(16.40 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, uvedu pouze několik čísel z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přestože inflace za rok 2001 byla 4,7 %, výdaje na důchody stouply o 7,6 %, aniž se jejich reálná hodnota zvýšila. Výdaje na ostatní sociální dávky stouply o 8,63 %. Schodek na důchodovém účtu za rok 2001 činil 22,3 mld. korun. Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy sociální výdaje, tvoří 36 % celkových výdajů státního rozpočtu. Tato čísla se rok od roku zhoršují.

Vláda se bohužel nepokusila tento varující stav změnit. Koncepčně tedy svou práci nezvládla. Nezvládl ji bohužel ani pan ministr Špidla manažersky, což potvrzuje i příloha k tisku, a to stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval vybrané položky o celkovém objemu 4,1 mld. korun. Při tom zjistil porušení platných právních předpisů při hospodaření s majetkem státu a rozpočtovými prostředky kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v objemu 1,46 mld. korun. Při tom byly porušeny zákony o účetnictví, o finanční kontrole, o zadávání veřejných zakázek, o rozpočtových pravidlech, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, zákon o zaměstnanosti a překvapivě i zákoník práce.

Ve zprávě se například říká, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nestanovilo kritéria pro poskytování dotací, nevěnovalo dostatečnou pozornost předepsané kontrolní činnosti, chyběla patřičná dokumentace, atd. atd. Na obdobné nedostatky Nejvyšší kontrolní úřad upozornil již v předchozích dvou kontrolách, poprvé v roce 1999, a přesto k nápravě nedošlo. Zákon o zaměstnanosti byl porušen tím, že byly externě zajišťovány činnosti související s plněním jeho běžných úkolů. Zákon říká, že právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění úkolů vyplývajících z předmětů jejich činnosti zajišťovat vlastními zaměstnanci. Ministerstvo má odbor pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy, a přitom zadalo zakázku na 41 mil. korun ve věci týkající se Evropské unie.

Zaměstnavatelé jsou za stejné pochybení postihováni, obce jsou sankcionovány, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí zřejmě může dělat cokoliv. Několikrát jsme neúspěšně navrhovali zrušení tohoto ministerstvem porušovaného paragrafu, který nemá v Evropě obdoby, a ministr Špidla jej téměř hystericky bránil, a přitom teď jej sám porušuje.

Zpráva NKÚ potvrzuje, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí je nepředstavitelný nepořádek, že u 35 % kontrolovaných finančních prostředků byly porušeny právní normy. Domnívám se, že to nesvědčí o boji proti korupci a heslo "čisté ruce" je zřejmě zde uplatňováno jaksi naruby. Zřejmě není příliš důležité hlídat čistotu peněz, vydávaných peněz, ani jejich množství - hlavně že se peníze vydávají.

Z výše uvedených důvodů dávám návrh na zamítnutí projednávaného tisku. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Byla poslední, která byla přihlášena do všeobecné rozpravy. Ještě se hlásí pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane místopředsedo. Nebudu dlouho zdržovat sněmovnu svým projevem. Jenom mi dovolte, abych se trošku všeobecně nebo obecně podíval na kapitolu Ministerstva zemědělství.

Chtěl bych říci, že každý rok se snaží poslanci zemědělského výboru za ODS změnit systém rozdělování finančních prostředků do zemědělství tak, aby byla co nejvíce zajištěna jejich efektivita. Musím konstatovat, že každý rok marně, a bylo tomu tak i v roce 2001. Znovu musím říci, že struktura výdajů peněz daňových poplatníků stále hlouběji podkopává konkurenceschopnost českého zemědělství zvyšováním míry jeho závislosti na přerozdělovacích procesech a snižováním prostoru pro zdravou soutěž.

Zcela převážily takové pasivní tituly, jako je například udržování zemědělských pozemků. Tam můžeme konstatovat, že se jedná o více než 2,2 mld. korun, následky škod způsobených suchem 4,1 mld. korun, subvencování různých přebytků apod. Naopak jediný podpůrný titul otevřený všem hospodařícím a podnikajícím subjektům, tedy PGRLF, byl během roku 2001 zkrácen o více než půl miliardy korun. Několikrát a marně po tom voláme, že chybí dlouhodobé a nezaujaté zhodnocení efektivnosti podpůrných titulů. Je - konstatuji ironicky - pochopitelné, že pouhých šest tisíc úředníků Ministerstva zemědělství takový úkol nemůže zvládnout. A je otázkou, zda si Ministerstvo zemědělství vůbec přeje znát takové informace.

Vedle katastrofálně neefektivního hospodaření s většinou finančních prostředků jde také o vynakládání dalších finančních prostředků v rozporu se zákony podle několikanásobných zjištění NKÚ.

Tudíž i na základě těchto zásadních důvodů se připojuji k těm, kteří chtějí zprávu o závěrečném účtu zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, jsem trošku na rozpacích. Projednáváme státní závěrečný účet, ten můžeme buď schválit, nebo neschválit. Co máme zamítat?

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane místopředsedo, máte pravdu. Omlouvám se, takže neschválit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A paní poslankyně Páralová? Ptám se, zdali souhlasí s tím, co tady řekl pan poslanec Pešán, čili ne zamítnout, ale neschválit. Doporučujete, až se bude hlasovat po podrobné rozpravě, neschválit státní závěrečný účet? Děkuji za toto vyjasnění.

Tím jsme velmi pravděpodobně ukončili všeobecnou rozpravu. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Mám tady prozatím jedinou přihlášku a to je přihláška od pana poslance Recmana. Pan poslanec Gongol jako druhý.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení, které navrhuje poslanecký klubu KSČM, a ještě než to přednesu, bych vás chtěl seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM ke státnímu závěrečnému účtu, protože právě z tohoto stanoviska, ze závěrů, které učiním, potom vychází návrh usnesení, který přednesu.

Především chci říci, že poslanecký klub KSČM nepodpořil návrh státního rozpočtu na rok 2001, protože to nebyl rozpočet podle jeho představ, nenaplňoval v základních obrysech volební program komunistické strany.

Za druhé. Poslanecký klub chápe státní rozpočet a jeho plnění za rok 2001 vyjádřené ve státním závěrečném účtu České republiky jako výsledek politických dohod ČSSD a ODS, které za něj nesou plnou politickou odpovědnost. Komunistická strana Čech a Moravy a její poslanecký klub nemá důvod převzít politickou odpovědnost za jeho plnění a zařadit se tak po bok obou smluvně opozičních partnerů, to znamená ČSSD a ODS.

Za třetí. Vycházíme z toho, že některé dílčí věci, některé jednotlivé kapitoly státního závěrečného účtu je možno podpořit, ale jako celek poslanecký klub KSČM státní závěrečný účet České republiky za rok 2001 nepodpoří.

A nyní bych přednesl návrh usnesení a chtěl bych vás požádat o podporu jeho jednotlivých částí:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP