(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, pominu poučení o vztahu vlády a soukromých společností a doufám, že si vaše vláda bude uvědomovat, že by měl být velmi volný a neměla by se snažit do nich zasahovat způsobem, jakým zasahuje dnes a denně. Aby bylo rozuměno, mně jde o rovné postavení poškozených klientů např. družstevních záložen a makléřských firem. Jestliže jsme na této schůzi byli schopni již poněkolikáté navýšit, tentokrát o 800 milionů, objem odškodnění klientům družstevních záložen tak, že celková částka dosáhla 8 miliard Kč, připadá mi velmi zvláštní, když v tomto případě není k dispozici 169 milionů Kč.

Nicméně věřím, že 21. 3. 2003 bude mít garanční fond dostatek prostředků pro to, aby mohl vyplácet, a věřte, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny se na vás opět obrátím s interpelací, jakým způsobem vláda v tomto případě postupuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní uděluji slovo - pokud nechce vystoupit pan předseda vlády, nechce - panu poslanci Hynku Fajmonovi. Další interpelace patří také jemu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, už téměř pět let se snažíte budovat to, co nazýváte moderním sociálním státem. Čtyři roky jste byl ministrem práce a sociálních věcí a zanedlouho budete rok ve funkci premiéra. Konkrétní výsledky vaší činnosti již vidíme všude okolo nás. Česká republika má nejvyšší míru nezaměstnanosti od roku 1989. Kromě této skutečnosti však je možné poukázat na neuvěřitelné plýtvání penězi daňových poplatníků při výstavbě Domova důchodců ve Mšeně v mém volebním obvodu.

Tato stavba byla zahájena v roce 1999 za vašeho ministrování a měla být dokončena již na jaře 2001. Ze státního rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno a utraceno 110 milionů Kč a k dnešnímu dni tato stavba nebyla ani dokončena, ani zkolaudována. Sedmdesát lůžek pro seniory tak již dva roky zeje prázdnotou a potenciální zaměstnanci tohoto zařízení jsou bez práce.

Ministr práce a sociálních věcí mi v odpovědi na písemnou interpelaci sdělil, že na akci bylo neoprávněně fakturováno 3,5 milionu Kč za mimostaveništní dopravu a že stavba byla předražena nejméně o 8 %. Ptám se vás proto, pane premiére, za prvé, kdo je za tento skandální stav odpovědný, za druhé, jaké kroky učiní vaše vláda k uvedení Domova důchodců ve Mšeně do provozu, za třetí, kdy bude Domov důchodců Mšeno uveden do provozu a za čtvrté bych se chtěl zeptat, zda se domníváte, že výstavba tohoto domova důchodců může posloužit jako pilotní projekt budování vašeho moderního sociálního státu. Děkuji. (Přítomní poslanci za ODS tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Domov důchodců ve Mšeně investovalo město, to znamená, že za organizaci a financování výstavby je odpovědná obec Mšeno. Ano, tento objekt byl stíhán mnohými problémy a průběh výstavby nelze v žádném okamžiku považovat za vzor pro cokoli a pro stavby podobného typu.

Chtěl bych ale pana poslance Fajmona upozornit na to, že v době minulého volebního období i v období současném jsou uváděny do provozu mnohé kapacity, které jsou dobře koncipované, dobře investované a dobře provedené, a tam by našel celou řadu případů, které jsou skutečně dobrým příkladem koncepce sociálního státu a dobrým příkladem představy o tom, jak je třeba se chovat k našim seniorům. Toto je komplikovaný případ, jistěže nemůže být vzorem, avšak lze najít mnoho jiných, které jsou velmi dobré, a pokud bude mít pan poslanec Fajmon zájem, připravím určitý seznam a uděláme exkurzi po těch objektech, které považuji za příkladné.

K samotnému zprovoznění Domova důchodců Mšeno. Máte pravdu, první senioři se měli do tohoto domova stěhovat již v roce 2001. Nestalo se tak až dosud zejména proto, že na této stavbě byla od samého počátku založena řada problémů, které ji provázely až do současné doby. Příčinou, jak jste sám naznačil, byl nehospodárný a neodborně řízený průběh výstavby, řada změn v projektové dokumentaci prováděných během výstavby, zvyšování nákladů akce a neplnění některých zásadních podmínek stanovených rozhodnutím správce programu.

Shrnu-li to, nebyla kvalitní práce investora. Jak už jsem řekl, investorem byla obec Mšeno. Přitom to řešení problémů s dokončením stavby nezáviselo na tom, že by nebyl ze státního rozpočtu vyčleněn dostatečný objem finančních prostředků, ale na jejich efektivním využití. Stavba je před dokončením, obytná část objektu je schopna uvedení do provozu a užívání, chybí pouze dokončit některé drobné venkovní objekty, jako jsou garáže, altán či atrium. Dlouhodobým problémem ovšem zůstává předání některých vnitřních technologických zařízení do provozu, zejména kuchyně, vzduchotechniky nebo výtahu. Dodavatel podle informace investora neplní řádně své finanční závazky vůči subdodavatelům, kteří z tohoto důvodu stále odkládají předávání tohoto vybavení a tím oddalují zprovoznění objektu.

Navíc, jak jsem byl informován, odborná expertiza stavby provedená Ústavem racionalizace ve stavebnictví prokázala neoprávněnou fakturaci některých prací a dodávek vyčíslenou celkem na více než 10 milionů Kč. Dodavatel měl v určeném termínu předložit k těmto zjištěním své stanovisko, což dosud neučinil.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce programu uložilo investorovi, to je městu Mšeno, aby s dodavatelem stavby urychleně vyřešil nedostatky vyplývající ze závěrů expertní zprávy a důsledně uplatnil penalizaci za nesplnění termínu dokončení objektu. Je nyní především na něm, aby uvedl veškeré nedostatky do pořádku, stavbu zkolaudoval a nový domov pro seniory zprovoznil.

Z mé interpelace vyplývá, že nelze stanovit z úrovně vlády nějaký závazný termín a že otázka termínu a dokončení je plně v rukou investora.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Hynka Fajmona, zdali chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, jakým způsobem byla tedy zajištěna tato dotace ve výši 110 milionů Kč proti tomu, aby nemohlo dojít k takovémuto vývoji. Já považuji toto za zásadní věc, a protože jste, pane premiére, v dané chvíli byl ministrem práce, tak si myslím, že je ta otázka plně na místě: jak je vůbec možné něco takového, když se poskytne tolik peněz ze státního rozpočtu, aby dotace byla takovýmto způsobem využita?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dotace byla zajištěna způsobem, který byl obvyklý při výstavbě mnoha desítek podobných objektů. Při každé dotaci existuje určité neeliminovatelné riziko, za které je samozřejmě zodpovědný investor, a z tohoto hlediska se také vůči investorovi postupuje přesně ve smyslu zákona.

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní znovu uděluji slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi pro jeho další interpelaci. Je to poslední interpelace na předsedu vlády.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní poslanci ODS, vážení nepřítomní poslanci všech ostatních stran. Pane premiére, na pražském summitu Severoatlantické aliance byla schválena tzv. Prague Capability Iniciative týkající se zlepšování stavu ozbrojených sil členských zemí NATO. Chtěl bych vědět, jaké konkrétní závazky učinila vláda České republiky na tomto summitu a jak budou tyto závazky realizovány a zda jsou pro ně v letošním státním rozpočtu vyčleněny dostatečné prostředky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP