(10.40 hodin)

Poslanec Tomáš Teplík:Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rozpravě přednesl několik legislativně technických pozměňovacích návrhů, které jsou dány zejména sjednocováním terminologie, protože v tomto návrhu se objevují termíny, které jsou nové, v pozměňovacích návrzích rovněž, a je třeba sladit určité termíny s platnými termíny používanými v našem právním řádu.

Jen velmi krátce. Pozměňovací návrhy uvedené pod bodem 1 se týkají navrhovaného nově vloženého písmena e), vysvětlení, co je to přímá komunikace, protože dosavadní právní úpravy neupravují, co to je přímá komunikace, čili já navrhuji doplnit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, promiňte, já se omlouvám. Vás bych chtěl poprosit všechny o klid - a vás možná trochu zřetelněji. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já se omlouvám za indispozici, co se týká mého vystoupení, protože jsem lehce nachlazen. Pokusím se mluvit hlasitěji.

Text, kterým by pokračovalo písm. e), by zněl: Přímou komunikací se rozumí individuálně zaměřená písemná, slovní nebo jiná marketingová komunikace.

Další legislativně technický pozměňovací návrh se týká nově vkládaného navrhovaného písm. f) v bodě B1, a sice slovo "sponzoring" přeformulovat na slovo "sponzorování".

Podobný legislativně technický návrh se týká v bodě B1 nově vkládaného navrhovaného písm. g), a sice veškerá slovní spojení "v tištěných médiích" nahradit slovním spojením "v periodickém tisku".

Další legislativně technický pozměňovací návrh se týká bodu 1 nově vkládaného navrhovaného písm. i), kde se rovněž slovo "sponzoring" nahrazuje slovem "sponzorování" a slovní spojení "jeho komunikaci" slovním spojením "jejich reklamu".

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji. Prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, stojíme opět před návrhem, kdy máme rozhodnout o záležitosti, která je velmi vážná, a to více lidsky než politicky. Mě velmi mrzí, že hlasování ve sněmovně probíhá spíše podle politické příslušnosti než podle váhy jednotlivých argumentů.

Rád bych opravil - a řekl bych už tradičně - pana zpravodaje, který, když to řeknu kulantně, nepřesně informoval sněmovnu o tom, jak probíhalo jednání v hospodářském výboru. Pan zpravodaj při druhém čtení sdělil, že návrh, aby sněmovna přijala můj návrh bez pozměňovacích návrhů, byl přijat těsnou většinou jednoho hlasu. Vážení kolegové, rád bych vás seznámil s tím, co jsem si ověřil na hospodářském výboru, že hlasování proběhlo takto: Proběhla dvě zásadní hlasování, a to jednak o komplexu pozměňovacích návrhů kolegy Teplíka, kde pro jeho návrhy hlasovalo 6 poslanců, proti jeho návrhům hlasovalo 10 poslanců, zdrželi se 2. Čili návrhy kolegy Teplíka byly odmítnuty dvoutřetinovou většinou. O návrhu jako o celku: Pro návrh jako pro celek hlasovalo 12 poslanců, proti 5, zdržel se jeden. Čili informace pana kolegy o tom, že návrh byl přijat těsnou většinou jednoho hlasu, je v příkrém rozporu s tím faktem, že návrh byl přijat dvoutřetinovou většinou přítomných poslanců.

Tak trochu mi to připomíná onu diskusi, která probíhá už tradičně v této Poslanecké sněmovně, kdy na jedné straně jsou fakta opřená o více než 70 tisíc vědeckých prací. Jsou to fakta, která se opírají o stanovisko Světové zdravotnické organizace, jsou to fakta, která vycházejí z analýzy Světové banky, z analýzy více než 120 zemí. Jsou to fakta podporovaná Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje prakticky všechny odborné společnosti. Jsou to fakta, která podporují naše zdravotní pojišťovny.

A pro všechny, kteří se v té záležitosti alespoň trochu orientují, abych trochu zlehčil tu situaci, musím říci, že si vážím kolegů z ODS alespoň za to, že v zákoně o státní sociální podpoře chtějí prodloužit dobu, kdy si kuřáci mohou, resp. pozůstalí, vyzvednout pohřebné v délce jednoho roku. Čili alespoň něco pro pozůstalé.

Jinak panu kolegovi předávám tuto fotografii, kterou jsem dostal na mailu od paní dr. Králíkové. Je to fotografie, na které jsou zobrazeni čelní představitelé tabákového průmyslu, kterak přísahají Kongresu spojených států, že věří tomu, že nikotin není návyková látka. Jak už to bývá, lež mívá krátké nohy. Nedlouho potom z těchto firem unikly vnitřní informace, které dokázaly, že tabákový průmysl tuto skutečnost věděl asi 30 let a také pomocí nitrosaminů, které přidává do cigaret, podporoval rychlost vstřebávání nikotinu, čili rychlejší vznik závislosti. Smutné na tom je, že tyto nitrosaminy samy způsobují jednu z velmi agresivních rakovin, tzv. spinocelulární karcinom.

Vážení přátelé, hlasujme podle svědomí a nehlasujme podle toho, kdo má kde jakého sponzora.

Co se týká pozměňovacích návrhů. Jsem velmi smutný z toho, že tyto návrhy jednak jsou v rozporu se samotným zákonem, protože zákon v § 2 odst. 4 říká, že reklama nesmí nabádat k chování poškozujícímu zdraví. Reklama na tabák zcela jistě nabádá k chování, které poškozuje zdraví. Čili se domnívám, že je nepřípustné připustit, aby tento zákon byl vnitřně rozporný. Dále si myslím, že je morálně a eticky nepřijatelné přijmout tyto návrhy a připustit, aby sport, který má být, abych tak řekl, prostorem pro zdravý životní styl, byl spojován s reklamními aktivitami tabáku, protože, jak všichni jistě víme, tabák zdraví poškozuje a ničí. Čili je pokládám nejen za právně chybné, ale morálně nepřijatelné.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane poslanče. Viděl jsem, že se hlásil pan poslanec Pleva, pak pan poslanec Vymětal, pak pan poslanec Urban. Nejdříve pan poslanec Pleva. - Promiňte.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze avizovat, že po skončení rozpravy a těsně před hlasováním o pozměňovacích návrzích žádám o přestávku na poradu klubu sociální demokracie, a to na délku 15 minut.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní prosím pana poslance Plevu. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se nebudu vyjadřovat ke sponzorům pana kolegy Janečka, ale chtěl bych přednést jednu legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu pod bodem A pod č. 1. Pod bodem A se jedná o komplexní pozměňovací návrh, který by měl být jednak hlasován současně. Jedná se o dohodu mezi Evropskou komisí a Mezinárodní automobilovou federací, že sponzoring motocyklových a automobilových soutěží bude ukončen dnem 1. ledna 2007. Myslím, že i tuto dohodu bychom měli my respektovat. A protože došlo k jedné nepřesnosti vzhledem ke špatnému překladu ze směrnice, chtěl bych nahradit sousloví "sponzorskou komunikací" slovem "reklamou", takže by to bylo "sponzorování motoristických soutěží a reklamu v místě konání".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP