(14.30 hodin)
(pokračuje Pejřil)

Co však nás čeká dále?

Rád bych vzpomněl na návrh zákona, který byl navrhován v roce 1999, kdy finanční rozpočet instituce veřejného ochránce práv byl plánován na 30 milionů korun ročně. Nyní, na rok 2002, byl navrhován téměř trojnásobný rozpočet. V roce 1999 v návrhu zákona bylo navrhováno 40 zaměstnanců. Nyní pracuje na úřadě téměř dvojnásobek zaměstnanců.

Počet podnětů roste. Je to dáno množstvím nekvalitních rozhodnutí na různých úrovních, či lidskou vlastností přenášet řešení problémů na jiná bedra? Je sice dobré znát statistické údaje o podnětech, ale - podle jakého klíče jsou vybírány případy k řešení?

Pan ochránce veřejných práv ve svém vstupu mluvil o reformě veřejné správy a již nyní signalizuje, že těch podnětů bude víc. Proč? Pravděpodobně reforma veřejné správy není až tak dobrá, jak si někteří z nás myslí.

Na jednom setkání ombudsmanů prý australský ochránce práv řekl: Práce ombudsmana se skládá ze zabíjení much. Jednou za čas však musí zastřelit lva. Pro našeho veřejného ochránce práv pana doktora Motejla ten lev ještě čeká.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které mám avizovanou přihlášku pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poprosil bych pana zpravodaje, aby sledoval návrhy pana poslance Exnera v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já mu dám návrhy i písemně.

Dámy a pánové, jak jsem avizoval ve všeobecné rozpravě, chci navrhnout doplnění usnesení, jak ho navrhl petiční výbor ve svém usnesení č. 292.

Za prvé bych chtěl legislativně technicky fakticky podotknout, že výbor projednával informaci veřejného ochránce práv o činnosti, avšak předložena byla Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001. Tudíž si myslím, že i v navrženém usnesení je potřeba nevzít na vědomí informaci, ale Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001. Navrhuji tedy tuto legislativně technickou úpravu.

Za druhé navrhuji, aby text navržený výborem byl po slovech "Poslanecká sněmovna Parlamentu" označen jako I. a aby byl doplněn bod II., který zní: "doporučuje vládě České republiky projednat Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 a zvážit využití podnětů v ní obsažených."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana kolegy Motejla, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Udílím vám slovo, pane ombudsmane.

 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl těm, kteří vystoupili v rozpravě, jak obecné, tak zvláštní, poděkovat za projevený zájem. Dovolím si požádat o shovívavost s tím, že na některé ty náměty si dovolím reagovat.

Já od počátku stojím na velikých rozpacích, jakým způsobem naplnit ustanovení a smysl zákona o informování veřejnosti. Zákon mně totiž na jedné straně ukládá v § 7, dá se říci, absolutní mlčenlivost o okolnostech, kterých seznám z výkonu této funkce. A je to do jisté míry logické, protože se na mě skutečně obracejí lidé často silně emocionálně podráždění svou situací, sdůvěřují se mi s věcmi téměř na úrovni, řekl bych, jakési advokátské důvěrnosti. Chtějí ode mě, abych se za jejich práva bral, téměř jako bych byl jejich zástupce. Na straně druhé zákon v tomto případě, řekl bych zcela netradičně, mně vlastně dává i nejvyšší sankční prostředek v § 20, v případě, kdy všechna předcházející snažení o zprostředkování nápravných opatření selžou, abych buďto informoval Poslaneckou sněmovnu, nebo veřejnost.

Zůstává tedy skutečně problém, že těžko mohu o konkrétních věcech informovat veřejnost ve stadiu, kdy ta konkrétní stížnost je pouze předmětem šetření nebo kdy v průběhu tohoto šetření dojde k vyřešení případu, ať již tím, že se zjedná náprava v té věci, nebo tím, že se ukáže, že stížnost je méně důvodná nebo zcela bezdůvodná.

Za této situace jsem tedy nucen volit systém, který jsem zvolil v případě této zprávy, kterou tedy podávám jako zprávu souhrnnou, s uvedením konkrétních případů, s maximální anonymizací jejich obsahů. Předpokládám, že budu postupovat tak i nadále, snad s tím rozdílem, že se pokusím některé ty pasáže zprávy, která je dneska už k dispozici na internetu, postupně a průběžně publikovat v odborných časopisech.

Pokud se týká pana poslance Pejřila, chci vás ubezpečit, že v současné době skutečně neuvažuji o rozšíření personálního vybavení, kapacit nebo o jakémkoli zatížení státního rozpočtu dalšími požadavky, když se podařilo materiálně kancelář zcela moderně a na vysoké úrovni vyplnit. A prakticky v nejbližších letech nelze předpokládat jakoukoliv potřebu zvýšených nákladů na provoz kanceláře z hlediska investičně provozní stránky. A jsem také přesvědčen o tom, že se mi podařilo vybudovat solidní kolektiv spolupracujících právníků, který by měl, nedojde-li k nějakým rapidním změnám v množství stížností, úkoly, které kancelář dneska řeší, uspokojivě zvládnout.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ombudsmane. Táži se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem i on. Nehodlá vystoupit.

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu usnesení. Já požádám pana zpravodaje, aby nám předložil návrh usnesení včetně pozměňovacích návrhů, které přednesl pan poslanec Exner.

 

Poslanec František Pejřil: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, k tomuto bodu vystoupili dva poslanci, z nichž pan poslanec Exner navrhuje změnu v II.

Navrhuji, abychom hlasovali o legislativně právní věci v I., kdy petiční výbor navrhoval projednat Informaci veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001, kdežto návrh pana poslance Exnera, který je správnější, znamená projednat Souhrnnou zprávu ochránce práv o činnosti za rok 2001. A poté bychom hlasovali o II., kdy petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001." Pan poslanec Exner navrhuje, aby bod II. zněl: "doporučuje vládě České republiky projednat Souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 a zvážit využití podnětů v ní obsažených."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych požádal všechny kolegyně a kolegy, aby se ztišili, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

Já, pane kolego, mám před sebou materiály a poznámky, a usnesení petičního výboru neschvalujeme jako celek I, II, III, IV, ale schvalujeme pouze návrh doporučení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001.

Pan kolega Exner k tomu dodává ještě II. Pan kolega Exner se přesto hlásí. On chce úplně jiné znění usnesení, než jaké navrhl petiční výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP