(15.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Walter Bartoš a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu pan poslanec Václav Pícl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 947/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Písemně se přihlásil pan poslanec Pavel Suchánek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych přednést jednu legislativně technickou úpravu. V mém pozměňovacím návrhu je pod písmenem C mylně uvedeno v odstavci 6 znění: "příspěvek podle § 5 atd". A mělo zde být uvedeno "příspěvek podle odstavce 5", ne paragrafu. To je jediná změna, kterou přednáším. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedla opravu chyby, která vznikla při přepisu k tisku 947/3, což jsou pozměňovací návrhy k tisku 947, to znamená k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990, ve znění pozdějších zákonů, tedy zákon o státní správě a samosprávě.

Na straně 15 u mých pozměňovacích návrhů pod písmenem D se číslovka "947/2" nahrazuje číslovkou "947", tedy číslem tisku. Zdůvodnění: Jedná se o pozměňovací návrhy, které jsem přednesla k návrhu zákona, tedy k tisku 947, a při přepisu došlo k chybě, bylo nesprávně uvedeno číslo tisku 947/2, což je pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Moje pozměňovací návrhy se týkají zrušení bodů tak, jak je to uvedeno v tisku 947, bodů 1, 2, 3, 4 a 8, které se vztahují k příslušným paragrafům, nikoliv tedy zrušení těchto paragrafů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Pan zpravodaj rovněž nechce vystoupit. Přesto poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Nejdříve by se mělo hlasovat tak, jak návrhy byly podávány, to znamená o návrzích výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s výjimkou bodu A1, protože tento bod pojednává o názvu zákona, takže tento název bychom měli odsouhlasit až na konci. Takže bychom hlasovali o návrzích A2 a A3. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny jako pozměňovací návrhy poslance Pícla, a o všech těchto návrzích bychom hlasovali jako o celku, to znamená, že bychom se přenesli až na stranu 15. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které podal pan poslanec Suchánek. Před jednáním mě pan poslanec Suchánek požádal, abychom hlasovali zvlášť o dvou návrzích, tedy o bodu 5 a 6, o každém zvlášť. Potom bychom hlasovali jednotlivě o návrzích paní poslankyně Svobodové pod písmenem D, pak jednotlivě o pozměňovacích návrzích, které dala poslankyně Šojdrová, pod písmenem E. Poté jsou pozměňovací návrhy pana poslance Bartoše pod písmenem F, také jednotlivě. A na konci nebo na začátku, to záleží na vás, jak se rozhodnete, bychom odhlasovali legislativně technické úpravy, které byly dány již v tomto třetím čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Musím se vám přiznat, že nevím, jestli máme stejný tisk, ale já tady nemám pozměňovací návrhy pana poslance Pícla.

 

Poslanec Václav Pícl: Začínají na straně 2 dole.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je celý souhrn těchto návrhů?

 

Poslanec Václav Pícl: Pozměňovací návrhy pana poslance Pícla jsou od strany 2 do strany 14. Navrhuji je hlasovat jako celek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má někdo něco k navržené proceduře? Paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane předsedající, mám dva návrhy. Za prvé prosím, aby v prvním bloku hlasování o návrzích pod bodem A bylo u bodu A3 nejprve hlasováno o bodu EII, který je alternativou k tomuto návrhu. Druhý návrh se týká bodu BIII. Navrhuji zde hlasovat o bodu pod arabská 1 bod 2 zvlášť.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, přiznám se vám, že pod písmenem E vašich návrhů jsou pozměňovací návrhy k tisku 947. Arabská 2 v článku 1 se vkládá nový bod, který podle mě není alternativou k návrhu, který vznikl z usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Václav Pícl: Je to pod bodem římská II, pozměňovací návrhy: 1. Bod 3 zní: 3. Vkládá se nový článek římská II. Je to úplně poslední na straně 15. Podle legislativy je to v rozporu s A3. Je tedy možné vyhovět paní poslankyni, aby se nejdříve hlasovalo o jejím návrhu EII, a poté, pokud nebude přijat, bylo hlasováno o návrhu výboru, tedy A3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, již jsem si to s paní navrhovatelkou také vyjasnil. Je to zpřesnění procedury.

 

Poslanec Václav Pícl: Ještě bych rád upozornil, že pokud budou v kolizi některé body, které budeme hlasovat, tak před hlasováním budu upozorňovat, které body se schválením těchto návrhů stávají nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo další má návrh nebo připomínku k proceduře hlasování o tomto návrhu zákona? Pokud tomu tak není, tak tuto proceduru odsouhlasíme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Pan zpravodaj si tyto změny od paní kolegyně Šojdrové poznačil.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 159 poslanců pro 148, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé návrhy a stanoviska, budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Pícl: Nejprve bychom hlasovali o návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod písmenem A2.

Moje stanovisko je kladné. (Stanovisko navrhovatele je rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 159 poslanců pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Pícl: Teď bychom hlasovali o návrhu, který je na straně 15 - EII, návrh paní poslankyně Šojdrové.

Moje stanovisko je neutrální. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 159 poslanců pro 83, proti 69. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP