(15.30 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Dále budeme hlasovat o bodu A14. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 282. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro návrh 115, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále budeme hlasovat o bodu A25. Obě stanoviska jsou kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 283. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 180 přítomných pro 111, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Další bod je A28. Stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 284. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro návrh 118, proti 48. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Nyní budeme hlasovat o všech ostatních bodech v bodě A. Je to usnesení zemědělského výboru. Doporučuji přijmout, pan ministr rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 285. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 164, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jako poslední budeme hlasovat o bodu B jako o celku, o všech bodech najednou. Obě stanoviska kladná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 286. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 179 přítomných pro návrh 164, proti jeden. Návrh byl přijat.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb., podle sněmovního tisku 61, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 287. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro návrh 119, proti 51. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji. Zatím neděkuji panu ministru zemědělství, neboť ten je předkladatelem dalšího návrhu, kterým je

 

111.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 68/ - třetí čtení

 

Dříve než zahájím projednávání tohoto bodu, slovo má pan kolega Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan poslanec Pelc po přestávce zpochybnil hlasování číslo 235, když řekl, že byl přítomen, hlasoval a ve sjetině si o přestávce zjistil, že nemá žádný záznam. Ve sjetině je ale "n" - že hlasoval proti. Domnívám se, že pan poslanec Pelc nemluvil pravdu. Měl by se tím zabývat mandátový a imunitní výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je vystoupení, se kterým by si měl poradit mandátový a imunitní výbor a jeho předseda. Věřím, že toto sdělení bylo slyšeno, bylo mu porozuměno a bude s ním adekvátním způsobem naloženo.

Zahajuji projednávání bodu 111. Sděluji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 68/2, a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh procedury.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolím si vám navrhnout způsob procedury, a sice tak, že bychom nejdříve hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou pod písmenem B1 - 3. Zde bych navrhoval hlasovat en bloc, protože tyto tři moje pozměňovací návrhy tvoří jeden logický celek a jeden bez druhého by neměly smysl.

Dále bych navrhoval hlasovat o usnesení zemědělského výboru en bloc. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsou pod písmenem A1 - 28. Dále toto usnesení obsahuje rovněž legislativně technické připomínky pod čísly 1 - 26. Po těchto procedurách bychom mohli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je námitka proti takto navržené proceduře? Pan ministr Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Mám námitku, aby se o bodu A26 hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě nějaká námitka vůči navržené proceduře? Není. Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Jak jsem avizoval, hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích pod písmenem B 1 - 3 en bloc. Obě stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 288. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní na přednesenou žádost pana ministra Škromacha navrhuji samostatné hlasování o bodu A26. Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko ministra je neutrální až mírně kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je jak předpověď počasí, pane ministře.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 289. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 136, proti 23. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP