(11.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Prvním z již jmenovaných je bod

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1243/ - třetí čtení

 

Prosím, aby v zastoupení pana ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra zaujal místo pan ministr Schling a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Patočka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1243/3.

Otevírám rozpravu. Z postoje pana ministra Schlinga u řečnického pultu soudím, že v této rozpravě vystoupí jako zástupce navrhovatele.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom velmi stručně uvést tento návrh a vyslovit se k některým pozměňovacím návrhům. Návrh byl projednán v hospodářském a rozpočtovém výboru a většina návrhů přijatých v obou těchto výborech vylepšuje předložený návrh zákona. Se všemi pozměňovacími návrhy hospodářského výboru mohu vyslovit souhlas. Rovněž souhlasím s pozměňovacími návrhy rozpočtového výboru uvedeným pod body 1 a 4.

Jak jsem již uvedl ve druhém čtení, nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, uvedenými pod body 2, 3 a 5, které se týkají vypuštění ustanovení umožňujících EGAP a České exportní bance zakládat dceřiné společnosti pro oddělení komerční činnosti od činnosti se státní podporou.

Naopak souhlasím s pozměňovacími návrhy poslance Patočky, které k této problematice přednesl ve druhém čtení a které jsou uvedeny v části C. Tyto pozměňovací návrhy zpřesňují ustanovení týkající se zakládání dceřiných společností tak, aby již nebylo pochyb o účelu jejich zařazení do tohoto zákona, a děkuji za ně.

Nesouhlasím také se začleněním dvou přímých novel týkajících se zákona o dani z příjmu a zákona o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmu. Obě tyto novely s tímto návrhem zákona věcně nesouvisí. A vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. euronovelu, bylo by těžko zdůvodnitelné při jednání v příslušných orgánech EU, pokud by bylo schválení tohoto zákona oněmi pozměňovacími návrhy zkomplikováno či znemožněno. Považuji za příhodnější začlenění těchto novel do tisku 1267 tak, jak je ve druhém čtení k tomuto tisku přednesl poslanec Macháček.

Pokud jde o účinnost, jak jsem již uvedl, souhlasím s návrhem hospodářského výboru, to je s nabytím účinnosti dnem vyhlášení. Důvodem je skutečnost, že je nezbytné zajistit časový soulad s dalšími právě projednávanými zákony na této schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj chce také vystoupit? Zůstaňte tedy zatím ještě na místě. Kdo se další hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu zpravodaji, respektive ho požádám, aby nás seznámil s procedurou, podle které budeme hlasovat. Poté bude přednášet jednotlivé návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, shrnuji. Jsou zde tři skupiny pozměňovacích návrhů. Pod skupinou A jsou čtyři návrhy hospodářského výboru. Pod skupinou B je sedm pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru. Pod skupinou C jsou mé dva pozměňovací návrhy, které upravují body 2, 3 a 5 rozpočtového výboru.

Nyní navrhnu, pane předsedající, proceduru hlasování. V prvním hlasování bychom měli usnesení číslo jedna rozpočtového výboru. Tím by bylo nehlasovatelné, protože formou totožné usnesení je usnesení číslo jedna hospodářského výboru. Za druhé navrhuji hlasovat o bodech 2 a 3 mého pozměňovacího návrhu. Tím by byly nehlasovatelné body číslo 2, 3 a 5 rozpočtového výboru. Pokud by tento návrh nebyl, hlasovali bychom zpětně o rozpočtovém výboru. Jako čtvrté hlasování bychom hlasovali o bodu číslo čtyři rozpočtového výboru, čímž by byl nehlasovatelný bod číslo 3 hospodářského výboru. V pátém hlasování bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru číslo 6. To je to, co hovořil pan ministr Schling, to je část, která věcně s touto materií nesouhlasí. V šestém hlasování bychom hlasovali o usnesení hospodářského výboru číslo 2. Sedmé hlasování by bylo o usnesení hospodářského výboru číslo 4, které se týká účinnosti, a to by vlastně bylo konkurenční s usnesením číslo 5 rozpočtového výboru. Jako poslední, osmé hlasování by byly případné legislativně technické úpravy.

To bylo vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za navrženou proceduru. Kdo má k tomu připomínky? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Domnívám se, že pan zpravodaj rozpočtového výboru navrhl zcela zbytečně dosti komplikovanou proceduru. Domnívám se, že je možné proceduru volit tak, že se bude hlasovat jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích pod bodem A. Potom je možno hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod bodem C, a potom už zbude hlasování třetí o pozměňovacích návrzích pod bodem B6 a B7 dohromady. A můžeme celý zákon odhlasovat jednoduše třemi hlasováními.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsem velkým příznivcem jednoduchých metod a postupů, takže jestli pan zpravodaj nebude zásadně protestovat a nebude námitek z pléna, tak zvolíme tento postup. (Zpravodaj s tím souhlasí.) Je to hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A, druhé hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem C a na závěr jedno hlasování o B6 a B7 dohromady. Je námitka z pléna? Není. Budeme postupovat tímto způsobem.

Prosím tedy nejprve o stanoviska k pozměňovacích návrhům pod písmenem A.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 pro návrh 156, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o pozměňovacích návrzích pod písmenem C.

(Zpravodaj doporučuje. Předkladatel doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 119, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zbývá hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích B6 a B7 dohromady.

(Zpravodaj nedoporučuje. Předkladatel nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 176 pro návrh 2, proti 159. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecké sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1243, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP