřijal žádné usnesení.

Tento vládní návrh zákona je navrhován v souvislosti s naším připravovaným vstupem do Evropské unie. Hlavním cílem novely zákona je transpozice směrnice o vzájemném uznávání profesních kvalifikací do právního řádu České republiky, tak aby ČR mohla účinně plnit své povinnosti vyplývající z evropských norem již při svém vstupu do EU.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP