(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, pane poslanče, dám hlasovat o tomto návrhu. Já vás pro jistotu odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

 

Vážené kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme s tím, abychom za základ dalšího projednání vzali text navržený ústavně právním výborem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 115 poslanců 107 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Teď má slovo pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využil skutečnosti, že se projednává novela občanského zákoníku, a navrhl změnu, která se netýká bezprostředně tohoto zákona. Nicméně vycházím z toho, že občanský zákoník upravuje vztahy právní v otázkách družstevnictví a družstevního bydlení. Rád bych proto navrhl novelu zákona o vlastnictví bytů, resp. jedné pasáže, která se týká vztahů, pokud jde o vlastnictví družstevních bytů. Rozumím již teď námitkám těch legislativců, kteří budou protestovat proti tomuto způsobu navrhování změny jednoho zákona v rámci zákona a tématu odlišného, nicméně důvody, proč tak činím, jsou dva.

Za prvé ten, že ze zákonů projednávaných ve druhém čtení na této schůzi je tento zákon tematicky nejbližší, neboť obecně se také této problematiky dotýká. Druhým důvodem je to, že jde o problém, kde hrozí značné nebezpečí z prodlení a kde si myslím, že je i na vině určité odkládání dořešení některých právních otázek, které se potom může týkat situace tisíců lidí.

Jde o to, že ani po více než sedmi letech od přijetí zákona 72 nevydala všechna bytová družstva prohlášení vlastníka budovy, a dochází proto k případům, kdy nejsou chráněna práva oprávněných osob v případě, že bytové družstvo nesplní svou povinnost toto prohlášení vlastníka budovy vydat. Toto se může stát velkým problémem a již se objevila jedna zásadní kauza v jednom družstvu sídlícím v Říčanech, kde došlo k tomu, že ne všechny byty, přestože právní nárok dávno vznikl, byly včas vydány. Poté došlo k finančním problémům v tomto družstvu. Družstvo bylo posláno do konkursu a následkem toho, že právní úprava si v některých bodech odporuje a je nevyjasněná, byly tyto byty, které byly vydány později, než vznikl nárok, zahrnuty do konkursní podstaty a lidem zde bydlícím hrozí ohrožení jejich majetku. Navíc tento případ podle informace z této oblasti hrozí, že je spíše první předzvěstí větších problémů, které v této oblasti mohou nastat.

Proto si dovoluji navrhnout u příležitosti diskuse o občanském zákoníku pasáž, která by byla zařazena na konec tohoto zákona jako část x-tá - prosím legislativu, aby toto doplnila - a zněla by takto:

Novela zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších zákonů o vlastnictví bytů.

V § 23 se doplňuje nový odstavec 4, který zní takto:

Byty a nebytové prostory v domech ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytového družstva popsané v odstavcích 1 a 3 tohoto ustanovení jsou věcmi, které nepodléhají výkonu rozhodnutí ve smyslu občanského soudního řádu. V případech zákonných nároků na převod jednotky do vlastnictví podle odstavce 2 tohoto ustanovení pak nepodléhá výkonu rozhodnutí ani budova, ve které se zmíněné byty a nebytové prostory nacházejí, jestliže tu nejsou vymezeny jednotky podle tohoto zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych moc prosil pana ministra, aby zaujal stanovisko k tomuto poněkud zvláštnímu návrhu zařadit úplně jiný bod. Mám pocit, že pan poslanec Pilip mohl včera navrhnout zařazení nového bodu. Sněmovna by o tom vědomě jednala a nový bod by zařadila nebo nezařadila. Toto se mi zdá velmi bizarní návrh. Prosím pana ministra o názor.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Já jenom teď nevím, pane předsedo, jestli na oba návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, ne, ne. Já jsem vás nevolal ani v této vteřině. Já jsem si myslel, že vás budu prosit ve vaší závěrečné řeči, abyste k tomu zaujal explicitní stanovisko.

Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji do části třetí do článku III vložit nový bod 4, který zní:

Čtvrtý bod: Pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do data účinnosti tohoto zákona, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31. 12. 2003. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo na dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být upozorněn.

Krátké zdůvodnění. Zboží vyrobené do data účinnosti podle dosavadních předpisů bude ve skladech a není možné zpětně změnit záruční dobu bez výrazně nepříznivých dopadů na ty, v jejichž skladech se bude nacházet. Prodlouženou záruční dobu by ve všech případech nesly na svůj vrub. Bude-li nová záruční lhůta vyžadovat i opatření ve výrobě, a to rovněž vyžaduje určitý čas, je potřeba na to dát možnost reagovat. Jinak by nebylo vůbec určeno, co se má stát se zbožím, které bylo vyrobené a leží ve skladech s jinou záruční lhůtou, než v současné době, resp. po přijetí zákona, bude zákon vyžadovat. Problematiku jsme diskutovali v ústavně právním výboru a ústavně právní výbor nakonec navrhl, aby se poněkud prodloužila lhůta nabytí účinnosti navrhovaného zákona. I když se poněkud posouvá tato lhůta, a tudíž budou mít větší čas reagovat jak výrobci, tak prodejci, přesto ale sám problém zůstává, že v určitém momentu ve skladu bude ještě zboží, které nebude splňovat požadavky nového zákona na záruční dobu. Na základě toho se domnívám, že nejméně ti poslanci, kteří znají problematiku výroby a problematiku obchodu, by měli souhlasit s tím, aby byla vytvořena přiměřená lhůta pro výrobce a obchodníky, aby mohli reagovat, aniž by se museli dopouštět zkreslení např. v době záruční lhůty anebo brát nedostatky, které vzniknou v prodloužené záruční lhůtě, na svá bedra.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem avizoval, že chci využít možnosti, která mně dává možnost provést i některé úpravy v zákoníku práce, který je upravován tímto zákonem, a chci předložit dva pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP