(12.20 hodin)

Poslanec Michal Lobkowicz: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Popis situace Západoevropské unie a činnosti delegace českého Parlamentu do Západoevropské unie jste dostali písemně, proto jen dvě krátké poznámky.

Západoevropská unie právě prochází velmi dynamickou změnou, kdy velká většina její agendy je předávána Evropské unii a kdy sama Západoevropská unie hledá své místo v celkové architektuře bezpečnostní a obranné politiky v Evropě. Z toho vyplývá také specifické postavení České republiky a dalších kandidátských zemí, zemí, které kandidují do Evropské unie, protože na jedné straně chtějí hrát roli v Západoevropské unii a chtějí také posilovat roli zemí, které dosud nejsou plnoprávnými členy Evropské unie v evropské bezpečnostní architektuře, na druhou stranu jejich výhled, jejich aspirace je taková, aby evropská bezpečnostní politika nebyla rozmělňována.

Z tohoto důvodu postavení českých delegátů také vyžaduje a bude i v budoucnu vyžadovat sledování vývoje celkové evropské bezpečnostní architektury a také značnou míru diplomacie při vystupování na mezinárodních fórech v rámci Západoevropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, delegace navázala na činnost předcházející delegace v předcházejícím volebním období. Připomínám, že Česká republika považuje Středoevropskou iniciativu za pružnou a neinstitucionalizovanou regionální iniciativu vhodnou pro vzájemnou výměnu názorů na otázky míru a stability v Evropě. Je významná tím, že poskytuje prostor pro diskusi mezi členskými státy Evropské unie, státy, které vyjednávají svůj vstup, i státy, které o vstup do unie prozatím neusilují nebo se chystají usilovat v pozdější době. Členy jsou Itálie a Rakousko, za Evropskou unii pak sedm kandidátských zemí a osm států, o kterých jsem právě mluvil.

Členství v SEI je zajímavé zejména pro země, které bezprostředně neusilují o členství v Evropské unii, protože jim to dává příležitost k jakési vzdálené přípravě. Nicméně i pro ostatní členy je členství zajímavé ve smyslu navazování ekonomického partnerství. Důležitá jsou např. ekonomická fóra, která se organizují při setkání zástupců členských zemí.

Středoevropská iniciativa má také svou složku exekutivní. Jednou ročně se setkávají předsedové vlád, dvakrát ročně ministři zahraničních věcí, a na jejich schůzích se projednávají i doporučení přijatá na závěr setkání parlamentních delegací. Při Středoevropské iniciativě pracuje řada odborných pracovních skupin - pro zemědělství, civilní obranu, pro boj proti organizovanému zločinu, kulturu, vzdělávání, informatiku atd.

Politické debaty se v průběhu dvanácti let, co Středoevropská iniciativa existuje, přesunuly z diskusí o středoevropském prostoru do diskusí o západním Balkánu, zejména byly diskuse iniciativní v době vypuknutí kosovské krize, ale týkaly se i Makedonie, Albánie, zemí, kam směřovala velká migrační vlna. Loňská zasedání se samozřejmě zabývala také důsledky pro bezpečnost zemí, které se objevily zejména po útoku na New York.

Připomínám, že v delegaci pracovalo pět poslanců a tři senátoři. Vystupovali vždy aktivně na všech setkáních parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy. Zejména byl důležitý rok 1999, ve kterém Česká republika byla předsednickou zemí Středoevropské iniciativy. V té době také organizovala různé semináře. Je to příležitost, abych poděkoval ostatním členům parlamentní delegace.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již vystoupili všichni předsedové, ptám se, zda se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Kalousek se hlásí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji, kolegyně a kolegové, ale neměl jsem v úmyslu vystupovat, ale rád bych předešel nedorozumění.

V okamžiku, kdy mluvila předsedkyně stálé delegace Rady Evropy paní kolegyně Vlasta Štěpová, společně s řadou dalších kolegů jsem hlasitě tleskal. Vzhledem k atmosféře ve sněmovně však tento potlesk byl vykládán různým způsobem.

Aby tedy nedošlo k nedorozumění, chci zcela explicitně říci, že tímto potleskem jsem mínil hlubokou úctu a upřímné poděkování za práci, kterou paní poslankyně v Radě Evropy vykonala, za práci, která zůstala zcela mimo mediální pozornosti médií typu Respekt či Mladé fronty, přesto, či snad právě proto, pro pozice v České republice znamenala strašně moc.

Nyní tedy využívám této příležitosti, abych i verbálně, nikoli potleskem, vyjádřil svůj upřímný dík a hluboké poděkování za práci, kterou paní kolegyně Štěpová v Radě Evropy učinila pro Českou republiku. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se připojit k uznání, které tu přede mnou provedl pan kolega Kalousek, a myslím si, že fakt, že jsme měli místopředsedkyni Parlamentního shromáždění Rady Evropy, je významný a že byl nedoceněn v naší politické veřejnosti. A bohužel byl nedoceněn i tím, že paní poslankyně Štěpová už nemůže, nemyslím zrovna v této, ale v jiných aktivitách Parlamentního shromáždění Rady Evropy pokračovat.

Říkám to proto, že to souvisí s něčím, co považuji za určitý znak nedospělosti naší politické scény: že se nedoceňuje moment kontinuity určitých činností a zejména kontinuity určitých činností našich poslanců nebo senátorů v zahraničních delegacích a v zahraničních institucích. V tomto shromáždění můžeme střídat své členy každé volební období bez jakýchkoliv problémů. Bez problémů to není, ale prostě běžně se to jako problém vůbec nepřipouští a nebere. V zahraničních institucích je to jiné. Pokud se tam nevytvoří určité kontakty, tak nově příchozí tam nemá žádnou šanci pro stát, který reprezentuje, něco udělat.

Říkám to tedy proto, že si nemyslím, že toto shromáždění, jak tu jsme teď, v tomto relativně prořídlém počtu a nevýhodném čase, v tom něco významného udělá, ale nepochybně část z nás tu bude i po volbách a měli by myslet i na to, aby politická parlamentní scéna dozrála i v tomto ohledu, že budeme dbát více na pozice, které máme v zahraničních institucích, a pozice jsou spojeny samozřejmě s lidmi, kteří je vykonávají.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená nepřítomná vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, vždycky se říká, že do třetice všeho dobrého i zlého. Protože jsme s paní poslankyní Štěpovou na jiném poli dost úzce spolupracovali, chtěl bych říci, že si vysoce vážím jejího zastupování České republiky v orgánu, kde byla jedním z nejvyšších zástupců, a vystoupení pana profesora Jičínského beru spíše jako sebekritiku dnešní vládnoucí sociální demokracie.

Chápu, jistě, každá strana má určité vnitřní mechanismy, jak nominovat kandidáty do dalšího období. Je to problém a každá strana by se s tím měla svým způsobem vyrovnat. Domnívám se, že vedle Rady Evropy jsme měli ještě několik významných delegací, kde vedle předsednické funkce, které jsme se zhostili zřejmě velice slušně, naši poslanci velmi dobře reprezentovali.

Chtěl bych se vrátit k vystoupení pana kolegy Zahradila, s jehož obsahem souhlasím. Vystoupení se týkalo naší delegace, která jednala s Evropským parlamentem v rámci společného výboru. Domnívám se, že nejen jeho, ale i řadu dalších kolegů zarazila principiální neinformovanost většiny poslanců, dokonce i rakouských a německých, o České republice a jen velmi útržkovité znalosti těchto našich kolegů o problematice, která se u nás řeší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP