(16.00 hodin)
(pokračuje Martínek)

To znamená - zvolme prezidenta, a pak v nejkratším možném termínu udělejme všechno pro to, abychom vytvořili reálné podmínky k tomu, že příští volba prezidenta bude už volba přímá, tak aby to věděl každý, kdo se chce o tuto funkci ucházet.

Z těchto důvodů musím navrhnout, abychom zamítli oba dva předkládané návrhy v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zaregistrovala jsem váš návrh, pane poslanče.

Registruji nyní, že se vzdává svého slova pan poslanec Stanislav Křeček.

Zeptám se, zda je ještě nyní někdo, kdo by chtěl vystoupit v této rozpravě. Písemnou přihlášku žádnou další nemám ani žádnou zvednutou ruku nevidím. Proto končím v tuto chvíli obecnou rozpravu.

Zeptám se na závěrečná slova. Nejprve prosím pana zpravodaje. Ne, zpravodaje na konec. Zeptám se nejprve paní předkladatelky poslankyně Marvanové, pana doktora Pospíšila, pokud chce mít závěrečné slovo, a potom pana poslance Výborného, který je zpravodajem. Prosím.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve svém vystoupení krátce reagovala na některé výtky, které zazněly v rozpravě.

Asi nejvíce výhrad sdělil ve svém vystoupení pan vicepremiér Rychetský. Vytýká návrhům, a speciálně i tomu návrhu, který předkládala naše skupina poslanců, neumírněnost a troufalost, vytýká jim, že jde o izolované návrhy skupinek poslanců, a nikoliv výsledek diskuse politických stran. Má za to, že popudem k těmto návrhům jsou ryze konjunkturální důvody, a upozorňuje na to, že euronovela, kterou připravoval za vládu, se připravovala 13 měsíců, což považuje za dobu, která je důležitá pro to, aby jakákoli změna ústavy mohla být přijata. Dále se vyjadřuje k otázce legitimity a zpochybňuje, že by přímo volený prezident měl větší legitimitu.

Já chci říci k otázce legitimity prezidenta, že nejen v důvodové zprávě, ale ani z mých úst nezaznělo, že by prezident zvolený nepřímo Parlamentem, nebyl legitimně zvolený prezident. Ale - nepřímo volený prezident má jiný druh legitimity, přímo volený prezident má také jiný druh legitimity. Když to řeknu pro občany srozumitelně, přímo volený prezident je jim blíž a může mít u nich větší autoritu, tak, jak je to třeba u přímo volených senátorů v jednomandátových volebních obvodech. To je jediný efekt, který by to mělo. A proto právě si občané přímou volbu prezidenta zřejmě přejí.

K těm hlavním výhradám, které pan vicepremiér uváděl - že návrh je nedomyšlený, nepřipravený, k tomu, co naznačoval - že je šitý horkou jehlou - chci říci zásadní věc. Chci připomenout těm, kteří na to zapomněli - bohužel tady v tuto chvíli nevidím pana vicepremiéra, který zřejmě sám na to zapomněl - že návrh, který jsme předložili do této sněmovny, jsme již předkládali do Parlamentu dvakrát.

Do této Poslanecké sněmovny jsme návrh předkládali loni na podzim a tato Poslanecká sněmovna v lednu letošního roku, bohužel, ten návrh zamítla a nedovolila postoupení tohoto návrhu do dalšího čtení. Proto jsme se rozhodli, tedy konkrétně zástupci poslaneckých stran Unie svobody a KDU-ČSL, zvolit cestu Senátu, protože Senát nečekaly červnové volby. V Senátu byl ten návrh projednáván od března letošního roku až do října. Bohužel, v říjnu ten návrh nebyl schválen jako senátní iniciativa. Proto jsme se rozhodli znovu pro třetí pokus - předložit sem návrh, který připravujeme dva roky.

Z těchto údajů vidíte jasně, že tento návrh splňuje podmínku dlouhodobého projednávání, že byly vzaty v úvahu všechny připomínky, které byly při dvojím projednávání v Parlamentu vzneseny. Proto tedy nesouhlasím s těmi výhradami, že by šlo o návrh motivovaný konjunkturálně, tím, že se blížily komunální či jiné volby. Dokonce tento návrh ani nesouvisí s tím, co tady také bylo diskutováno - že se velmi blíží volba nástupce Václava Havla.

Já jako občan i jako poslanec bych si přála, aby občané dostali možnost volit přímo již nástupce Václava Havla, nicméně dobře vím jako právník, že bez razantního zkrácení lhůt to nebude možné. Nicméně já jsem připravena hlasovat i pro zkrácení lhůty. Je ale právem Poslanecké sněmovny a následně i Senátu se rozhodnout, jak dlouho ten návrh bude projednáván. Já se nebráním ani tomu, abychom ho projednávali dlouhodobě, pokud by výsledkem skutečně bylo zavedení přímé volby prezidenta. Myslím, že tím jasně vyvracím ten argument, že by šlo jen o návrh motivovaný blížící se volbou prezidenta.

Myslím, že je třeba říci jednu věc. Stalo se takovým neblahým zvykem nebo hitem mnoha sezón Poslanecké sněmovny, bohužel, že návrhy, které podporuje značná část veřejnosti, jsou podrobovány opakovaným diskusím ve sněmovně nebo v Senátu. A vždycky se řekne: Ano, možná, ale teď to nejde, je to třeba lépe připravit, je to třeba lépe prodiskutovat. Bohužel, teď zaznívají podobné argumenty u přímé volby prezidenta. Pamatuji si z minulých dob podobné argumenty týkající se imunity ústavních činitelů nebo týkající se systému platů ústavních činitelů. Zkrátka se tady stalo zvykem, že mnoho poslanců - a mám na mysli i poslance, kteří tady sedí v poslaneckých lavicích zrovna v tuto chvíli - nechce sice návrh podpořit, ale protože by bylo před veřejností nepopulární říci, že to nechce, že například nechce zavést přímou volbu prezidenta, řekne zkrátka, že je to složité.

Já bych vás všechny ráda vyzvala, až se bude hlasovat o osudu těchto návrhů, k tomu, abyste jednali v duchu toho známého úsloví: vaše slova, vaše hlasování budiž ano - ano, ne - ne, abyste se neschovávali za to, že teď to nejde. Vždyť kdy, když ne teď, a kdo, když ne tato Poslanecká sněmovna konečně prosadí nebo pomůže prosadit otevření normální diskuse nad normálním návrhem zákona o zavedení přímé volby prezidenta, tak, jak si to přeje drtivá většina veřejnosti? Já věřím, že většina zde v Poslanecké sněmovně se přikloní k tomu "ano", k tomu jasnému "ano", a přikloní se k tomu, co nazval pan poslanec Koudelka tím, že "demaskoval své stanovisko".

Ti, kteří budou proti tomu, aby tyto návrhy žily a diskutovaly se, hlasují proti přímé volbě prezidenta. Bohužel, je to jejich právo. Měli by si toho být ale vědomi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za závěrečné slovo paní poslankyni Marvanové. Nyní nechce vystoupit pan poslanec Pospíšil.

Poprosím tedy pana zpravodaje Miloslava Výborného o jeho závěrečné slovo k oběma tiskům. A poprosím vás zároveň, abychom mu společně věnovali pozornost. Děkuji.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, mám za to, že bychom v tuto chvíli mohli skončit tu část našeho jednání, kterou jsme označili jako společnou debatu k oběma tiskům, a že by bylo korektní, abychom přistoupili k hlasování o relevantních návrzích.

Ve společné rozpravě vystoupil jeden člen vlády a poslanci a poslankyně Vojtěch Filip, Vlasta Parkanová, Eva Dundáčková, Miroslav Krajíček, Jiří Pospíšil, Zdeněk Koudelka a Radko Martínek.

Ve společné debatě byly podány návrhy. Jednak byl podán návrh na vrácení obou tisků předkladatelům k dopracování - to byl návrh poslance Filipa. Padl návrh z úst poslance Radko Martínka oba návrhy zamítnout. A byl podán návrh na zkrácení lhůty pro projednání těchto tisků.

Doporučoval bych tedy teď hlasovat ve vztahu ke sněmovnímu tisku číslo 90 o těch návrzích, které byly podány. A doporučuji úplně stejně pak pokračovat ve vztahu k tisku číslo 95.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Já myslím, že je to jasná procedura. Má někdo námitku, ptám se v tuto chvíli, proti tomuto postupu? Pokud nemá, nepovažuji za nutné, abychom o ní hlasovali.

Nyní budeme hlasovat tak, jak navrhl pan zpravodaj. Vidím nejprve vaše signály k odhlášení. Já to v tuto chvíli činím. Poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali.

První o čem budeme hlasovat…

***
Přihlásit/registrovat se do ISP