(16.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Tento návrh byl po prvém čtení projednán hospodářským výborem a výborem pro evropskou integraci. Byl zpracován na základě nařízení Rady Evropských společenství č. 3295/1994 z 22. prosince 1994, a důležité je to, že se tímto nařízením stanovují opatření týkající se propouštění do společenství a vývozu a zpětného vývozu zboží, které porušují určitá práva duševního vlastnictví. Současně jsme vycházeli ze znění nařízení 241/1999 a nařízení komise 1367/1995, která rovněž stanovují opatření s cílem zakázat volný oběh, vývoz, zpětný vývoz ze společenství a propouštění padělků a nedovolených napodobenin do režimů s podmíněným osvobozením od cla do společenství.

Byly také odstraněny některé nedostatky, které bránily oprávněným osobám podat žalobu u civilního soudu, protože jim celní úřad nesměl podle stávající legislativy poskytnout potřebné údaje o deklarantovi, případně o příjemci nebo odesilateli zboží. Nově se rovněž navrhuje, obdobně jako je tomu např. v rakouském právu, aby i celní úřady v nesporných případech v řízení o přestupku nebo správním deliktu podle tohoto zákona mohly rozhodnout, zda jde o padělek, nebo nedovolenou napodobeninu, a rozhodování o žádostech bylo svěřeno jen jednom orgánu celní správy, v našem případě Celnímu ředitelství Hradec Králové.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a žádám vás o propuštění tohoto návrhu do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Iniciativně ho projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1267/1 resp. 2. Opět můj zrak směřuje doleva na pana poslance Karla Vymětala, kterému uděluji slovo jako zpravodaji hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás informoval o projednání vládního návrhu zákona v hospodářském výboru. Hospodářský výbor se shodl na tom, že předložená novela vládní je technickou normou, která reaguje na potřeby praxe po jakési době existence tohoto zákona, a reaguje dobře. Já musím s lítostí říci, že jsme objevili při jednání hospodářského výboru kardinální chybu ve vládním návrhu, a sice v článku 1 u bodu 2, který se, jak vláda předložila návrh, jevil naprosto nesrozumitelný - tak po vyjasnění jsme zjistili, že na začátku nového navrženého textu chybí čárka. To je vidět, jak čárka může mít ohromný význam, a hned je všechno jasné. To je první pozměňovací návrh hospodářského výboru, nesmírně důležitý.

Jinak jsme se zabývali také účinností. Účinnost bylo třeba posunout u tohoto zákona, a sice z 1. července, což není možné legislativním procesem stihnout, na 1. září 2002.

Dámy a pánové, hospodářský výbor vám doporučuje, abyste předloženou novelu schválili ve znění pozměňovacích návrhů hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Za výbor pro evropskou integraci nás o jeho jednání bude informovat pan kolega Josef Krejčí.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený vládní návrh na své 57. schůzi konané 11. dubna tohoto roku. V tisku 1267/2 jste obdrželi příslušné usnesení výboru pro evropskou integraci. Uvedeným dokumentem je doporučeno Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku. Proto ji končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Macháčka. Má slovo. Poté pan poslanec Vymětal Karel.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi vás na zhruba 15 minut zdržet předčítáním pozměňovacích návrhů k tomuto tisku.

Přiznám se, že jsem veden snahou, abychom dokázali sladit to, co v českém právu by sladěno být mělo. V tuto chvíli se mi jedná o změnu, kterou budu později navrhovat, zákona o daních z příjmů a zákona o zjištění základu daně z příjmů ve vztahu k již přijatému zákonu o účetnictví. Dovoluji si přednést sérii pozměňovacích návrhů.

a) Navrhuji změnu k návrhu zákona, tak jak je předložena v Poslanecké sněmovně, a sice, že by se ve stávajícím textu návrhu zákona doplnila slova: "Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů".

b) Před článek I se vkládá text: "Část první: Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů".

c) Před článek IV se vkládají nově části druhá a třetí.

"Část druhá: "Změna zákona o daních z příjmů".

Článek IV. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. p) se slovo "investičního majetku", odvolávka 20, nahrazuje slovem "majetku".

2. V § 5 se doplňuje odst. 9, který zní:

"Odstavec 9: Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištěná pro účely daně dědické anebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem."

3. V § 7 se doplňuje odstavec 15, který zní.

"Odstavec 15: Poplatníci s příjmy podle odstavce 2 mohou pro účely tohoto zákona účtovat o příjmech a výdajích v soustavě jednoduchého účetnictví."

4. V § 8 odst. 6 se slova "cenu pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cenu".

5. V § 10 odst. 5 se slova "cena pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cena", slova "ceny pořízení" se nahrazují slovy "pořizovací ceny" a věta druhá se nahrazuje větou, která zní: "U příjmů z postoupení pohledávky nabyté postoupením darem nebo děděním je výdajem hodnota pohledávky."

6. V § 10 odst. 7 se slova "ceny pořízení" nahrazují slovy "pořizovací ceny".

7. V § 17A písm. d) zní:

"d) účetní období, odvolávka 20, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP