(10.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

A právě zvýšení této částky na 2500 už je dostatečnou administrativní bariérou, protože na Slovensku je 3800. Prostě se posuneme někam, kde se spekulace stává už neefektivní. Proto jsem navrhl alternativně částku 2500, a proto jsem navrhl i částku 3500 korun.

Už v krátkosti a bez dlouhého odůvodnění bych chtěl uvést korekci k mému pozměňovacímu návrhu k bodu 94 § 45 písm. e) v odst. 7, kde písm. b) zní - uvedu úplný výčet - výstup zboží z tuzemska je potvrzen pohraničním celním úřadem na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.

Bez dalšího uvedu taktéž k bodu 94 § 45 písm. e) odst. 9 - Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, případně jiná osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, aby pro zajištění vrácení daně jednala jejím jménem nebo v její prospěch.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Ježek Libor. Prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, první pozměňovací návrh zní: V bodě 94 v § 45 d) bod 10 se text "do šesti kalendářních měsíců" nahrazuje textem "do dvou kalendářních měsíců".

Druhý pozměňovací návrh zní: V článku II Přechodná ustanovení se doplňuje bod 8, který zní: Nárok na vrácení daně podle § 45 d) tohoto zákona vzniká a může být uplatněn u zboží nakoupeného a služeb poskytnutých v tuzemsku v období od 1. ledna roku 2003.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Opět se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Tlustý. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS přednést návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to v podrobné rozpravě, a to proto, že velmi nenápadně tady padly pozměňovací návrhy, které zásadně mění původní záměr tohoto zákona. Pan kolega Kraus, pokud to veřejnost nezaznamenala, navrhl přeřadit všechny služby z pětiprocentní sazby do sazby dvaadvacetiprocentní. To je podle mého názoru důvod dostačující k tomu, abych navrhoval zamítnutí této předlohy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Prosím všechny, kdo mají zájem účastnit se hlasování, aby přišli do jednacího sálu. V proběhnuvší podrobné rozpravě byl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 57. Ptám se, kdo je pro, předložený návrh zamítnout, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 56, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět pan ministr financí Sobotka. Prosím.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: V tuto chvíli děkuji a vzdám se úvodního vystoupení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pro vaši informaci, kolegyně a kolegové, sděluji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 206/1, respektive 2. Prosím nejprve zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Ladislava Šustra, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z 11. schůze rozpočtového výboru z 19. března bylo předáno usnesení písemně, čili nebudu opakovat. Platí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dávám stejnou možnost ke stejnému vystoupení také poslanci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí panu poslanci Martínkovi.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, také usnesení našeho výboru jste dostali v písemné podobě. Jenom bych zdůraznil, že náš výbor doporučuje tento návrh projednat s předloženými změnami, protože se tam vloudila určitá písařská chyba, tak bych potom v podrobné rozpravě ji uvedl na správnou míru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Sděluji, že zde mám písemnou přihlášku pana poslance Mikuty, kterému uděluji slovo. Další přihlášku zatím nemám.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dne 10. dubna tohoto roku jsem se obrátil na rozpočtový výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí s pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem mého návrhu bylo zvýšit, nikoliv dramatickým způsobem, sazbu dvou z místních poplatků, a to poplatku za lázeňský a rekreační pobyt ze současných dvou korun na až čtyři koruny za každé využité lůžko a den a poplatku z ubytovací kapacity ze současných patnácti korun na až třicet korun za osobu a za každý i započatý den pobytu.

Současné zákonem stanovené maximální sazby jsou platné beze změny od 1. ledna 1991. V řadě zejména lázeňských měst existuje trvalý tlak na zvýšené náklady spojené s udržováním a rozvíjením služeb a zařízení, která slouží především pro jejich návštěvníky. Přitom zvýšení počtu služeb a zařízení, která služby pro zahraniční návštěvníky, ale i pro vlastní občany poskytují, je velice žádoucí vzhledem k obecně známému kladnému efektu, jakým je především zvýšení příjmů obecních rozpočtů. Z tohoto faktu plynou možnosti dalšího zkvalitnění, případně zmnožení služeb a zařízení sloužících návštěvníkům, ale i větší možnosti všestranných investic do celkového zkvalitnění života samotných občanů ve výše uvedených městech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP