(11.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní jsme u avizovaného bloku C8 - C11.

(Ministr nedoporučuje, zpravodaj výrazně doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 136. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 87, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy pod bodem C, bod D byl stažen. Dostáváme se k legislativní změně, kterou doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 137. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 159, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, potom o doprovodném usnesení. (Ministr i zpravodaj doporučují.)

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 49/1977 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1264, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 138. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti.

Z přítomných 169 pro návrh 169, proti nikdo.

 

Blahopřeji, pane zpravodaji a ministře, k tak absolutnímu množství hlasů.

Nyní prosím o uvedení návrhu doprovodného usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Návrh doprovodného usnesení, které bylo přijato v hospodářském výboru, zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby personální náročnost Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod včetně provozních nákladů nebyla řešena extenzivně, ale na úkor systemizovaných míst a provozních nákladů Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva obrany.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O tomto usnesení rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 139. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 90, proti 55. Konstatuji, že s návrhem doprovodného usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Před námi je bod

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1267/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok. Volám k témuž stolku zpravodaje hospodářského výboru Karla Vymětala. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1267/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl jednu legislativní úpravu u mého pozměňovacího návrhu pod písm. D, a to slova "dnem 1. července 2002" nahradit slovy "dnem, v němž se stane ratifikovaná vyhlášená Úmluva o udělování evropských patentů pro Českou republiku závazná". Domnívám se, že se jedná o legislativní úpravu, protože se tím význam pozměňovacího návrhu nemění, jen se upravuje na základě změny, kterou provedl Senát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, mám jedinou legislativně technickou připomínku. Když se podíváte na písm. B a "a", navrhuji změnit "k návrhu zákona" na "k názvu zákona".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je to změna k názvu zákona.

Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v zastoupení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu kolegy Grégra se vyslovit k tomuto návrhu, a to takto:

15. 3. vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas s přístupem ČR k mnichovské Úmluvě o udělování evropských patentů. Byl to sněmovní tisk 995. Poté 9. 4. schválila Poslanecká sněmovna zákon, jímž účinnost provedení úmluvy v českém právním řádu stanovila na den, kdy úmluva pro Českou republiku vstoupí v platnost. Byl to sněmovní tisk 1019.

Podstatou pozměňovacího návrhu kolegy Doležala je nikoli odstranit legislativní vadu, která byla obsažena v prvním zákonu, ta byla již odstraněna schválením tisku 1019, ale obejít obě usnesení Poslanecké sněmovny schválená v průběhu bezprostředně předcházejících schůzí, bez ohledu na to, že by tak došlo k naprosto nestandardnímu a bezprecedentnímu postupu projednávání mezinárodní smlouvy Poslaneckou sněmovnou. Přijetím pozměňovacího návrhu by nastala v českém právním řádu absurdní situace. Česká republika by byla vázána právy a povinnostmi z mezinárodní smlouvy, která je pro ni platná, avšak jejich skutečná realizace by byla jiným zákonem vyloučena. Odložení účinku smlouvy, s níž Poslanecká sněmovna vyslovila již souhlas zákonem, který se navíc evropských patentů přímo netýká, by mělo závažné mezinárodně politické důsledky a z věcného hlediska by naopak zhoršilo ekonomické podmínky a postavení tuzemských podnikatelských subjektů před vstupem do unie. Z toho důvodu nedoporučuji, aby návrh kolegy Doležala byl přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj. Prosím opět o klid v sále.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak to někdy dopadá, když do zákona, který projednáváme, se začínají přidávat zákony naprosto nesouvisející, dokonce v tomto případě si myslet, že lehce průchodná norma snese jakékoli změny dalších zákonů. Jak je vidět, i v podrobné rozpravě se budeme bavit nikoli o předmětu vládního návrhu novely zákona o padělcích a nepovolených napodobeninách, ale diskutujeme o zákonu na ochranu průmyslového vlastnictví.

Chtěl bych zde znovu zopakovat, když jsme projednávali novelu zákona na ochranu průmyslového vlastnictví - evropský patent není Evropská unie. Nechápu, proč se to pořád dává do souvislosti. Evropský patent je samostatná mezinárodní smlouva, která žije svým samostatným životem, spojuje evropské státy a nemá v zásadě nic společného s Evropskou unií, pouze to, že jde o evropské státy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP