(17.00 hodin)
(pokračuje Buzková)

Děkuji panu ministrovi Grégrovi, který už má šanci opustit stolek zpravodajů, protože dále se budeme zabývat bodem

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednali ve druhém čtení na 46. schůzi, kdy jsme po podrobné rozpravě návrh vrátili výborům k novému projednání. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1066/3.

V tuto chvíli nevidím pana místopředsedu vlády a ministra sociálních věcí Vladimíra Špidlu. Prosím, aby byl upozorněn, že se začíná projednávat jeho návrh zákona, aby se dostavil do sněmovny. Prosím o chvíli strpení.

Pro pořádek opakuji, že tento návrh na 46. schůzi byl vrácen výboru k novému projednání. Zeptám se tedy pana místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly, zda si přeje vystoupit k úvodu nového projednání tohoto bodu na plénu. Je tomu tak. Hovoří pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, úvodní slovo k této předloze jsem přednesl již při původním projednávání. Ukázalo se, že poměrně složitá záležitost jsou jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly dosti četné a velkého významu.

Mohu konstatovat, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví opět projednával tento návrh a projednal příslušné pozměňovací návrhy. Došel k názoru, že tyto návrhy jsou prospěšné. Chci tedy ocenit důkladný a pečlivý přístup poslanců a poslankyň, členů tohoto výboru, k projednání ne zrovna lehkých právních problémů. Proto si myslím, že je celkem zbytečné vést rozsáhlejší úvodní slovo. Pouze konstatuji, že zákonu byla věnována odpovídající pozornost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval předloženým zákonem o zaměstnanosti a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1066/3. Doporučil v něm schválit vládní návrh zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve znění usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro evropskou integraci poslance Josefa Krejčího, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednával vládní návrh zákona na své 56. schůzi. Konstatuje, že nemění své stanovisko uvedené v usnesení č. 192 a sněmovním tiskem 1066 se již nebude zabývat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Končím obecnou rozpravu.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se hlásí paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mám jediný návrh, který zní: V § 21 se odstavec 6 vypouští. Zdůvodnění: Odstavec 6 zní: "Na občany starší 65 let se ustanovení odstavců 1 - 5 nevztahují." Domnívám se, že je to diskriminace pro naše starší spoluobčany, proto dávám tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že mohu být stručný. Jak už jsem uvedl při projednávání této novely zákona o advokacii v rámci prvého čtení, hlavním cílem předkládané novelizace je zajistit plnou slučitelnost platné právní úpravy k postavení advokacie s příslušnými normami Evropských společenství, které jsou obsaženy především ve směrnici k usnadnění účinného uplatňování svobody poskytovat služby právníky a ve směrnici o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů. Stručně řečeno: po vstupu České republiky do Evropské unie budou tak vytvořeny v zásadě stejné podmínky pro uplatnění těchto osob s kvalifikovaným právním vzděláním i na území České republiky, na druhé straně naprosto stejné možnosti v členských státech Evropské unie, resp. v členských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru, budou mít čeští advokáti.

Usnesením Poslanecké sněmovny byl předložený návrh přikázán ústavně právnímu výboru, kterému opět mohu jako tradičně poděkovat za velmi kvalitní práci. Výsledkem je usnesení, které obsahuje určité změny. Tyto změny byly konzultovány s předkladatelem, a proto je podporuji. Myslím, že i na jejich základě mohu Poslanecké sněmovně doporučit schválení navrhované novely zákona o advokacii ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1102/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Milan Zuna.

Nevidím pana poslance Zunu. Prosím, aby byl upozorněn, že se má dostavit do zasedacího sálu přednést zpravodajskou zprávu. Prosím o chvíli strpení.

Pane poslanče, vydýchejte se a poté prosím předneste zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 1102.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP