Stenografický zápis 49. schůze, 9. května 2002


(Schůze zahájena v 10:04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


112. Návrh zákona o finančním arbitrovi /sněmovní tisk 1097/3/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Senátor Adolf Jílek


113. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 1102/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Milan Zuna
Senátor Jaroslav Kubín


114. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) /sněmovní tisk 1225/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Dalibor Matulka
Senátor Pavel Janata
Poslanec Marek Benda


115. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1234/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Senátor Daniel Kroupa
Poslankyně Eva Dundáčková


107. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 976/4/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský


87. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády /sněmovní tisk 1305/

Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Ransdorf


79. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec
Poslanec Zdeněk Kořistka


109. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1252/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1298/ - třetí čtení


(Schůze ukončena v 11.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP