(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pokud jde o hospodaření územních rozpočtů, to skončilo v roce 2001 celkovým schodkem 11,2 miliardy korun, když kraje vykázaly přebytek ve výši 100 milionů korun a obce schodek 11,3 miliardy korun. Překročení rozpočtovaného schodku souvisí s výpadkem celkových příjmů ve výši 4,4 miliardy korun, zatímco výdaje nebyly čerpány ve výši 4,1 miliardy korun. Zadlužení územních rozpočtů dosáhlo výše 48,3 miliardy korun a oproti roku 2000 vzrostlo o 17,8 %.

Pokud jde o vývoj státních finančních aktiv a pasiv, situace byla následující. Státní finanční aktiva ke konci roku 2001 dosáhla výše 258 miliard korun a ve srovnání se začátkem roku poklesla o 17 miliard korun. Státní finanční pasiva naopak vzrostla o částku 55,7 miliard korun. Rozdíl mezi vykázanou výši státních finančních aktiv souvisí s aplikací nových rozpočtových pravidel.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji, aby návrh usnesení ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2001, jak jej předložila vláda, byl touto Poslaneckou sněmovnou přijat. Podle mých informací toto doporučení je v souladu s výsledky projednání závěrečných účtů kapitol v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Návrh projednal také rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 11/2, stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 11/1.

Ještě sdělím, že pan poslanec Martínek má náhradní kartu č. 8.

Poprosím zpravodaje výboru poslanec Miroslava Kalouska, aby nás informoval o jednání výboru nad tímto účtem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vláda České republiky předložila, jak jí zákon velí, do konce dubna roku 2002 návrh zákona o státním závěrečném účtu za rok 2001 do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna, jak již je její tradicí, v předvolebním čase se tímto návrhem zákona nezabývala a ponechala ho sněmovně, která vzešla z nových voleb. Vzniká tak mírně reziduální situace, kdy sněmovna vzešlá z nového volebního období projednává státní závěrečný účet z roku 2001.

Dovolte, abych vás informoval o tom, že na své čtvrté schůzi dne 25. září 2002 rozpočtový výbor po rozpravě, poté co projednal se zpravodaji jednotlivých výborů, které jsou garanty jednotlivých kapitol, přijal své 44. usnesení, které máte rozdáno na lavicích a které vám doporučujeme schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane předsedo. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásilo písemně sedm poslanců. Jako první dostane slovo Svatomír Recman, který by měl vystoupit za klub KSČM. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, páni ministři, vážená sněmovno, projednání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 považuji za jeden ze stěžejních bodů projednávaných v Poslanecké sněmovně, byť jde o historii starou devět měsíců. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o významný nástroj vlády, ale i Poslanecké sněmovny na ovlivňování života ve společnosti. Jedná se o velmi významný prostředek - a teď mám na mysli státní rozpočet a jeho vypořádání, to znamená státní závěrečný účet - k prosazování volebního programu politické strany a vlády, především však stran parlamentních.

Chci v úvodu upozornit a požádat sněmovnu o shovívavost, protože mé vystoupení k státnímu závěrečnému účtu bude obsáhlejší a komplexnější, jak bývá mým dobrým zvykem při projednávání těchto bodů v Poslanecké sněmovně.

V úvodu vystoupení bych chtěl poukázal na tři specifika, která spatřuji ve vztahu k tomuto sněmovnímu tisku č. 11.

Tím prvým specifikem je, že státní rozpočet na rok 2001 předložila do Poslanecké sněmovny vláda premiéra Zemana a ta je také zodpovědná za jeho plnění či neplnění. Jeho obhajobu před poslanci zde v této místnosti, jak už vzpomenul i předseda rozpočtového výboru, však provádí vláda nová, vláda vzešlá z červnových voleb letošního roku do Poslanecké sněmovny.

Druhou specifikou, která vyplývá z toho, že předkládá státní závěrečný účet nová vláda, je, že mé výhrady, připomínky nebo i podněty jsou směřovány právě k vládě minulé, k vládě ČSSD, nikoli k současné vládě. Zde spatřuji určitý projev diskontinuity.

Třetí specifikum - a to, řekl bych, určitý projev kontinuity - spatřuji v tom, že v obou vládách byla dominantní Česká strana sociálně demokratická, ať již jako opozičně smluvní partner, nebo jako partner koaliční. Řekl bych, že i v personálním obsazení je určitá kontinuita - poslední ministr financí ve vládě premiéra Zemana je členem i kabinetu premiéra Špidly, byť přešel na jiný post, to znamená z Ministerstva financí na resort Ministerstva průmyslu a obchodu. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by byl přítomen, mohl by na řadu věcí rovněž reagovat a aktivně vystoupit.

Vážené kolegyně a kolegové, v mém vystoupení se zaměřím na čtyři oblasti. První oblastí je hodnocení ekonomického vývoje České republiky za rok 2001 z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy. Je to určitá polemika s hodnocením, které zde přednesl ministr financí, které je obsaženo ve svazku B. V druhé části budu hovořit k výsledku hospodaření státního rozpočtu, jak ho publikuje vláda ve svazku C. Ve třetí části bych se chtěl dotknout některých problémů, které se týkají výše státních finančních aktiv a státního dluhu. Ve čtvrté části bych přednesl především v podrobné rozpravě návrh na usnesení.

Nyní mi dovolte, abych přednesl hodnocení ekonomického vývoje České republiky v roce 2001. Hodnocení vývoje opírající se o poměřování výsledků veřejných rozpočtů a dalších makroekonomických údajů s vývojem hrubého domácího produktu obsažené ve zprávě k státnímu závěrečnému účtu je již v některých bodech překonáno. Vychází totiž z původních statistických dat, která byla v polovině června tohoto roku zpřesněna. Změny se týkají let 1998 - 2001 a došlo k nim především v důsledku další harmonizace metod propočtů s evropským systémem účtů. Rozsah změn ukazuje skutečnost, že objem hrubého domácího produktu v běžných cenách byl v jejich důsledku v roce 2000 zvýšen o 25,2 miliardy, což je o 1,3 %, a v roce 2001 o 11,7 miliardy, to znamená o půl procentního bodu.

Nové údaje zpochybňují jednoznačný závěr zprávy, kterou nám předložila vláda, že vliv ekonomického ochlazení v zemích hlavních obchodních partnerů se v roce 2001 v ekonomice České republiky plně neprojevil. Zde mám na mysli citaci ve svazku B na straně 1.

Místo dříve ohlašovaného zrychlování dynamiky, a to původní index HDP ve srovnatelných cenách v roce 1999 byl 99,6 %, v roce 102,9 %, v roce 2001 103,6 %, se podle posledních údajů tempo růstu HDP udrželo v letech 2000 a 2001 na stejné úrovni, to znamená 103,3 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP