(14.00 hodin)
(pokračuje Tomíček)

A když si tady navíc ještě začtu také v důvodové zprávě, že zákon se vztahuje na geneticky modifikované organismy, které si zachovaly schopnost reprodukce atd., tak mě z toho trošku jímá hrůza, protože jsme ve své podstatě stvořili něco, co pak žije svým samostatným životem bez ohledu na svého tvůrce. A to už je jedno, v jaké formě. My nevíme, v jaké formě se nám to v budoucnosti vrátí a v jaké se to projeví.

Čili když to shrnu, chci na závěr jenom říci: Samozřejmě, schvalme tento zákon, zpřísněme nebo zpřísňujme prostředky technické, opatření na zacházení a manipulaci s geneticky modifikovanými organismy, ale zamysleme se trošku nad tím, jestli je to skutečně nezbytně nutné, jestli opravdu neotevíráme určitou Pandořinu skříňku s věcmi a znalostmi, které neznáme, a s vlivy, které nedovedeme ošetřit. Byl bych nerad, kdyby někdy za xx let naši nějací šestinozí, šestirucí potomci na dně oceánu kyseliny sírové říkali jenom: měli jsme to tenkrát udělat trošku jinak.

Takže ano, ale myslím si, že bádání a kontrola, pokud už musí být, měla by být podstatně přísnější, a hlavně sledovat všechno i v širších časových horizontech a nepovažovat vždycky vše za již vyřešené či ověřené negativně.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Rudolfu Tomíčkovi a slovo má pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní místopředsedkyně. Mohl bych tady samozřejmě ještě polemizovat s kolegou a chápu jeho obavy. Nicméně nebudu už prodlužovat projednávání tohoto tématu. Chtěl bych se jenom omluvit. Udělal jsem trošku lapsus vzhledem k jednacímu řádu a avizoval jsem, že budu předkládat návrh v podrobné debatě, která samozřejmě není v prvním čtení.

Nyní tedy ještě jednou opakuji svůj návrh pro hlasování, aby byla lhůta k projednávání prodloužena o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nevidím žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí využít svého práva závěrečného slova. Není tomu tak.

Nezazněl žádný návrh na vrácení či zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a paní poslankyně Brynychová navrhla, aby byl návrh přikázán k projednání i výboru zemědělskému. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Je zde návrh na odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu přikázat tento tisk k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 128 poslanců 122 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání návrhu zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 139 poslanců 130 hlasovalo pro návrh, proti návrhu hlasovalo 5 poslanců. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jaroslava Pešána, který navrhl, aby byla prodloužena lhůta k projednávání ve výborech o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 139 poslanců 133 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru zemědělskému a lhůta pro projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi a končím tento bod.

 

Dalším bodem, který podle schváleného programu budeme projednávat, je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, omlouvám se tímto zemědělskému výboru i ministru zemědělství, že si dovoluji předkládat návrh zákona s tímto názvem, leč je tomu tak, že původně byl tento odstavec novely zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 147/1996 Sb., součástí předcházejícího tisku a Legislativní radou vlády byl odpreparován, a proto si ho dovoluji předložit zvlášť.

Jedná se v podstatě o novelizaci § 19 zákona o rostlinolékařské péči v návaznosti na zákon o geneticky modifikovaných organismech, aby byla zakotvena možnost Ministerstva životního prostředí vyjádřit se k možným rizikům geneticky modifikovaných organismů při registraci přípravku na ochranu rostlin obsahujícího geneticky modifikovaný organismus, to znamená, aby tam bylo k tomu kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Proto jsem přesvědčen, že i tento návrh by měl být přikázán zemědělskému výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně vážení kolegové. Navrhovaná novela zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vskutku subtilní, takže pokud jste jen zběžně nahlédli do příslušného sněmovního tisku, jistě chápete, o co v něm jde.

Formálním předmětem návrhu je novela uvedeného zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak vložení nového odstavce 5 § 19. Věcným předmětem návrhu je podmínění registrace rostlinolékařských přípravků obsahujících geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt schválením ze strany Ministerstva životního prostředí, které má ve svém stanovisku zhodnotit případné negativní dopady takovéhoto přípravku na životní prostředí.

Domnívám se, že podobné přípravky mohou být z hlediska životního prostředí skutečně rizikové, a proto by na jejich registraci mělo mít Ministerstvo životního prostředí vliv. Doporučuji sněmovně postoupit návrh do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodajovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra i pana zpravodaje, zda chtějí ještě vystoupit. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pan ministr Ambrozek, ačkoliv si myslím, že to není úplně správné, navrhl přikázat tento zákon k projednání i zemědělskému výboru.

Má někdo jiný návrh? Hlásí se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jak naznačil pan ministr, navrhuji přikázání tohoto návrhu také zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jiný návrh již nikdo nemá. Budeme tedy hlasovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu přikázat tento návrh zákona k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP