(17.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě, pane předsedající, navrhuji, abychom hlasovali o návrhu, který předložil poslanec Kocourek v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, vydržíme, až se páni vyslanci jednotlivých klubů přesvědčí o tom, zdali hlasování ve svém grafickém výstupu odpovídá tomu, jak jednotliví poslanci hlasovali.

(Po krátkém přerušení.) Zdá se, že žádné nesrovnalosti nejsou. Prosím, aby se všichni posadili na svá místa ke svému hlasovacímu zařízení, protože budeme pokračovat dál.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Za takové situace, pane předsedající, logika velí hlasovat o pozměňujícím návrhu, který v podrobné rozpravě předložil pan poslanec Kocourek: Poslanecká sněmovna neschvaluje a následující text státní závěrečný účet atd.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Nejsou proti tomuto postupu námitky.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování skončilo. Výsledek - pro 56, proti 87. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přestože nebyl přijat bod I., jsou zcela jistě hlasovatelné body II. i III. návrhu rozpočtového výboru, a proto navrhuji, abychom hlasovali o bodu II. návrhu rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna bere na vědomí a dále pak body arabská jedna až šest.

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou námitky. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 130 poslanců, proti 44. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní navrhuji hlasovat o bodu III. návrhu rozpočtového výboru a ptám se pohledem pana poslance Recmana, zda jeho návrh na oddělené hlasování se vztahoval i k arabským číslicím. (Ne.) To znamená rovnou hlasovat o bodu III. najednou, římská tři, arabská jedna a dvě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vymětal mě žádá, abych vás odhlásil, tomu samozřejmě nemohu odolat, takže jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci.

Přistoupíme k hlasování o bodu III. (Zpravodaj doporučuje.)

 

Je to hlasování 148 a já se táži, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 91, proti 87. Tento návrh nebyl přijat.

 

(Poslanci ověřují protokol o hlasování.) Hlásí se pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Pane předsedající, omlouvám se, tentokrát hlasovací zařízení selhalo mně. Žádám o revokaci a nové hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže zpochybňujete hlasování. Dám Poslanecké sněmovně příležitost, aby se k vaší námitce vyslovila.

 

Kdo souhlasí s námitkou Viléma Holáně? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 149 v tuto chvíli skončilo. Pro 153, proti pět.

 

Můžeme tedy přistoupit k opakovanému hlasování o usnesení rozpočtového výboru III.

 

Opakované hlasování má číslo 150 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovili 93 poslanci, proti bylo 88. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali - dovolte, abych to označil jako bod IV. - o návrhu pana poslance Recmana: Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nespokojenost za výrazné překročení schváleného deficitu státního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 67 poslanců, proti 72. Tato část návrhu usnesení nebyla přijata.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o bodu V. návrhu pana poslance Recmana, kde bychom jednotlivé návrhy označili body arabská jedna až pět, bude-li pan poslanec Recman souhlasit. Dovolte tedy, abych přečetl římská pět arabská jedna: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby Poslanecké sněmovně předložila střednědobý program obnovy území postižených povodněmi v roce 2002 včetně nástrojů k jeho uskutečňování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Názor pana ministra, názor zpravodaje?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nadbytečné u státního závěrečného účtu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 152. Kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 43 poslanci, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Římská pět arabská dvě: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby Poslanecké sněmovně předložila komplexní zprávu o postupu reformy veřejné správy a jejího přínosu pro snížení počtu pracovníků na všech stupních řízení a o promítnutí přenosu kompetencí do závazných limitů zaměstnanců a mzdových prostředků tak, aby již koncem roku 2003 bylo dosaženo snížení výdajů na státní správu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mohu-li jménem poslanců požádat o vyjádření pana ministra a pana zpravodaje?

(Ministr: Negativní stanovisko. Zpravodaj: Příslušné ke zcela jinému materiálu. Negativní stanovisko.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP